Mynediad i Wybodaeth

Cael mynediad i wybodaeth sydd gan Heddlu Gogledd Cymru amdanoch

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi’r hawl i unigolyn gael copi o unrhyw ddata personol sy'n cael ei gadw amdanynt.

 

Mae’r Ddeddf Gwarchod Data yn rhoi hawl i unigolyn gael copi o unrhyw ddata personol sy’n cael ei gadw amdano/i gan Heddlu Gogledd Cymru, oni bai bod eithriad yn berthnasol i’r cais hwnnw.

 

Mae Adran 7 o’r Ddeddf yn nodi bod gan ‘wrthrych y data’ (yr unigolyn mae’r data yn cyfeirio ato) hawl, ar gais ysgrifenedig, i gael eu hysbysu os oes data personol yn cael ei gadw neu ei brosesu amdanynt.

 

Mae gwybodaeth sy’n cael ei rhyddhau o dan y ddeddfwriaeth hon yn galluogi unigolion i fodloni eu hunain, mewn sefyllfaoedd ble mae gwybodaeth yn cael ei phrosesu amdanynt, ei bod yn gywir, nad yw’n eithafol ac nad yw’n cael ei chadw yn hirach na sy’n angenrheidiol.

 

Mae’n gyfyngedig i wybodaeth sy’n ymwneud â’r ymgeisydd yn unig a ni fydd gwybodaeth am unigolion eraill yn cael ei rhoi.

 

Mae’n annhebygol felly y bydd y dull hwn yn ffordd briodol o gael gwybodaeth am eraill, ni fydd chwaith yn debygol o fod yn addas ar gyfer unigolion sy’n ystyried, neu sy’n cymryd, camau cyfreithiol yn erbyn unigolyn neu sefydliad. Mewn amgylchiadau o’r fath, bydd y dulliau cyfreithiol arferol o ddod o hyd i wybodaeth yn fwy priodol.

Bydd unrhyw wybodaeth nad yw’n ymwneud â’r ymgeisydd yn cael ei hepgor pan fydd un neu fwy o’r amgylchiadau isod yn berthnasol:

  • Pan gallai rhyddhau’r wybodaeth arwain at adnabod unigolyn arall, y mae gan Heddlu Gogledd Cymru ddyletswydd i gadw cyfrinachedd.
  • Yn aml, bydd hyn ble mae'r wybodaeth sydd wedi'i chofnodi yn cynnwys mwy nag un unigolyn, e.e. mae adroddiad am drosedd yn cynnwys gwybodaeth am y dioddefwr a'r unigolyn sydd o dan amheuaeth/y troseddwr. Fel arfer, ni fydd y troseddwr yn cael manylion personol y dioddefwr nac i’r gwrthwyneb.
  • Gwybodaeth yn cael ei brosesu ar gyfer atal neu ddatrys trosedd neu ar gyfer arestio neu euogfarnu troseddwyr. Ni fyddwn yn rhyddhau gwybodaeth am unigolion o dan yr amgylchiadau hyn os y bydd gwneud hynny yn tanseilio'r frwydr yn erbyn troseddau.
  • Cofnodion papur/manwl yn cael eu prosesu, gallai’r rhain gynnwys ffeiliau ymchwiliadau.
  • Tra gellir chwilio ffeiliau electronig gyda theclynnau chwilio awtomatig fel arfer, nid yw hyn yn wir ar gyfer cofnodion ysgrifenedig a bydd angen i Heddlu Gogledd Cymru gael cyngor am le mae gwybodaeth o’r fath yn cael ei chadw cyn gallu derbyn cais o’r fath. Hyd yn oed mewn sefyllfa ble gellir dod o hyd i gofnodion papur, os yw’r gost o adolygu a rhyddhau'r wybodaeth yn debygol o fod yn uwch na £450, mae tu allan i'r hawl i fynediad sydd wedi'i ganiatáu gan y Llywodraeth.


Os hoffech wybod pa wybodaeth (os o gwbl) sydd gan Heddlu Gogledd Cymru amdanoch chi neu os hoffech gadarnhad bod gennych, neu nad oes gennych, hanes o euogfarnau/erlyniadau, gallwch

Lawrlwytho’r Ffurflen Cais am Fynediad i Wybodaeth neu cysylltwch â:


Safonau Gwybodaeth a Chydymffurfiad
Heddlu Gogledd Cymru
Glan-y-Don
Ffordd Abergele
Bae Colwyn
LL29 8AW
Rhif Ffôn: (01492) 805125


Mae’n costio £10 ac mae'n rhaid i chi ddarparu dau fath o brawf adnabod sydd, rhyngddynt, yn cadarnhau eich enw llawn, eich cyfeiriad, eich dyddiad geni a’ch llofnod.


Noder y gall y broses i’ch darparu chi â gwybodaeth gymryd hyd at 40 diwrnod ar ôl i ni gael eich ffurflen gais wedi'i llenwi'n iawn.

Hefyd yn yr adran hon

Gwybodaeth bellach

Manylion Cyswllt

Safonau Gwybodaeth a Chydymffurfiad

Cyferiad:

Safonau Gwybodaeth a Chydymffurfiad
Pencadlys yr Heddlu Gogledd Cymru

Glan-y-Don
Bae Colwyn
LL29 8AW


Ebost: Ymholiadau Diogelu Data

 


 

.