Siopa Diogel Ar-lein 

Mae siopa ar-lein bellach yn rhan o fywyd pob dydd ond mae nifer o bobl yn dal i boeni y bydd manylion eu cardiau credyd yn mynd i’r dwylo anghywir ac na fydd nwyddau sy’n cael eu prynu ar y rhyngrwyd yr hyn maent yn ymddangos.

 

Mae siopa ar-lein yma i aros ac mae diogelwch ar-lein yn parhau i ddatblygu. Cofiwch ddilyn y cyngor isod er mwyn eich helpu chi i sicrhau bod eich profiad o siopa ar-lein yn un diogel.

 

Edrychwch ar ddilysrwydd y cwmni

 • Ymchwiliwch i’r cwmni ar-lein ac edrychwch beth mae cwsmeriaid eraill wedi’i ddweud amdanynt.
 • Edrychwch am eu manylion cyswllt a ffoniwch nhw. Bydd cwmnïau dilys yn arddangos eu manylion cyswllt bob amser ac yn croesawu cyswllt â chwsmeriaid.
 • Dilyn argymhellion cyhoeddus.
 • Dim ond oherwydd bod cyfeiriad y wefan yn cynnwys ‘UK’, peidiwch â chymryd yn ganiataol bod y cwmni wedi’i leoli yn y DU. Mae camgymeriadau sillafu a gramadeg gwael yn gallu rhoi syniad i chi nad yw’r cwmni yn un dilys neu efallai ei fod wedi’i ddatblygu dramor. Er nad yw siopa dramor yn rhywbeth na ddylid ei wneud fe allai fod yn anodd gorfodi manylion eich contract os bydd pethau’n mynd o chwith.
 • Peidiwch â chael eich twyllo gan wefannau sy’n ymddangos yn broffesiynol, gwnewch yn siŵr bod eu gwasanaethau cwsmeriaid yr un mor broffesiynol.
 • Yn fwy na dim, DILYNWCH EICH GREDDF, os nad ydych yn siŵr, ystyriwch siopa yn rhywle arall.

Gwiriwch y broses talu’n ddiogel

Cyn clicio ar y botwm ‘talu’ i brynu eich nwyddau, gofynnwch i chi eich hun:

 • Yw’r wefan hon yn ddiogel? Edrychwch am ‘https://’ yn eich porwr a symbol y clo ar y gwaelod. Fe ddylai’r ddau o’r rhain fod yn bresennol ar y dudalen yr ydych yn ei defnyddio pan fyddwch yn rhoi gwybodaeth bersonol neu fanylion talu (cerdyn credyd).
 • Bydd talu â cherdyn credyd yn rhoi lefel ychwanegol o ddiogelwch i chi.

 

Pethau eraill y dylech eu gwybod cyn prynu

 • Beth yw’r costau postio a phacio?
 • Edrychwch ar yr amseroedd danfon – ceisiwch fod yno pan fydd eich nwyddau’n cyrraedd.
 • A fydd yn rhaid i chi dalu cyn cael yr eitem neu pan fydd yn cyrraedd?
 • Allwch chi dracio’r eitem yn ystod y broses ddanfon?
 • Beth yw eu polisi canslo a dychwelyd a phwy fydd yn talu’r costau hyn?
 • Oes yna gyfnod i chi allu newid eich meddwl?

Ocsiynau ar-lein

Os ydych chi’n defnyddio safle ocsiwn ar-lein fel e-bay sy’n gallu bod yn lle cuddio i bobl sy’n twyllo, gall dilyn ychydig o gyngor syml wneud pethau’n ddiogelach:
 • Cyn i chi ddechrau, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y broses, rheolau’r safle a chyngor diogelwch y cwmni ocsiwn ei hun.
 • Dewch i adnabod y gwerthwr ar-lein. Gofynnwch gwestiynau. Edrychwch ar yr adborth maen nhw wedi’i gael.
 • Dysgwch sut i bigo gwerthwyr da. Bydd gan eu heitemau ddisgrifiadau clir a byddant yn ateb eich cwestiynau.
 • Peidiwch â rhoi eich cyfrinair nac unrhyw fanylion personol.
 • Defnyddiwch ffordd ddiogel o dalu bob amser megis PayPal neu gerdyn credyd / debyd.

 

Twyll

Byddwch yn ymwybodol o negeseuon e-bost digymell neu ddolenni o fewn negeseuon e-bost os nad ydych yn gwybod pwy sydd wedi eu hanfon. Bydd nifer o’r negeseuon hyn yn gofyn i chi gysylltu â neu anfon eich manylion ar gyfer eu dilysu. Os yw unrhyw gynnig yn edrych yn rhy dda i fod yn wir, mae’n debyg ei fod o.

 

Riportiwch o

 • Action Fraud yw canolfan riportio twyll cenedlaethol y DU.
 • Os ydych chi wedi dioddef twyll neu os oes rhywun wedi eich twyllo, mae rhywbeth y gallwch chi ei wneud am hyn. Siaradwch ag Action Fraud.
 • Os yw twyll siopa ar-lein wedi costio arian i chi, ffoniwch nhw.
 • Os ydych wedi dioddef o ganlyniad i ddwyn hunaniaeth, cysylltwch â nhw.
 • Mae’n bosib trechu’r twyll os byddwn yn siarad â’n gilydd.
 • Gall adnabod twyll yn fuan fod yn hanfodol felly os ydych yn meddwl eich bod wedi dioddef twyll neu os ydych yn dymuno cael gwybodaeth am sut i amddiffyn eich hun, dyma’r man cychwyn.
 • Action Fraud yw’r man canolog i gysylltu ag ef ac i gael cymorth os ydych wedi dioddef o ganlyniad i dwyll.
 • Cliciwch yma i ddefnyddio’r adnodd ar-lein neu ffoniwch 0300 123 2040
Gwybodaeth bellach

Action Fraud

Action Fraud logo

www.actionfraud.org.uk

 

.