Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

All unrhyw un fod yn Swyddog Gwirfoddol?

Gall, fodd bynnag mae yna rai galwedigaethau lle na fyddwch yn gymwys i gael eich penodi’n Swyddog Gwirfoddol. Mae’r rhai hynny sydd wedi cael eu gwahardd yn cynnwys Wardeiniaid Traffig, Patrolau Croesfan Ysgolion, unigolion sy’n gweithio i sefydliadau diogelwch preifat a chyfreithwyr (cysylltwch â’r Uned Recriwtio am ragor o wybodaeth.

 

Bydd ffurflenni cais yn cael ei hanfon ar gais a bydd Heddlu Gogledd Cymru yn cynnal gwiriadau diogelwch llym er mwyn sicrhau nad yw safle na rôl Swyddog Gwirfoddol o fewn yr heddlu byth wedi’i chyfaddawdu.

 

Ydw i’n gymwys i ymgeisio?

Mae gofynion cymhwysedd y gwasanaeth heddlu yn eithaf manwl, ond rydym wedi cynnwys crynodeb o rai o’r gofynion sylfaenol isod. Cliciwch ar bob un o’r rhain i gael mwy o wybodaeth.

 

Mi hoffwn ymuno â Heddlu Gogledd Cymru ond nid wyf yn gallu siarad Cymraeg. Ydy hyn yn broblem?

Yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg yr Heddlu, bydd rhaid i bob unigolyn sy'n ymuno â Heddlu Gogledd Cymru feddu ar sgiliau llafar yn yr iaith Gymraeg. Ar gyfer rôl Swyddog Gwirfoddol, bydd rhaid i chi feddu ar sgiliau llafar Cymraeg Lefel 2. I’ch cefnogi gyda hyn mae’r Heddlu wedi llunio pecyn hunan ddysgu, sydd ar gael yn Adran Iaith Gymraeg y wefan hon.

 

Ydw i angen unrhyw gymwysterau?

Nid oes unrhyw ofynion addysgol ffurfiol ar gyfer mynediad. Mae’n rhaid i bob ymgeisydd fynychu, a llwyddo mewn canolfan asesu. Mae safon dda o addysg yn fanteisiol gan y bydd hyn o gymorth i chi ymdopi’n gystadleuol â’r broses ddethol, yr hyfforddiant a’r swydd ei hun. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalen Y Broses Ymgeisio.

 

A oes yna unrhyw gyfyngiadau taldra neu bwysau?

Nid oes unrhyw gyfyngiad o safbwynt taldra, ond mae gan y Swyddfa Gartref ganllawiau ar daldra/pwysau y mae Heddlu Gogledd Cymru yn eu dilyn.

 

A oes yna unrhyw gyflyrau meddygol a fyddai’n atal unrhyw un rhag ymgeisio?

Gan fod rôl Swyddog Gwirfoddol yn heriol, mae'n ddyletswydd arnom o safbwynt yr ymgeiswyr a'r cyhoedd i sicrhau bod recriwtiaid yn cadw'n ffit ac yn iach trwy gydol eu cyfnod o wasanaeth. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch cyflyrau meddygol neu anghenion golwg, cysylltwch â'r Adran Recriwtio neu anfonwch y manylion at ein Huned Iechyd Galwedigaethol, Pencadlys Heddlu Gogledd Cymru, Glan y Don, Bae Colwyn, LL29 8AW.

 

Oes angen i mi hysbysu fy nghyflogwr?

Oes, fe gynghorir pob ymgeisydd i ddweud wrth eu cyflogwr am eu cais er mwyn cydymffurfio â Rheoliadau Amser Gweithio 1998 (OS 1998 Rhif: 1833).

 

Faint o oriau sydd raid i Swyddogion Gwirfoddol weithio?

Rydym yn gofyn i chi ymrwymo i weithio o leiaf 4 awr yr wythnos neu 16 awr y mis. Gofynnir i chi wneud hyn er mwyn sicrhau eich bod yn cynnal eich sgiliau a’ch gwybodaeth. Mae oriau dyletswydd yn hyblyg felly mae modd eu cyflawni fel sy'n gyfleus i chi o ran eich trefniadau gwaith, teulu a chymdeithasol. Nid oes cyfyngiad o safbwynt yr uchafswm o oriau y gallwch eu gweithio ond rydym yn cydymffurfio â Rheoliadau Amser Gweithio (Rhif OS 1998: 1833). Ar ôl cychwyn yn y swydd, disgwylir i chi fynychu sesiynau hyfforddi yn ystod yr wythnos, ar benwythnosau a min nos.

 

Oes raid i Swyddogion Gwirfoddol fynychu’r llys?

