Tîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru

 

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ymrwymo i leihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

 

Mae rhan fawr o’n hardal ni yn wledig ac oherwydd hyn mae’n hynod o bwysig ein bod yn ceisio darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i’n holl gymunedau. Mae'r tueddiadau o ran y math o droseddau sy'n benodol i ardaloedd gwledig sy’n cael eu riportio wedi rhoi mandad clir i ni ganolbwyntio ar droseddaeth o'r fath, ac ar gais y Comisiynydd Heddlu a Throsedd Winston Roddick, rydym wedi datblygu cynllun gweithredol wedi'i deilwra'n arbennig i fynd i'r afael â throseddau cefn gwlad, ac fel rhan o hwn byddwn yn canolbwyntio ar ymgysylltu â'r cymunedau gwledig ac ymateb i'w pryderon.

 

Rhai o’r materion yr ydym yn gobeithio mynd i'r afael â nhw yw:

 

  • Gwella mesurau atal trosedd a diogelwch
  • Lladradau offer, diesel, metel sgrap a cherbydau o ardaloedd gwledig
  • Lladradau anifeiliaid
  • Troseddau bywyd gwyllt ac amgylcheddol
  • Sicrhau presenoldeb plismona mewn Marchnadoedd Ffermwyr a digwyddiadau amaethyddol
  • Lleihau arson
  • Cyfathrebu'n effeithiol â chymunedau cefn gwlad drwy ddefnyddio negeseuon testun ac e-byst
  • Delio â materion sy’n dechrau dod i'r amlwg er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd

 

Mae’r Tîm Troseddau Cefn Gwlad yn cynnwys pedwar cwnstabl a rhingyll llawn amser, a’u gwaith nhw fydd sicrhau ein bod yn cyflawni ein haddewidion. Yn ychwanegol at hyn mae gan bob ardal Swyddog Cefnogi Cymuned yr Heddlu (SCCH) enwebedig fydd yn gweithredu fel pwynt cyswllt unigol ar gyfer materion sy’n ymwneud â throseddau cefn gwlad. Rydym hefyd wedi gofyn am gymorth yr Heddlu Gwirfoddol er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein nod a bydd y swyddogion hyn yn ased gwerthfawr i’n helpu ni weithio gyda’n cymunedau gwledig.

 

Gallwch gysylltu â swyddogion y Tîm Troseddau Cefn Gwlad drwy ffonio Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu drwy anfon e-bost yn uniongyrchol at y tîm. Ruralcrimeteam@north-wales.police.uk

 

Ar ôl i’r tîm hwn gael ei lansio ar yr 2il o Fedi, bydd rhifau ffôn symudol y swyddogion yn cael eu cyhoeddi er mwyn galluogi’r cyhoedd i gysylltu’n uniongyrchol â’r tîm.

 

Beth am Gyfarfod Tîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru

 

Sgt Rob TaylorRhingyll Rob Taylor – Rheolwr y Tîm Troseddau Cefn Gwlad

 

Mae’r Rhingyll Rob Taylor yn swyddog profiadol iawn. Mae ganddo 28 mlynedd o brofiad plismona ac mae wedi gweithio ar draws Gogledd Cymru mewn amrywiaeth o swyddi gwahanol. Ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Swyddog Bywyd Gwyllt ac Amgylcheddol, ar secondiad i Gyfoeth Naturiol Cymru a dros y 7 mlynedd diwethaf mae wedi arwain ar nifer o achosion cefn gwlad proffil uchel.

 

Mae wedi derbyn Gwobr Genedlaethol gan y WWF am ei waith gyda bywyd gwyllt ar dri achlysur gwahanol ac mae hefyd wedi derbyn canmoliaeth yr Heddlu am ei waith. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn materion cefn gwlad ac mae’n edrych ymlaen at yr her o arwain Tîm Troseddau Cefn Gwlad newydd Heddlu Gogledd Cymru.

