Rwyf yn anhapus am rywbeth

Mae ein swyddogion a staff yn gweithio’n galed i sicrhau fod Gogledd Cymru’n parhau i fod yn un o ardaloedd mwyaf diogel y Deyrnas Unedig i fyw, gweithio ac ymweld â hi.

Fel pob sefydliad rydym yn ceisio darparu’r gwasanaeth uchaf o ran ansawdd. Ond rydym yn cydnabod nad ydym yn llwyddo pob tro.

Mae eich adborth yn bwysig i ni allu codi ein safonau ac osgoi cwynion yn y dyfodol.

I fod o gymorth i’ch cyfeirio chi yn uniongyrchol, edrychwch yn gyntaf os yw unrhyw un o’r dewisiadau isod yn berthnasol i’ch achos:

Dim o’r uchod?

Os ydych yn anhapus gydag aelod o Heddlu Gogledd Cymru, neu’r gwasanaeth ydych wedi ei dderbyn gennym, yna cwblhewch y ffurflen isod.

Lle mae’n bosibl, byddwn yn hoffi deall eich problem, ymddiheuro a chywiro pethau os yn bosibl. Byddwn yn defnyddio adborth cadarnhaol i wellau a datblygu ein gwasanaeth.

Ffurflen Anfodlonrwydd Heddlu Gogledd Cymru

Lawr lwytho PDF

Os yw’n well gennych gallwch ’lawr lwytho a chwblhau’r ffurflen fel un PDF.

Dychwelwch y ffurflen wedi ei chwblhau at force.control@nthwales.pnn.police.uk

Beth fydd yn digwydd?
  1. Bydd eich ffurflen yn cael ei chyflwyno i’r Uned Rheoli Adnoddau (MRU) o fewn ein Hystafell Reoli
  2. Bydd y goruchwyliwr MRU yn ceisio cysylltu â chi o fewn 24 awr ar ôl derbyn eich ffurflen, a bydd yn gwneud pob ymgais i allu datrys eich problem bryd hynny
  3. Os nad yw’r goruchwyliwr yn gallu datrys y broblem eu hunain, bydd yn dweud wrthych sut byddent yn gweithredu er mwyn ei ddatrys
  4. Os nad yw’r mater wedi cael ei datrys er eich bodd, gallwch wneud cais i gyflwyno cwyn ffurfiol
  5. O fewn 10 diwrnod gwaith o’r cais hwn bydd eich cwyn yn cael ei gyrru ymlaen at yr Adran Safonau Proffesiynol fydd yn rhoi ystyriaeth iddi ac yn gwneud penderfyniad fyd yn cael ei gofnodi yn unol â Deddf Diwygio’r Heddlu 2002
  6. Bydd yr Adran Safonau Proffesiynol yn cysylltu â chi i adael i chi wybod beth fydd yn digwydd nesaf

Anhapus o hyd?

Os ydych eisiau gwneud cwyn ffurfiol yn hytrach na chofnodi’r anhapusrwydd yna ewch at ein tudalen gwynion.

Manylion Personol yr Achwynydd
Manylion Cyswllt yr Achwynydd
Manylion Asiant (aelod o’r teulu, ffrind neu gyfreithiwr i weithredu ar eich rhan)
Manylion y Gŵyn
Disgrifiwch yr amgylchiadau sydd wedi arwain at eich cwyn os gwelwch chi’n dda. Dylech gynnwys y manylion canlynol: • Pwy oedd yn gysylltiedig • A oedd unrhyw ddifrod neu anaf? • Beth gafodd ei ddweud a’i wneud? • Crynodeb o’ch cwyn
Os yw’ch cwyn yn ymwneud â gwahaniaethu, ticiwch os yw’n cyfeirio at unrhyw un o’r canlynol:
Rheng, Rhif, Enwau Cyntaf, Cyfenw, Lleoliad Staff
Tystion i'r digwyddiad
Gwybodaeth Ychwanegol (Defnyddiwch yr adran hon ar gyfer unrhyw wybodaeth berthnasol arall)
Cwblhawyd y Ffurflen gan (os cafodd ei chwblhau gan yr Heddlu)
Ffurflen monitro cydraddoldeb gwasanaeth
Mae’r Gwasanaeth Heddlu wedi ymrwymo i ddarparu Cydraddoldeb Gwasanaeth o ran ymdrin ag aelodau o’r Cyhoedd waeth pa beth bynnag yw eu hil, rhyw, statws priodasol, lliw, cenedl, crefydd neu gred, tarddiad ethnig neu genedlaethol, cyfeiriadedd rhywiol, oed neu anabledd. Mae’r ymrwymiad hwn yn berthnasol ar gyfer pob mater mewn perthynas ag ymdrin ag aelodau o’r cyhoedd. Er mwyn monitro a chynnal Cydraddoldeb Gwasanaeth, a fyddech gystal ag ateb y cwestiynau canlynol os gwelwch chi’n dda? Fodd bynnag, os fyddai’n well gennych beidio â dweud, ni fydd yn effeithio ar eich cwyn mewn unrhyw ffordd.
Cadarnhad