Gwneud cwyn

Mae cwyn yn fynegiant o anhapusrwydd gan aelod o’r cyhoedd am ymddygiad unigolyn sy’n gwasanaethu gyda’r heddlu.

Mae Canllawiau Statudol yr IOPC Mai 2015 yn rhoi arweiniad i gwynwyr a’r heddlu ar ddelio gyda chwynion yn erbyn yr heddlu.

Pwy all wneud cwyn?

Mae Deddf Diwygio’r Heddlu 2002 yn datgan fod gan yr unigolion isod yr hawl i wneud cwyn am ymddygiad unigolyn sy’n gwasanaethu gyda’r heddlu:

 • Person sy’n Anhapus
 • Person sy’n dioddef oherwydd yr ymddygiad
 • Person sy’n dyst i’r ymddygiad
 • Person sy’n gweithredu ar ran unrhyw un o’r uchod (gyda hawl ysgrifenedig y person yna)
Sut mae gwneud cwyn?

Mae yna sawl ffordd o wneud cwyn ffurfiol:

Mynd i unrhyw orsaf heddlu a gofyn i rywun gofnodi eich cwyn (Cliciwch am ragor o wybodaeth)

 • Os ar gael bydd goruchwyliwr yn siarad gyda chi (neu os ddim, yn ceisio cysylltu â chi o fewn 24 awr o dderbyn eich adroddiad) ac yn gwneud pob ymdrech i ddiweddaru chi bryd hynny
 • Os nad yw’r goruchwyliwr yn gallu datrys y mater eu hunain, byddent yn gadael ei chi wybod beth fyddent yn ei wneud i ddatrys y mater
 • Os nad yw’r mater wedi cael ei ddatrys, mae modd i chi wneud cwyn ffurfiol
 • Os nad ydym yn gallu datrys y mater o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl i chi gysylltu â ni, bydd eich cwyn yn cael ei yrru ymlaen at yr Adran Safonau Proffesiynol fydd yn rhoi ystyriaeth iddi ac yn gwneud penderfyniad wedi ei gofnodi yn unol â’r Ddeddf Diwygio’r Heddlu 2002
 • Bydd yr Adran Safonau Proffesiynol yn cysylltu â chi i adael ei chi wybod beth fydd yn digwydd nesaf

Ffonio Heddlu Gogledd Cymru drwy alw 101 (Cliciwch am ragor o wybodaeth)

 • Bydd eich galwad yn cael ei hateb gan staff yn ein Hystafell Reoli ac yn cael ei chofnodi
 • Bydd eich cwyn wedyn yn cael ei chyfeirio at oruchwyliwr o’r Uned Rheoli Adnoddau (MRU)
 • Bydd y goruchwyliwr MRU yn ceisio cysylltu â chi o fewn 24 awr ar ôl derbyn eich ffurflen, a bydd yn gwneud pob ymgais i allu datrys eich problem bryd hynny
 • Os nad yw’r goruchwyliwr yn gallu datrys y mater eu hunain, byddent yn gadael ei chi wybod beth fyddent yn ei wneud i ddatrys y mater
 • Os nad yw’r mater wedi cael ei datrys er eich bodd, gallwch wneud cais i gyflwyno cwyn ffurfiol
 • Os nad ydym yn gallu datrys y mater o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl i chi gysylltu â ni, bydd eich cwyn yn cael ei yrru ymlaen at yr Adran Safonau Proffesiynol fydd yn rhoi ystyriaeth iddo ac yn gwneud penderfyniad wedi ei gofnodi yn unol â’r Ddeddf Diwygio’r Heddlu 2002
 • Bydd yr Adran Safonau Proffesiynol yn cysylltu â chi i adael i chi wybod beth fydd yn digwydd nesaf

Cwblhau’r ffurflen ar-lein drwy wefan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) (Cliciwch am ragor o wybodaeth)

 • Cwblhewch y ffurflen ar-lein ar wefan yr IOPC
 • Bydd yr IOPC yn cyfeirio eich cwyn at Adran Safonau Proffesiynol Heddlu Gogledd Cymru (PSD)
 • Bydd aelod o PSD Heddlu Gogledd Cymru yn ceisio cysylltu â chi o fewn 2 ddiwrnod gwaith o dderbyn eich cwyn, ac yn gwneud pob ymdrech i ddatrys y mater bryd hynny
 • Os nad yw aelod staff y PSD yn gallu datrys y mater er eich bodd, gallwch wneud cais i gyflwyno cwyn ffurfiol
 • Os nad ydym yn gallu datrys y mater o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl i chi gysylltu â ni, bydd PSD yn gwneud penderfyniad wedi ei gofnodi o’ch cwyn yn unol â’r Ddeddf Diwygio’r Heddlu 2002
 • Bydd yr Adran Safonau Proffesiynol yn cysylltu â chi i adael ei chi wybod beth fydd yn digwydd nesaf

Cysylltu â chyfreithiwr, Aelod Seneddol neu Aelod Cynulliad i wneud cwyn ar eich rhan (Cliciwch am ragor o wybodaeth)