 

Mae Rhingyll Taylor wedi dysgu Cymraeg ac mae bellach yn gallu sgwrsio’n rhugl yn Gymraeg.

 

 

PC Dewi EvansPC Dewi Evans – Gwynedd ac Ynys Môn

 

Cafodd PC Dewi Evans ei fagu yng nghefn gwlad Dyffryn Ogwen. Ar ôl gadael yr ysgol cwblhaodd gwrs gradd BSc mewn Bioleg y Môr a Dŵr Croyw ym Mhrifysgol Aberystwyth ac MA mewn Rheolaeth Cefn Gwlad ym Mhrifysgol Bangor. Mae wedi gweithio i Gyngor Cefn Gwlad Cymru mewn amrywiaeth o swyddi gwahanol gan gynnwys warden Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coedydd Aber (Abergwyngregyn), yn monitro gwely’r môr gyda chamerâu fideo oddi ar arfordir Cymru a monitro’r hinsawdd a newidiadau hirdymor eraill ar Yr Wyddfa.

 

Mae hefyd wedi gweithio fel Swyddog Cadwraeth yn Nwyrain Conwy a Sir Ddinbych ble llwyddodd i ddatblygu perthynas dda gyda’r gymuned ffermio. Mae ganddo ddiddordeb brwd yng nghefn gwlad ac mae’n helpu ei ffrindiau i ffermio defaid yn rheolaidd. Mae wedi bod yn gwasanaethu gyda Heddlu Gogledd Cymru ers bron i chwe blynedd ac yn yr amser hynny mae wedi gweithio fel Swyddog Ymateb yng Nghaergybi, Swyddog Ymchwiliadau ym Mhwllheli ac fel aelod o’r Tîm Troseddau Rhagweithiol ym Mhorthmadog.

 

Mae Dewi yn edrych ymlaen at weithio fel Swyddog Troseddau Cefn Gwlad a bydd yn ymdrechu i gael effaith rhagweithiol ar daclo troseddau cefn gwlad o bob math yng Ngwynedd ac Ynys Môn yn ogystal â gweithio'n agos gyda, a chynorthwyo cymunedau cefn gwlad. Mae Dewi yn siaradwr Cymraeg rhugl.

 

PC Paul DaviesPC Paul Davies – Sir Y Fflint a Wrecsam

 

Mae PC Paul Davies wedi bod yn Swyddog Heddlu ers dros 10 mlynedd, ac am 8 o’r rheini mae wedi bod yn plismona’r gymuned fel Rheolwr Rhawd Gymunedol (RhRhG). Mae wedi gwasanaethu yn Sir Y Fflint a Wrecsam, ac mae wedi bod yn aelod o dîm chwilio Heddlu Gogledd Cymru ers chwe blynedd. Yn ogystal â chyflawni ei ddyletswyddau dyddiol fel RhRhG mae wedi bod yn gweithio fel Swyddog Bywyd Gwyllt Wrecsam, ac am y 18 mis diwethaf ef oedd Cydlynydd Bywyd Gwyllt Rhanbarthol Wrecsam.

 

Enillodd Wobr Swyddog Bywyd Gwyllt Rhanbarthol Heddlu Gogledd Cymru yn 2010 a 2012. Cyn ymuno â Heddlu Gogledd Cymru gweithiodd Paul yn y diwydiant amaethyddol, garddwriaeth a rheoli plâu ac mae ganddo ddiddordeb brwd mewn materion cefn gwlad.

 

Mae Paul yn edrych ymlaen at weithio gyda’r Tîm Troseddau Cefn Gwlad newydd a’r cymunedau cefn gwlad a ffermio er mwyn cynnig cymorth a thawelu meddyliau ac er mwyn lleihau troseddau cefn gwlad yng Ngogledd Cymru. Mae Paul yn y broses o ddysgu Cymraeg ac mae eisoes wedi cyrraedd Lefel 3.

