Tribiwnlysoedd Apêliadau yr Heddlu a Gwrandawiad Camymddygiad

Gwrandawiad Camymddwyn yr Heddlu: Dydd Mawrth, 25 Mehefin, 2019 hyd at ddydd Iau, 27 Mehefin 2019

Cynhelir Gwrandawiad Camymddygiad yn Ystafell Gynhadledd 1 ym Mhencadlys Heddlu Gogledd Cymru, Glan-y-Don, Bae Colwyn, LL29 8AW, ar ddydd Mawrth 25 Mehefin 2019, gan gychwyn am 10.00yb.

Mae’r Cwnstabl Heddlu 2163 Lachiri yn wynebu’r honiadau canlynol:

  • Ar 14 Rhagfyr 2016, gwnaeth PC Lachiri adael Debenhams yn Llandudno gyda photel o bersawr eillio nad oedd wedi talu amdano. Pan wnaeth staff diogelwch a/neu staff Debenhams ei herio, rhoddodd PC Lachiri ddyddiad geni a chyfeiriad ffug a gwadu ei fod yn swyddog heddlu.
  • O ganlyniad i’w ymddygiad derbyniodd PC Lahiri ddau Orchymyn Gwaharddiad ond methodd hysbysu’r digwydd na chwaith ei fod wedi cael Gorchymyn Gwaharddiad.

Yr honiadau yw bod PC Lachiri wedi torri’r Safon Ymddygiad Proffesiynol o ran Gonestrwydd ac Uniondeb ac Ymddygiad Anfwriadol (Camymddygiad Difrifol).

Yn unol â Rheoliadau (Diwygiad) (Ymddygiad) yr Heddlu 2015, bydd y gwrandawiad yn gyhoeddus.

Oherwydd maint yr ystafell gyfarfod mae cyfyngiad ar y nifer o leoedd sydd ar gael i aelodau o’r cyhoedd / cyfryngau. Bydd mynediad ar sail ‘cyntaf i’r felin’.

Ni chaniateir defnyddio ffonau symudol na recordio neu ffilmio’r achos.

Byddwch yn ymwybodol y gallwch fod yn destun chwiliad cyn mynd i ystafell y gwrandawiad. Mae hyn oherwydd diogelwch.

Mae’r adeilad a’r ystafell gyfarfod yn hygyrch i bobl sy’n ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae lleoedd parcio yn y lleoliad yn gyfyng ac nid oes cyfleusterau lluniaeth cyhoeddus ar gael yn y lleoliad.

Tribiwnlysoedd Apêliadau yr Heddlu

Yn dilyn Gwrandawiad Camymddwyn a gynhaliwyd ar 19 a 20 Chwefror 2019 canfuwyd bod Cyn Ditectif Gwnstabl Shaun Parry wedi torri'r Safonau Ymddygiad Proffesiynol a bod hyn yn gyfystyr â Chamymddwyn Difrifol.    Roedd y toriadau'n ymwneud â Safonau Proffesiynol Awdurdod, Parch a Chwrteisi, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ac Ymddygiad Annheilwng.

Cafodd  Cyn Ditectif Gwnstabl Parry ei ddiswyddo’n ddirybudd.  Cafodd y penderfyniad hwn ei apelio wedyn.

Gwrthodwyd yr Apêl o dan Reol 11 o Reolau Tribiwnlysoedd yr Heddlu 2012 gan nad oedd ganddi obaith gwirioneddol o lwyddo.