Beth yw Trosedd Casineb? 

Diffinnir Digwyddiad Casineb fel unrhyw ddigwyddiad sydd, yn ôl y dioddefwr (neu unrhyw unigolyn arall), wedi’i ysgogi gan ragfarn neu gasineb. Er ei fod yn cynnwys troseddau, mae hefyd yn cynnwys gweithredoedd di-drosedd. Er enghraifft, efallai y bydd teulu yn teimlo eu bod yn cael eu targedu os mai nhw ydi’r unig deulu o hil benodol yn y stryd a bod rhywun o hyd yn gadael sbwriel yn eu gardd, ond dim gardd rhywun arall.

Mae Trosedd Casineb yn drosedd sydd, yn ôl y dioddefwr (neu unrhyw unigolyn arall), wedi’i ysgogi gan ragfarn neu gasineb. Enghreifftiau o hyn ydi difrod troseddol, ymosodiadau, camdriniaeth lafar ac yn y blaen.

Mae rhagfarn yn bodoli mewn sawl ffurf. Gall person gael ei erlid oherwydd ei:

  • hil
  • crefydd
  • cenedligrwydd
  • cyfeiriadedd rhywiol
  • hunaniaeth drawsrywiol
  • anabledd

Beth bynnag ydi’r rheswm, nid yw’n iawn ac rydym eisiau ei stopio rhag digwydd.

Dylid riportio pob digwyddiad o gasineb fel y gallwn ddefnyddio'r wybodaeth i adnabod mannau problemus ac i atal y broblem rhag gwaethygu.

Drwy daclo’r broblem gyda’n gilydd gallwn wneud Gogledd Cymru yn lle diogelach i fyw.

Beth alla’i wneud?

COFIWCH: Os ydyw’n argyfwng ffoniwch 999. Os ydyw'n fater llai brys, ffoniwch 101 (o fewn Cymru).

Os nad ydych eisiau ymweld â gorsaf heddlu neu ein ffonio ni i riportio digwyddiad, mae yna ddwy ffordd arall y gallwch wneud hyn:

Mae’r ffurflen hon wedi cael ei dylunio er mwyn ein helpu ni ac asiantaethau eraill i ymateb i unrhyw ddigwyddiadau sy’n cael eu hystyried fel rhai a ysgogwyd gan gasineb neu ragfarn. Bydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi ar y ffurflen yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol. Bydd yr wybodaeth yn cael ei rhoi ar gyfrifiadur ac yn cael ei diogelu dan ddarpariaethau Deddf Gwarchod Data 1998.

Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru er mwyn cynyddu nifer y troseddau casineb a digwyddiadau casineb sy’n cael eu riportio ledled Cymru ac er mwyn gallu cynnig cefnogaeth i ddioddefwyr y troseddau hyn.

Am fwy o wybodaeth am Ddigwyddiadau Casineb a Throseddau Casineb, ewch i wefan Cyngor a Bopeth.

Pdficon Small Data Troseddau Casineb 

Adnoddau

Pdficon Small Ffurflen Trosedd Casineb

Pdficon Small Trosedd Casineb - mat cwrw printiadwy

Pdficon Small Trosedd Casineb - poster bysus

Pdficon Small Trosedd Casineb - poster tacsis