 

PC Dave AllenPC Dave Allen – Conwy a Sir Ddinbych

 

Mae PC Dave Allen wedi bod yn swyddog gyda Heddlu Gogledd Gymru ers tair blynedd ar ddeg. Yn ystod ei wasanaeth gyda’r Heddlu mae wedi gweithio fel Swyddog Ymateb ym Mae Colwyn, Y Fflint a Threffynnon. Am y 4 blynedd diwethaf mae wedi’i leoli ym Mostyn gyda thîm o dri SCCH.

 

Roedd ei rawd yn cynnwys ardal wledig fawr ac mae wedi bod yn cyfathrebu llawer yn ddyddiol gyda'r gymuned amaethyddol. Mae ganddo brofiad personol o’r effaith y gall lladradau a difrod i beiriannau fferm a da byw ei gael ar fywydau pobl. Gall hefyd werthfawrogi'r effaith y gall trosedd ei gael ar gymunedau cefn gwlad clos o ran y costau economaidd ac ofn pobl o drosedd.

 

Mae PC Allen wedi priodi ac mae ganddo ddwy ferch. Mae ganddo radd mewn Astudiaethau Amgylcheddol ac ers dros y chwe blynedd diwethaf mae hefyd wedi bod yn cyflawni swydd wirfoddol fel Swyddog Bywyd Gwyllt ac Amgylcheddol Sir Y Fflint. Mae Dave yn dysgu Cymraeg ar hyn o bryd ac mae wedi cyrraedd Lefel 3.

 

DC Eryl lloydDitectif Gwnstabl Eryl Lloyd – Cyfoeth Naturiol Cymru - Troseddau Amgylcheddol

 

Mae DC Eryl Jones wedi bod yn swyddog heddlu ers 14 mlynedd ac mae’n dod o gefndir ffermio. Yn y gorffennol mynychodd Goleg Amaethyddol yn Northumberland ac yna cwblhaodd gwrs gradd BSc mewn Rheolaeth Cefn Gwlad ym Mhrifysgol John Moores yn Lerpwl ac yna MSc mewn Cynhyrchu Anifeiliaid y Byd ym Mhrifysgol Bangor, a dyma pryd y gwnaeth fonitro capasiti pori defaid ar fynyddoedd Eryri.

 

Fe ddechreuodd Eryl ei yrfa fel Swyddog Ymateb yn Llandudno ac yna ymunodd â’r Tîm Rhagweithiol a Byrgleriaethau yn y Rhanbarth Canolog. Yna fe ymunodd â CID. Yn ddiweddar cafodd ei secondio i weithio i Asiantaeth Amgylcheddol Cymru, a elwir bellach yn Gyfoeth Naturiol Cymru ac mae wedi bod yn gysylltiedig ag ymchwiliadau trosedd amgylcheddol cymhleth sy’n ymwneud a gweithgaredd gwastraff anghyfreithlon, troseddau pysgota a rheoleiddio Pysgodfa Gocos Afon Dyfrdwy. Mae Eryl yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

 

Mae’r Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu (SCCH) canlynol yn cefnogi’r Tîm Troseddau Cefn Gwlad a byddant yn gweithio yn eu hardaloedd dynodedig yn cynnal perthynas agos gyda’n cymunedau cefn gwlad:

 

SCCH Dennis Owen – Ynys Môn, wedi’i leoli yn Llangefni

Ffon: 07768556143

Ebost: SCCH Dennis Owen

 

SCCH Richard Pepper – Gogledd Gwynedd, wedi’i leoli yn Llanberis

Ffon: 07880156944

Ebost: SCCH Richard Pepper

 

SCCH Elliw Williams – Meirionnydd, wedi’i lleoli yn Y Bermo

Ffon: 07880156971

Ebost: SCCH Elliw Williams

 

SCCH Jenny Studley – Conwy / Sir Ddinbych, wedi’i lleoli yn Rhuthun

Ffon: 07770331817

Ebost: SCCH Jennifer Studley

 

SCCH 2540 Matthew Griffiths - Sir y Fflint

Ffon: 07854337492

Ebost: SCCH Matthew Griffiths

 

 

 

.