Recriwtio

  llun o swyddog heddlu llun o SCCH llun o swyddog gwirfoddol llun o staff yr heddlu   llun o wirfoddolwr cymunedol llun o swyddog sydd am drosglwyddo fast track programme 
ddim yn recriwtio rwan ddim yn recriwtio rwan recriwtio rwan recriwtio rwan   Ddim yn recriwtio rwan recriwtio rwan

 

Nid ydym yn derbyn ceisiadau am rolau Swyddog Heddlu, Swyddog Cefnogi Cymuned yr Heddlu na Gwirfoddolwr Cefnogi'r Heddlu ar hyn o bryd - parhewch i edrych ar y wefan hon i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

 

 


 

 

PRIF GWNSTABL CYNORTHWYOL gyda HEDDLU GOGLEDD CYMRU

£91,632 - £106,908 yf (yn ogystal â buddion a phecyn adleoli)

 

Mae Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru yn gwahodd ceisiadau am y rôl o Brif Gwnstabl Cynorthwyol.

 

Os yw gweithio mewn ardal brydferth sydd â chyfoeth o hanes a diwylliant o ddiddordeb i chi, mae Heddlu Gogledd Cymru yn cynnig cyfle unigryw i weithio ar lefel weithredol uwch ac i gael ansawdd bywyd rhagorol.

 

Wrth ymuno â’r sefydliad blaengar hwn, bydd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol yn cydweithio o fewn Uwch Dîm Rheoli sy’n benderfynol o gyflawni’r blaenoriaethau strategol a nodir yng Nghynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd a nifer o ddyheadau eraill a rannir gyda’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Mae ein dull o blismona yn adlewyrchu anghenion y cyhoedd ar draws ardal amrywiol ac eang o ran poblogaeth ac yn deillio o bwyslais sylweddol o weithio fel ‘Un Tîm’ a chanolbwyntio ar wneud y peth iawn.

 

Mae heriau parhaus wedi ein harwain at weithredu rhaglen uchelgeisiol o newid er mwyn creu Heddlu mwy effeithlon sydd â gwasanaeth cwsmer wrth ei wraidd ac sy’n rhoi gwir gyfle i staff y sefydliad ddylanwadu ar y cyfeiriad yr ydym yn mynd iddo. O ystyried y nod hwn, mae’r holl brif swyddogion wedi ymrwymo i ddarparu arweinyddiaeth hygyrch a gweladwy er mwyn sicrhau gwell canlyniadau ar gyfer y cyhoedd. Os yw’r dull hwn o arweinyddiaeth yn un deniadol i chi, fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol byddwch yn arddangos rhinweddau arweinyddiaeth sy’n ymgysylltu ac yn ysgogi staff ar bob lefel o’r sefydliad.

 

Mae’r Heddlu wedi ymrwymo i fod yn sefydliad dwyieithog, felly os byddwch y llwyddiannus bydd disgwyl i chi ddangos agwedd bositif tuag at y Gymraeg a chyrraedd lefel benodol o allu yn yr iaith, a rhoddir cefnogaeth lawn i chi allu gwneud hynny.

 

Bydd yr Heddlu yn cynnal diwrnod ymgyfarwyddo ar gyfer yr holl ddarpar ymgeiswyr am 10am, dydd Iau 10 Ebrill ym Mhencadlys Heddlu Gogledd Cymru, Glan-y-Don, Bae Colwyn, Conwy, LL29 8AW.

 

Os hoffech fynychu cysylltwch â Rebecca Hall, Swyddog Staff y Prif Gwnstabl drwy ffonio 01492 805318 neu drwy anfon e-bost at Rebecca.Hall@nthwales.pnn.police.uk

 

Am becyn cais, cysylltwch â Melissa Hildebrandt, Adnoddau Dynol drwy ffonio 01492 805297 neu anfonwch e-bost at: Melissa.Hildebrandt@nthwales.pnn.police.uk.

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 5pm ar Ddydd Iau, 17 Ebrill, 2014.

 

Bydd rhestr fer o ymgeiswyr yn cael ei llunio ar 22 Ebrill, 2014 a gwahoddir ymgeiswyr a roddwyd ar y rhestr fer i gyfweliadau a gynhelir ar 30 Ebrill, 2014.

 


 

Rhaglen Dyrchafiad Cyflym Heddlu Gogledd Cymru

 

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn sefydliad uchel ei safonau sy’n ceisio gwella’r gwasanaeth y mae’n ei ddarparu i’w gymunedau amrywiol. Am y rheswm hwnnw rydym yn dymuno adnabod a datblygu’r rhai hynny sydd ag uchelgais, penderfyniad a gweledigaeth eithriadol er mwyn cyflymu eu dyrchafiad i rengoedd uwch gwasanaeth yr heddlu. Os ydy gweithio mewn ardal hardd â chyfuniad cyfoethog o hanes a diwylliant o ddiddordeb i chi, yna mae Heddlu Gogledd Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd yn cymryd rhan yn y rhaglen recriwtio Dyrchafiad Cyflym.

 

Mae’r rhaglen Dyrchafiad Cyflym (cwnstabl i arolygydd) yn gynllun dyrchafu a datblygu tair blynedd cyflymedig sy’n rhoi’r sgiliau, y wybodaeth a’r profiad i’r graddedigion mwyaf talentog gyrraedd rheng arolygydd o fewn tair blynedd.

 


 

 

Staff yr Heddlu

 

Cyfleoedd Prentisiaeth, Gorsaf Heddlu Rhyl (CYFEIRNOD Y SWYDD: 13471)

 

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn Heddlu Gogledd Cymru i benodi prentis i ddarparu cefnogaeth weinyddol /gwasanaeth cwsmer. Byddant yn gweithio mewn amgylchedd cefnogol ble byddant yn cael defnyddio’u sgiliau a chyfrannu tuag at amcanion tîm. Yn ogystal â datblygu sgiliau perthnasol i’r gweithle, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio tuag at ennill NVQ lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes a/neu Wasanaeth Cwsmer.

