Recriwtio

  llun o swyddog heddlu llun o SCCH llun o swyddog gwirfoddol llun o staff yr heddlu   llun o wirfoddolwr cymunedol llun o swyddog sydd am drosglwyddo
ddim yn recriwtio rwan ddim yn recriwtio rwan recriwtio rwan recriwtio rwan   Ddim yn recriwtio rwan recriwtio rwan

 

Nid ydym yn derbyn ceisiadau am rolau Swyddog Heddlu, Swyddog Cefnogi Cymuned yr Heddlu na Gwirfoddolwr Cefnogi'r Heddlu ar hyn o bryd - parhewch i edrych ar y wefan hon i gael yr wybodaeth ddiweddaraf. 

 

 

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn bwriadu penodi Dirprwy Brif Weithredwr i gynorthwyo’r Prif Weithredwr gyda’u dyletswyddau.

Cyflog: £44, 970 - £49, 825 y.f. (Bae Colwyn)

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn uchel eu cymhelliant sy’n meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol i ddarparu gwasanaeth cynllunio strategol lefel uchel ac arweinyddiaeth ar gyfer Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Swydd dros dro am 12 mis yw hon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithredu fel Dirprwy Brif Weithredwr yn Swyddfa’r Comisiynydd a bydd hyn yn cynnwys cyflawni rôl dirprwy swyddog monitro. Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol y bydd yn ofynnol iddynt lenwi dros y Prif Weithredwr yn ystod cyfnod o absenoldeb dros dro ac y bydd y cyflog yn codi bryd hynny i adlewyrchu’r cyfrifoldebau ychwanegol. Bydd rhagor o fanylion ynghylch y dyletswyddau a’r cyflog yn ystod absenoldeb y Prif Weithredwr yn cael eu trafod yn ystod y cyfweliad.

Mae sgiliau Cymraeg Lefel 3 yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am ddisgrifiad llawn o’r swydd a ffurflen gais ewch i wefan Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru: http://www.northwales-pcc.gov.uk/ neu cysylltwch â’r Adran Recriwtio ar 01492 804699.

Anfonwch ffurflenni cais yn ôl i:

 • Recriwtio
 • Pencadlys Heddlu Gogledd Cymru
 • Glan y Don
 • Bae Colwyn,
 • LL29 8AW
 • Dyddiad cau: 12 Medi 2014

Mae swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi ymrwymo’n llwyr i egwyddorion cydraddoldeb ac amrywiaeth ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bob carfan o’r gymuned. Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 dylai deiliaid swyddi roi gwybod i’r unigolyn cyswllt yn y Rhanbarth/ Adran am unrhyw addasiadau rhesymol angenrheidiol.


 

Glanhawr (Glanhawr Cyffredinol), Llangefni Police Station

(Cyfeirnod Y Swydd: 13614)

 

Grade: 1 (£14,928 pa) pro rata

Oriau: – 10 yr wythnos

 

Mwy o wybodaeth

 


 

 

Swyddog sydd am drosglwyddo

 

 • Ditectif Gwnstablaid

  Oes gennych chi’r sgiliau ymchwilio, y brwdfrydedd a’r ymrwymiad angenrheidiol i sicrhau Gogledd Cymru diogelach?

  Rydym yn edrych i recriwtio Ditectif Gwnstabliaid cymwys, medrus a phrofiadol o Heddluoedd Swyddfa Gartref eraill i gefnogi darpariaeth y Gwasanaeth Plismona Lleol ledled ardal yr Heddlu yn ogystal ag o fewn ein rolau ditectif arbenigol.

  Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi cwblhau’r Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr Trosedd Cychwynnol (ICIDP) yn llwyddiannus neu gwrs CID sylfaen cyfwerth.

  Lawrlwythwch y ffurflen gais yma.


 • Swyddogion sydd am Drosglwyddo

  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn dymuno recriwtio Cwnstabliaid sydd am drosglwyddo o Heddluoedd eraill y Swyddfa Gartref.

  Er mwyn bod yn gymwys i drosglwyddo i Heddlu Gogledd Cymru mae’n rhaid i chi eisoes fod yn gweithio fel Swyddog Heddlu ac wedi cwblhau eich cyfnod prawf yn llwyddiannus.

  Bydd mwyafrif y swyddi ar gael o fewn ein Gwasanaethau Plismona Lleol fel swyddogion ar batrôl a bydd y swyddi wedi'u lleoli ledled ardal yr Heddlu.

  Lawrlwythwch y ffurflen gais yma

 


 

Mentoriaid Iaith Gymraeg


Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ymrwymo i wella ac ychwanegu at ei allu i ddarparu plismona sy’n canolbwyntio ar y dinesydd.  Mae’n ofynnol hefyd i’r Heddlu gydymffurfio â'i ddyletswyddau dan ddeddfwriaeth yr iaith Gymraeg. I’r perwyl hwnnw mae’r Heddlu wedi cyflwyno rhaglen helaeth o ddatblygiad a hyfforddiant ar gyfer pob aelod o staff i’w galluogi nhw i ennill sgiliau yn y Gymraeg,  gwella eu sgiliau neu feithrin digon o hyder i ddefnyddio'r iaith wrth roi gwasanaeth i’r cyhoedd  neu wrth gynnal busnes mewnol.  I gynorthwyo â’r rhaglen hon, byddai Heddlu Gogledd Cymru yn falch o gael cymorth gwirfoddolwyr o’r gymuned sy’n siarad Cymraeg ac a  fyddai’n hoffi ein helpu ni i feithrin hyder ein staff i ddefnyddio’r iaith.  Gwahoddir y rhai sydd â diddordeb i gyflwyno syniadau er mwyn dangos ym mha ffordd y gallent  fod o gymorth e.e. mentora 'un i un', cynnal gweithdai a chefnogi'r defnydd o Gymraeg ysgrifenedig ayyb.

 

 


stonewall and two ticks logosMae Heddlu Gogledd Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac wedi ymrwymo'n llwyr i egwyddorion cyfleoedd cyfartal ac amrywiaeth, ac mae'n croesawu ceisiadau gan unigolion o bob carfan o'r gymdeithas. Rydym yn plismona ardal sy'n amrywiol iawn o safbwynt diwylliant ac er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn cynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu'n llawn, rydym yn croesawu ceisiadau gan grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli – a gan siaradwyr Cymraeg yn arbennig.

.