Gwrandawiad Camymddygiad

Gwrandawiad Camymddygiad yr Heddlu

Gwrandawiad Camymddwyn: 19 Chwefror 2019 tan 20 Chwefror 2019

Cynhelir gwrandawiad camymddwyn ym Mhencadlys Heddlu Gogledd Cymru, Glan-y-Don, Bae Colwyn, LL29 8AW ar 19 a 20 Chwefror 2019

Mae Ditectif Gwnstabl 2272 Parry yn wynebu'r cyhuddiad canlynol:

  • Ar 5 Mai 2018 honnir i DC Parry sy’n gweithio yn Rhanbarth y Gorllewin, Heddlu Gogledd Cymru ymddwyn yn amhriodol tuag at gydweithiwr benywaidd yn ystod ei gyfnod ar ddyletswydd. Honnir i DC Parry dorri Safonau Ymddygiad Proffesiynol yn ymwneud ag – Ymddygiad Annheilwng, Parch a Chwrteisi tuag at Awdurdod a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth. Mae’r materion hyn i gyd yn cael eu hystyried yn Gamymddwyn Difrifol.

Yn unol â Rheoliadau’r Heddlu (Ymddygiad) (Diwygiad) 2015 Rheoliad 31 (6) (a) mae Cadeirydd y gwrandawiad camymddwyn wedi penderfynu eithrio aelodau’r cyhoedd o’r gwrandawiad er mwyn hwyluso’r achos ac i gadw unigolion bregus yn anhysbys.