Oes. Efallai bydd hyn yn ystod oriau gweithio arferol. Mae’r mwyafrif o gyflogwyr yn hyblyg yn hyn o beth ac yn barod i ryddhau eu gweithwyr pan fo angen. Bydd eich cyflogwr yn llenwi ffurflen fydd yn cynnwys manylion eich coll enillion a bydd hyn yn sicrhau bod Heddlu Gogledd Cymru yn talu am unrhyw amser y byddwch yn ei dreulio yn y llys.

 

Ydy Swyddogion Gwirfoddol yn gallu dewis lle maent yn gweithio?

Fe ystyrir lleoliad unigolion, ac mae’r mwyafrif o Swyddogion Gwirfoddol yn dewis gweithio naill ai yn agos at eu man gwaith, o fewn eu cymuned neu yn y dref/pentref nesaf.

 

Ydy Swyddogion Gwirfoddol yn cael lifrai am ddim?

Ydynt, byddwch yn cael lifrai llawn, yn union fel swyddog heddlu arferol. Byddwch hefyd yn cael yr un offer amddiffynnol.

 

A oes gan Swyddogion Gwirfoddol hawl i hawlio costau teithio?

Gellir ad-dalu costau teithio a threuliau ‘allan o boced’ eraill a ddaw i’ch rhan yn ystod eich dyletswyddau fel Swyddog Gwirfoddol.

 

A oes cefnogaeth i’w gael os bydd Swyddog Gwirfoddol yn cael ei anafu tra ar ddyletswydd?

Os caiff swyddog gwirfoddol ei anafu wrth gyflawni ei ddyletswyddau, mae gan y Gwasanaeth Plismona reoliadau cenedlaethol mewn perthynas â choll enillion o gyflogaeth arferol.

 

Pa gefnogaeth cyfreithiol sydd ar gael?

Mae’r NPIA wedi trefnu yswiriant ar ran Swyddogion Gwirfoddol yng Nghymru a Lloegr i’w gwarchod yn erbyn digwyddiadau tra ar ddyletswydd. Gall y rhain gynnwys anaf personol ac anffafriaeth, a gallant hefyd ddarparu cyfreithwyr ar gyfer amddiffyniad cyfreithiol a gwrandawiadau camymddwyn. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Pa hyfforddiant a roddir?

Mae yna raglen Hyfforddiant Cenedlaethol y mae’n rhaid ei dilyn ac mae’n cynnwys sesiynau hyfforddi yn ystod y penwythnos a min nos. Byddwn yn cynnwys hyfforddiant a goruchwyliaeth ‘wrth y gwaith’ parhaus. Bydd pob unigolyn yn dilyn rhaglen hyfforddi gynhwysol a byddant yn elwa o ddysgu a datblygu amrywiaeth eang o sgiliau gan gynnwys proffesiynoliaeth, gwneud penderfyniadau, gweithio ag eraill a darparu gwasanaeth. Bydd eich cyflogwr hefyd yn elwa o’r hyfforddiant y byddwch yn ei gael.

 

Ydy bod yn Swyddog Gwirfoddol o gymorth i chi fod yn Swyddog Heddlu arferol?

Bydd bod yn Swyddog Gwirfoddol yn galluogi’r unigolion hynny sy’n ystyried ymuno â’r Heddlu arferol i gael goleuni pellach ar y Gwasanaeth Heddlu yn ogystal â chael profiad gwerthfawr. Fodd bynnag, nid yw hyn yn rhan o’r meini prawf dethol ac ni roddir unrhyw ffafriaeth i geisiadau gan Swyddogion Gwirfoddol. Mae proses ddethol swyddogion arferol yn fwy llym ac yn cynnwys meini prawf asesu ychwanegol.

 

A oes yna brawf ffitrwydd fel rhan o’r broses ymgeisio?

Ar hyn o bryd nid oes rhaid i’r ymgeiswyr gwblhau prawf ffitrwydd fel rhan o’r broses ymgeisio. Fodd bynnag, unwaith byddant wedi cael eu penodi bydd rhaid iddynt basio’r prawf fel rhan o’u hyfforddiant diogelwch personol. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y prawf ffitrwydd.

 

A oes unrhyw gyfyngiadau preswylio?

Bydd angen i chi a’ch teulu fod wedi byw yn y DU am dair blynedd yn union cyn gwneud y cais hwn, a bydd angen i chi hefyd feddu ar dystysgrif bapur, yn tystio i’ch ymarweddiad da, a gyflwynwyd i chi yn Saesneg gan asiantaeth gorfodi’r gyfraith cyfwerth â Gwasanaeth Heddlu’r DU.

 

Manylion Cyswllt

Uned Recriwtio
Y Ganolfan Gwasanaethau


Pencadlys Heddlu Gogledd Cymru
Glan y Don
Bae Colwyn
LL29 8AW

 

Ffôn: 01492 804699
Ebost: Y Tîm Rhyddid Gwybodaeth


 

.