Recriwtio

  llun o swyddog heddlu llun o SCCH llun o swyddog gwirfoddol llun o staff yr heddlu   llun o wirfoddolwr cymunedol llun o swyddog sydd am drosglwyddo fast track programme 
ddim yn recriwtio rwan ddim yn recriwtio rwan recriwtio rwan recriwtio rwan   Ddim yn recriwtio rwan recriwtio rwan

 

Nid ydym yn derbyn ceisiadau am rolau Swyddog Heddlu, Swyddog Cefnogi Cymuned yr Heddlu na Gwirfoddolwr Cefnogi'r Heddlu ar hyn o bryd - parhewch i edrych ar y wefan hon i gael yr wybodaeth ddiweddaraf. 

 


 

Glanhawr (Glanhawr Cyffredinol), Llangefni Police Station

(Cyfeirnod Y Swydd: 13614)

 

Grade: 1 (£14,928 pa) pro rata

Oriau: – 10 yr wythnos

 

Mwy o wybodaeth

 


 

Rhaglen Dyrchafiad Cyflym Heddlu Gogledd Cymru

 

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn sefydliad uchel ei safonau sy’n ceisio gwella’r gwasanaeth y mae’n ei ddarparu i’w gymunedau amrywiol. Am y rheswm hwnnw rydym yn dymuno adnabod a datblygu’r rhai hynny sydd ag uchelgais, penderfyniad a gweledigaeth eithriadol er mwyn cyflymu eu dyrchafiad i rengoedd uwch gwasanaeth yr heddlu. Os ydy gweithio mewn ardal hardd â chyfuniad cyfoethog o hanes a diwylliant o ddiddordeb i chi, yna mae Heddlu Gogledd Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd yn cymryd rhan yn y rhaglen recriwtio Dyrchafiad Cyflym.

 

Mae’r rhaglen Dyrchafiad Cyflym (cwnstabl i arolygydd) yn gynllun dyrchafu a datblygu tair blynedd cyflymedig sy’n rhoi’r sgiliau, y wybodaeth a’r profiad i’r graddedigion mwyaf talentog gyrraedd rheng arolygydd o fewn tair blynedd.

 


 

 

Swyddog sydd am drosglwyddo

 

 • Ditectif Gwnstablaid

  Oes gennych chi’r sgiliau ymchwilio, y brwdfrydedd a’r ymrwymiad angenrheidiol i sicrhau Gogledd Cymru diogelach?

  Rydym yn edrych i recriwtio Ditectif Gwnstabliaid cymwys, medrus a phrofiadol o Heddluoedd Swyddfa Gartref eraill i gefnogi darpariaeth y Gwasanaeth Plismona Lleol ledled ardal yr Heddlu yn ogystal ag o fewn ein rolau ditectif arbenigol.

  Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi cwblhau’r Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr Trosedd Cychwynnol (ICIDP) yn llwyddiannus neu gwrs CID sylfaen cyfwerth.

  Lawrlwythwch y ffurflen gais yma.


 • Swyddogion sydd am Drosglwyddo

  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn dymuno recriwtio Cwnstabliaid sydd am drosglwyddo o Heddluoedd eraill y Swyddfa Gartref.

  Er mwyn bod yn gymwys i drosglwyddo i Heddlu Gogledd Cymru mae’n rhaid i chi eisoes fod yn gweithio fel Swyddog Heddlu ac wedi cwblhau eich cyfnod prawf yn llwyddiannus.

  Bydd mwyafrif y swyddi ar gael o fewn ein Gwasanaethau Plismona Lleol fel swyddogion ar batrôl a bydd y swyddi wedi'u lleoli ledled ardal yr Heddlu.

  Lawrlwythwch y ffurflen gais yma

 


 

Mentoriaid Iaith Gymraeg


Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ymrwymo i wella ac ychwanegu at ei allu i ddarparu plismona sy’n canolbwyntio ar y dinesydd.  Mae’n ofynnol hefyd i’r Heddlu gydymffurfio â'i ddyletswyddau dan ddeddfwriaeth yr iaith Gymraeg. I’r perwyl hwnnw mae’r Heddlu wedi cyflwyno rhaglen helaeth o ddatblygiad a hyfforddiant ar gyfer pob aelod o staff i’w galluogi nhw i ennill sgiliau yn y Gymraeg,  gwella eu sgiliau neu feithrin digon o hyder i ddefnyddio'r iaith wrth roi gwasanaeth i’r cyhoedd  neu wrth gynnal busnes mewnol.  I gynorthwyo â’r rhaglen hon, byddai Heddlu Gogledd Cymru yn falch o gael cymorth gwirfoddolwyr o’r gymuned sy’n siarad Cymraeg ac a  fyddai’n hoffi ein helpu ni i feithrin hyder ein staff i ddefnyddio’r iaith.  Gwahoddir y rhai sydd â diddordeb i gyflwyno syniadau er mwyn dangos ym mha ffordd y gallent  fod o gymorth e.e. mentora 'un i un', cynnal gweithdai a chefnogi'r defnydd o Gymraeg ysgrifenedig ayyb.

 

 


stonewall and two ticks logosMae Heddlu Gogledd Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac wedi ymrwymo'n llwyr i egwyddorion cyfleoedd cyfartal ac amrywiaeth, ac mae'n croesawu ceisiadau gan unigolion o bob carfan o'r gymdeithas. Rydym yn plismona ardal sy'n amrywiol iawn o safbwynt diwylliant ac er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn cynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu'n llawn, rydym yn croesawu ceisiadau gan grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli – a gan siaradwyr Cymraeg yn arbennig.

.