Rhif Ffon

Deialwch 999 bob tro mewn argyfwng

Mewn achosion difrys ffoniwch 101 neu 0300 330 0101

Faint mae’n ei gostio i chi ffonio 101?

Mae galwadau 101 (o rwydweithiau llinellau tir a symudol) yn costio 15 ceiniog yr alwad, dim ots pa amser o’r dydd neu’r nos y galwch, na hyd eich galwad.

Mae cost yr alwad, 15c, yn mynd i’r darparwyr teleffoni i dalu am gost cludo’r galwadau. Nid yw’r heddlu na’r llywodraeth yn derbyn arian o alwadau i’r rhif 101

Dulliau Cysylltu â ni:
  • Neges SMS: 66767
  • Neges TextRelay: 18001 101
  • Ffacs: 01745 535 777
    Gellir defnyddio’r rhain ar gyfer galwadau brys a difrys. Os ydych am ddefnyddio’r system hon, dylech lawrlwytho a chynnwys y ffurflen ffacs gyda’ch neges.
Ebost:
Yn ysgrifenedig:
Pencadlys Heddlu Gogledd Cymru 
Glan-y-Don 
Ffordd Abergele 
Bae Colwyn 
LL29 8AW

Os ydych yn adnabod y swyddog yr ydych am gysylltu ag ef/hi, neu yn gwybod enw'r adran, rhowch enw’r unigolyn/adran yn llinell gyntaf y cyfeiriad.

ranktrackr.net