 • Byddwch angen rhoi caniatâd ysgrifenedig i’r person ydych wedi ei ddewis i weithredu ar eich rhan, er mwyn galluogi Heddlu Gogledd Cymru i ymateb i’ch cwyn
 • Bydd yr unigolyn a apwyntir gennych yn gallu cysylltu â ni drwy unrhyw un o’r dulliau a restrwyd
 • Bydd aelod o staff yn ceisio cysylltu gyda’r unigolyn apwyntir gennych o fewn 2 ddiwrnod gwaith o dderbyn eich cwyn, ac yn gwneud pob ymdrech i ddatrys y mater bryd hynny
 • Os nad yw’r mater yn cael ei ddatrys er eich bodd, gallwch wneud cais i gyflwyno cwyn ffurfiol
 • Os nad ydym yn gallu datrys y mater o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl i chi gysylltu â ni, bydd PSD yn gwneud penderfyniad wedi ei gofnodi o’ch cwyn yn unol â’r Ddeddf Diwygio’r Heddlu 2002
 • Bydd yr Adran Safonau Proffesiynol yn cysylltu â chi i adael ei chi wybod beth fydd yn digwydd nesaf

Cwblhau ffurflen gwyno ar-lein drwy wefan Heddlu Gogledd Cymru (Cliciwch am ragor o wybodaeth)

 • Cwblhewch y ffurflen ar waelod y dudalen hon
 • Bydd aelod o PSD Heddlu Gogledd Cymru yn ceisio cysylltu â chi o fewn 2 ddiwrnod gwaith o dderbyn eich cwyn, ac yn gwneud pob ymdrech i ddatrys y mater bryd hynny
 • Os nad yw aelod staff y PSD yn gallu datrys y mater er eich bodd, gallwch wneud cais i gyflwyno cwyn ffurfiol
 • Os nad ydym yn gallu datrys y mater o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl i chi gysylltu â ni, bydd PSD yn gwneud penderfyniad wedi ei gofnodi o’ch cwyn yn unol â’r Ddeddf Diwygio’r Heddlu 2002
 • Bydd yr Adran Safonau Proffesiynol yn cysylltu â chi i adael ei chi wybod beth fydd yn digwydd nesaf

Ysgrifennu at Bennaeth Adran Safonau Proffesiynol Heddlu Gogledd Cymru (Cliciwch am ragor o wybodaeth)

Ysgrifennwch at Bennaeth PSD:

Pencadlys yr Heddlu
Glan Y Don
Bae Colwyn
LL29 8AW

Neu drwy e-bost: ProfStandardsEnquiries@nthwales.pnn.police.uk

 • Bydd aelod o staff yn ceisio cysylltu â chi o fewn 2 ddiwrnod gwaith o dderbyn eich cwyn, ac yn gwneud pob ymdrech i ddatrys y mater bryd hynny
 • Os nad yw’r mater yn gallu cael ei ddatrys er eich bodd, gallwch wneud cais i gyflwyno cwyn ffurfiol
 • Os nad ydym yn gallu datrys y mater o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl i chi gysylltu â ni, bydd PSD yn gwneud penderfyniad wedi ei gofnodi o’ch cwyn yn unol â’r Ddeddf Diwygio’r Heddlu 2002
 • Bydd yr Adran Safonau Proffesiynol yn cysylltu â chi i adael ei chi wybod beth fydd yn digwydd nesaf

Gwybodaeth Bellach


Ffurflen Cwynion Heddlu Gogledd Cymru

Lawr lwytho PDF

Os yw’n well gennych gallwch ’lawr lwytho a chwblhau’r ffurflen fel un PDF.

Dychwelwch y ffurflen wedi ei chwblhau at force.control@nthwales.pnn.police.uk

Manylion Personol yr Achwynydd
Manylion Cyswllt yr Achwynydd
Manylion Asiant (aelod o’r teulu, ffrind neu gyfreithiwr i weithredu ar eich rhan)
Manylion y Gŵyn
Disgrifiwch yr amgylchiadau sydd wedi arwain at eich cwyn os gwelwch chi’n dda. Dylech gynnwys y manylion canlynol: • Pwy oedd yn gysylltiedig • A oedd unrhyw ddifrod neu anaf? • Beth gafodd ei ddweud a’i wneud? • Crynodeb o’ch cwyn
Os yw’ch cwyn yn ymwneud â gwahaniaethu, ticiwch os yw’n cyfeirio at unrhyw un o’r canlynol:
Rheng, Rhif, Enwau Cyntaf, Cyfenw, Lleoliad Staff
Tystion i'r digwyddiad
Gwybodaeth Ychwanegol (Defnyddiwch yr adran hon ar gyfer unrhyw wybodaeth berthnasol arall)
Cwblhawyd y Ffurflen gan (os cafodd ei chwblhau gan yr Heddlu)
Ffurflen monitro cydraddoldeb gwasanaeth
Mae’r Gwasanaeth Heddlu wedi ymrwymo i ddarparu Cydraddoldeb Gwasanaeth o ran ymdrin ag aelodau o’r Cyhoedd waeth pa beth bynnag yw eu hil, rhyw, statws priodasol, lliw, cenedl, crefydd neu gred, tarddiad ethnig neu genedlaethol, cyfeiriadedd rhywiol, oed neu anabledd. Mae’r ymrwymiad hwn yn berthnasol ar gyfer pob mater mewn perthynas ag ymdrin ag aelodau o’r cyhoedd. Er mwyn monitro a chynnal Cydraddoldeb Gwasanaeth, a fyddech gystal ag ateb y cwestiynau canlynol os gwelwch chi’n dda? Fodd bynnag, os fyddai’n well gennych beidio â dweud, ni fydd yn effeithio ar eich cwyn mewn unrhyw ffordd.
Cadarnhad