Riportio Trosedd Casineb

Ymwelwch â gwefan Cymorth i Ddioddefwyr a llenwch eu Ffurflen Riportio Gyfrinachol.

Mae Cymorth i Ddioddefwyr wedi derbyn arian gan Lywodraeth Cymru er mwyn cynyddu nifer y troseddau casineb a digwyddiadau casineb sy’n cael eu riportio ledled Cymru ac er mwyn gallu cynnig cymorth i ddioddefwyr y troseddau hynny.

Report a hate crime

Hysbyswyd gan:
Manylion cyswllt Asiantaeth / Grŵp:
Beth ddigwyddodd?
Amser y Digwyddiad:
Dyddiad y Digwyddiad:
Lle ddigwyddodd hyn?
Gawsoch chi eich niweidio neu eich anafu?

Aethoch chi i’r ysbyty neu i weld meddyg?

Unrhyw dystion eraill?

A gafodd eiddo ei ddifrodi neu ei ddwyn?

Ydych chi yn teimlo fod y digwyddiad wedi cael ei ysgogi gan ragfarn neu gasineb?

Ydych chi wedi riportio’r digwyddiad  i unrhyw asiantaeth neu grŵp arall?