Lansio Ymgyrch Gwarchod Ysgolion yng NgwyneddPhotograph of pupils, emergency services and local authority staff at the launch in Porthmadog

13/07/2012

Mae ymgyrch i geisio annog pawb i gadw golwg ar ysgolion Gogledd Cymru er mwyn eu cadw’n ddiogel rhag trosedd dros wyliau’r haf wedi cael ei lansio yng Ngwynedd.

 

Yr wythnos hon mi wnaeth disgyblion o Borthmadog a Bethesda ymgynnull yn eu canolfan hamdden leol i lansio’r ymgyrch Gwarchod Ysgolion. Cawsant gyfle i ddysgu am waith yr heddlu ac edrych ar offer a cherbydau Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

 

Cawsant hefyd gyfle i gyfarfod Swyddogion Cymuned Ysgol yr Heddlu, Diffoddwyr Tân, aelodau o’r Adran Diogelwch Cymunedol, y Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu.

 

Nod yr Ymgyrch Gwarchod Ysgolion yw annog rhieni ac athrawon, yn ogystal â’r gwasanaethau brys a’r awdurdodau lleol i gydweithio er mwyn cadw ysgolion yn ddiogel rhag trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

 

Photograph of pupils, emergency services and local authority staff at BethesdaBydd diffoddwyr tân sy’n dychwelyd i’w gorsafoedd ar ôl bod allan ar alwad, yn ogystal â hofrennydd yr heddlu hefyd yn cadw llygad ar ysgolion.

 

Mae Norman Hughes, Swyddog Lleihau Trosedd Gwynedd yn erfyn ar y cyhoedd i fod yn wyliadwrus ac i riportio unrhyw ymddygiad amheus y maent yn ei weld o amgylch ysgolion.  Fe ddywedodd: “Cyllideb gyfyngedig sydd gan ysgolion ac mae adnoddau gwerthfawr a ddylid cael eu defnyddio i addysgu’r disgyblion yn cael eu defnyddio er mwyn taclo achosion o ddwyn a difrod troseddol. Gall ysgolion hefyd fod yn darged i graffiti a fandaliaeth yn ystod gwyliau’r haf. Rydym yn dibynnu ar gefnogaeth aelodau’r cyhoedd ac yn eu hannog i riportio digwyddiadau i’r Heddlu neu Taclo’r Tacle yn ddienw.”

 

Meddai Kevin Jones, Rheolwr Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Yn hanesyddol mae ysgolion wedi dioddef o danau bwriadol a fandaliaeth, a bwriad yr ymgyrch hon yw taclo’r problemau hyn cyn iddynt ddigwydd.”

 

Mae pamffledi a phosteri yn cael eu dosbarthu o amgylch Gwynedd er mwyn atgoffa’r cyhoedd o’r ymgyrch sydd hefyd yn ceisio helpu i leihau digwyddiadau sydd nid yn unig yn cael effaith ar yr ysgol ond y gymuned gyfan.

 

Dylai unrhyw un sy’n dyst i ymddygiad amheus ger ysgol gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru. Os yw’r drosedd yn digwydd yn y fan a’r lle deialwch 999.  Os nad yw’n argyfwng dylech ffonio 101 neu Taclo’r Tacle Cymru yn ddienw ar 0800 555 111.

 

Gellir llawr lwytho’r posteri o’r dudalen yma

.