Y Prif Gwnstabl yn gofyn i’r Asiantaeth Trosedd Genedlaethol barhau â’r ymchwiliad annibynnol i gamdriniaeth plant hanesyddol

Mae Mark Polin, Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, wedi gofyn i Gyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Trosedd Genedlaethol barhau â’r ymchwiliad annibynnol i adroddiadau diweddar o gamdriniaeth plant hanesyddol, o’r enw Ymgyrch Pallial.

 

Mae’r cais yn dilyn ymholiadau cychwynnol a wnaed gan dîm Ymgyrch Pallial a chyhoeddiad adroddiad heddiw, sy’n dangos bod 140 o adroddiadau o gamdriniaeth plant hanesyddol yng Ngogledd Cymru wedi cael eu cofnodi ers i’r pryderon gael eu darlledu ym mis Tachwedd 2012.

 

Hyd yma mae Ymgyrch Pallial wedi adnabod 76 o bobl newydd sydd wedi gwneud honiadau o gamdriniaeth hanesyddol a ddigwyddodd mewn 18 cartref gofal yng Ngogledd Cymru. Credir bod troseddau yn erbyn bechgyn a merched rhwng 7 ac 19 oed wedi’u cyflawni rhwng 1963 ac 1992.

 

Mae’r unigolion wedi enwi 84 o bobl, (75 o ddynion a 9 o ferched), sydd dan amheuaeth o gyflawni troseddau. O’r rhain, mae 16 o bobl wedi’u henwi gan fwy nag un unigolyn. Credir efallai bod 10 o’r 16 wedi marw.

 

Wrth gyhoeddi ei benderfyniad i ofyn i Keith Bristow, Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Trosedd Genedlaethol, barhau ag ymchwiliad annibynnol i honiadau o gamdriniaeth hanesyddol, fe ddywedodd Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru Mark Polin:

 

“Penderfynais ofyn i Gyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Trosedd Genedlaethol ymchwilio i’r honiadau hyn fis Tachwedd diwethaf, oherwydd fy mod yn ymwybodol nad oedd gan rai dioddefwyr camdriniaeth hanesyddol ddigon o hyder yn Heddlu Gogledd Cymru i riportio materion yn syth i ni. Mae Ymgyrch Pallial yn darparu’r annibyniaeth a’r tryloywder angenrheidiol.

 

“Erbyn hyn mae Ymgyrch Pallial wedi cyfweld bron i bob dioddefwr sy’n fodlon cefnogi ymchwiliad ac mae’n gwneud synnwyr i’r swyddogion a’r staff sydd wedi bod yn gysylltiedig â’r ymchwiliad hyd yma i weithio ar gam dau a symud pethau ymlaen cyn gynted a phosib. Mae’r Cyfarwyddwr Cyffredinol wedi cytuno mai’r Asiantaeth Trosedd Genedlaethol ddylai arwain y gwaith.

 

“Bydd y Swyddfa Gartref yn talu am gostau ychwanegol Ymgyrch Pallial hyd yma, er mwyn galluogi gwasanaethau plismona eraill sydd llawn mor bwysig i barhau heb effeithio ar ein cyllideb blismona. Rwyf mewn trafodaethau â’r Ysgrifennydd Cartref ynghylch ariannu cam dau yr ymchwiliad cymhleth a mawr hwn.”

 

Mae Ymgyrch Pallial wedi bod yn gweithio gyda chynghorau lleol, Comisiynydd Plant Cymru, CEOP, NSPCC a rhwydweithiau cefnogi dioddefwyr eraill, Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Erlyn y Goron a chynrychiolydd cymunedol annibynnol er mwyn sicrhau bod anghenion y dioddefwyr yn cael eu hystyried yn ystod bob cam.

 

Mae trefniadau gofal unigol wedi cael eu rhoi mewn lle ar gyfer nifer o unigolion a bydd cefnogaeth yn parhau i fod ar gael iddynt tra byddant ei hangen.

 

Meddai Ditectif Uwcharolygydd Ian Mulcahey o Ymgyrch Pallial:

 

“Erbyn hyn mae bron i bawb sydd wedi cysylltu â ni ers mis Tachwedd diwethaf wedi cael eu cyfweld ar fideo gan swyddogion sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig. Mae nifer ohonynt wedi darparu disgrifiadau manwl o gamdriniaeth, ac mewn rhai achosion troseddau difrifol iawn.

 

“Mae’r rhain yn honiadau difrifol fydd yn cael eu hymchwilio’n fanwl. Rydym yn blaenoriaethu ein gweithgareddau er mwyn gwneud yn siŵr bod lefel y risg cyfredol i’r cyhoedd mor isel â phosib.”

 

Bydd Ymgyrch Pallial yn parhau i gael ei gynnal dan arweinyddiaeth gyffredinol Keith Bristow, Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Trosedd Genedlaethol.

 

Mae’r ymchwiliad yn cael ei gefnogi gan aelodau o’r Asiantaeth Troseddau Difrifol a Threfnedig, CEOP a swyddogion heddlu a staff o heddluoedd Lloegr.

 

Mae Ymgyrch Pallial eisoes wedi bod yn destun adolygiad annibynnol er mwyn sicrhau ei fod yn canolbwyntio ar y pethau cywir ac yn gweithredu yn ôl arferion gorau cenedlaethol. Daeth yr adolygiad i'r casgliad ei fod yn cael ei 'reoli'n dda' a'i fod 'ar y ffordd i gyflawni ei amcanion'.

 

Ar hyn o bryd mae 31 o bobl yn cael eu cyflogi’n llawn amser i weithio ar Ymgyrch Pallial, ac mae unigolion eraill yn darparu cyngor a gwasanaethau yn ôl yr angen. Amcangyfrifir mai cost cam un Ymgyrch Pallial, sy'n cael ei ariannu gan y Swyddfa Gartref, yw £573,058.

 

Diwedd. 

 

Nodyn i Olygyddion: Mae sefydliad yr Asiantaeth Trosedd Genedlaethol yn amodol ar Gydsyniad Brenhinol i’r Mesur Trosedd a Llysoedd.

Cyhoeddwyd gan Swyddfa’r Wasg Heddlu Gogledd Cymru.

 

 

Cysylltiadau defnyddiol i’r cyhoedd

 

Tîm Ymchwilio Ymgyrch Pallial

Ebost: operation.pallial@nthwales.pnn.police.uk

Ystafell Ddigwyddiadau: 0800 118 1199

 

Canolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein

http://www.ceop.police.uk/contact-us/

 

NSPCC

http://www.nspcc.org.uk/

 

Comisiynydd Plant Cymru

http://www.childcomwales.org.uk/en/advicesupport/

Rhadffôn: 0808 801 1000 (9am-5pm Llun-Gwener ac eithrio Gwyliau’r Banc)

Testun: 80800 dechreuwch y neges â COM.

 

Cymorth i Ddioddefwyr

http://www.victimsupport.org.uk

 

.