 

Mae ffurflen gais a swydd ddisgrifiad

 

 

Swydd Nyrs Dalfeydd 1 x Nyrs Dalfeydd (37 awr yr wythnos)

Graddfa Gyflog SO2 (Ynghyd â lwfans gweithio sifft o 20% a lwfans gweithio penwythnosau o 12.47%)

 

Mae Heddlu Gogledd Cymru eisiau recriwtio Nyrs Dalfeydd. Pwrpas cyffredinol y swydd yw darparu gwasanaeth nyrsio effeithiol yn y dalfeydd, cynnal asesiadau clinigol o unigolion sydd wedi’u cadw yn y ddalfa, dilyn gweithdrefnau clinigol cymeradwy a monitro iechyd yn barhaus.

 

I gael copi o’r proffil swydd a ffurflen gais ewch i www.heddlu-gogledd-cymru.police.uk/recriwtio i gael mwy o fanylion. 

 

GWEITHIWR CYFFREDINOL, MAES DRYLLIAU TANIO’R HEDDLU, RHEWL (CYFEIRNOD Y SWYDD: 13467)

Graddfa Gyflog 3 (£17,361 - £18,525yf)

 

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd: Ymgymryd â dyletswyddau gweithiwr cyffredinol yn unol â chyfarwyddiadau Goruchwyliwr y Maes Drylliau Tanio er mwyn sicrhau bod y Maes Drylliau Tanio yn Rhewl yn cael ei redeg mewn modd effeithiol ac effeithlon.

 

Clicwych yma o fwy o wybodaeth

 


 

Swyddog sydd am drosglwyddo

 

 • Ditectif Gwnstablaid

  Oes gennych chi’r sgiliau ymchwilio, y brwdfrydedd a’r ymrwymiad angenrheidiol i sicrhau Gogledd Cymru diogelach?

  Rydym yn edrych i recriwtio Ditectif Gwnstabliaid cymwys, medrus a phrofiadol o Heddluoedd Swyddfa Gartref eraill i gefnogi darpariaeth y Gwasanaeth Plismona Lleol ledled ardal yr Heddlu yn ogystal ag o fewn ein rolau ditectif arbenigol.

  Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi cwblhau’r Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr Trosedd Cychwynnol (ICIDP) yn llwyddiannus neu gwrs CID sylfaen cyfwerth.

  Lawrlwythwch y ffurflen gais yma.


 • Swyddogion sydd am Drosglwyddo

  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn dymuno recriwtio Cwnstabliaid sydd am drosglwyddo o Heddluoedd eraill y Swyddfa Gartref.

  Er mwyn bod yn gymwys i drosglwyddo i Heddlu Gogledd Cymru mae’n rhaid i chi eisoes fod yn gweithio fel Swyddog Heddlu ac wedi cwblhau eich cyfnod prawf yn llwyddiannus.

  Bydd mwyafrif y swyddi ar gael o fewn ein Gwasanaethau Plismona Lleol fel swyddogion ar batrôl a bydd y swyddi wedi'u lleoli ledled ardal yr Heddlu.

  Lawrlwythwch y ffurflen gais yma

 


 

Swyddog Gwirfoddol

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer rôl Cwnstabl Arbennig, ar gyfer derbyn i fod i ddechrau ym mis Tachwedd 2013.

 

Dysgwch fwy yma

 


 

Mentoriaid Iaith Gymraeg


Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ymrwymo i wella ac ychwanegu at ei allu i ddarparu plismona sy’n canolbwyntio ar y dinesydd.  Mae’n ofynnol hefyd i’r Heddlu gydymffurfio â'i ddyletswyddau dan ddeddfwriaeth yr iaith Gymraeg. I’r perwyl hwnnw mae’r Heddlu wedi cyflwyno rhaglen helaeth o ddatblygiad a hyfforddiant ar gyfer pob aelod o staff i’w galluogi nhw i ennill sgiliau yn y Gymraeg,  gwella eu sgiliau neu feithrin digon o hyder i ddefnyddio'r iaith wrth roi gwasanaeth i’r cyhoedd  neu wrth gynnal busnes mewnol.  I gynorthwyo â’r rhaglen hon, byddai Heddlu Gogledd Cymru yn falch o gael cymorth gwirfoddolwyr o’r gymuned sy’n siarad Cymraeg ac a  fyddai’n hoffi ein helpu ni i feithrin hyder ein staff i ddefnyddio’r iaith.  Gwahoddir y rhai sydd â diddordeb i gyflwyno syniadau er mwyn dangos ym mha ffordd y gallent  fod o gymorth e.e. mentora 'un i un', cynnal gweithdai a chefnogi'r defnydd o Gymraeg ysgrifenedig ayyb.

Os hoffech gael sgwrs am y cyfle hwn, byddai  Meic Raymant, Pennaeth Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg yn barod iawn i drafod eich syniadau gyda chi ar 01286 670810.

 

 


stonewall and two ticks logosMae Heddlu Gogledd Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac wedi ymrwymo'n llwyr i egwyddorion cyfleoedd cyfartal ac amrywiaeth, ac mae'n croesawu ceisiadau gan unigolion o bob carfan o'r gymdeithas. Rydym yn plismona ardal sy'n amrywiol iawn o safbwynt diwylliant ac er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn cynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu'n llawn, rydym yn croesawu ceisiadau gan grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli – a gan siaradwyr Cymraeg yn arbennig.

.