Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Bwlch Cyflog ar Sail Rhywedd

Bwlch Cyflog ar ran Rhywedd - 2018/2019

Stopio a chwilio – eich hawliau

Mae gan yr heddlu hawl a dyletswydd i stopio â siarad gydag aelodau’r cyhoedd, ac mewn rhai amgylchiadau eu chwilio. Gwneir hyn er mwyn helpu i gadw’r cyhoedd yn ddiogel, ac mae’n ffordd o daclo trosedd ac ymddygiad…

Y Grŵp Ymgynghori Annibynnol (GYA)

Mae’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol (GYA) yn grŵp o aelodau annibynnol o’r gymuned sy’n gweithredu fel ffrind beirniadol i Heddlu Gogledd Cymru o safbwynt materion sy’n ymwneud â Chydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Mae amrywiaeth yn derm a ddefnyddir yn fras i gyfeirio at wahaniaethau ymysg pobl – gwahaniaethau sy’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i , oedran, hil, ethnigrwydd, rhyw, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, tarddiad cenedlaethol neu…

Beth yw Trosedd Casineb? 

Diffinnir Digwyddiad Casineb fel unrhyw ddigwyddiad sydd, yn ôl y dioddefwr (neu unrhyw unigolyn arall), wedi’i ysgogi gan ragfarn neu gasineb. Er ei fod yn cynnwys troseddau, mae hefyd yn cynnwys gweithredoedd di-drosedd. Er…

Uned Amrywiaeth

Mae’r Uned Amrywiaeth yn gyfrifol am ddatblygu strategaethau a hyrwyddo cynlluniau gweithredu ymarferol sy’n cefnogi tegwch yn y gweithle, ac sy’n sicrhau bod pob rhan o’r gymuned yn derbyn gwasanaeth plismona teg.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Yma yn Heddlu Gogledd Cymru rydym yn cymryd cydraddoldeb ac amrywiaeth o ddifrif, a hynny o fewn y sefydliad ac yn y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.