Stopio a chwilio – eich hawliau

Beth yw stopio a chwilio?

Mae gan yr heddlu hawl a dyletswydd i stopio â siarad gydag aelodau’r cyhoedd, ac mewn rhai amgylchiadau eu chwilio. Gwneir hyn er mwyn helpu i gadw’r cyhoedd yn ddiogel, ac mae’n ffordd o daclo trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ac atal terfysgaeth.

Gan amlaf mae’n rhaid i’r heddlu gael rheswm i’ch chwilio, ond mae rhai pwerau stopio a chwilio yn eu galluogi i’ch chwilio chi heb reswm, er enghraifft, os ydych mewn ardal lle mae risg o drais neu anhrefn difrifol.

Pdficon Small Adroddiad Heddlu Gogledd Cymru ar effeithiolrwydd a thegwch defnyddio Stopio a Chwilio

Eich hawliau

Os gwnewch rywbeth sy’n gofyn am gyswllt yr heddlu (er enghraifft, os cewch eich arestio ar amheuaeth o gyflawni trosedd) neu os cewch eich stopio a’ch chwilio ar y stryd, mae angen i chi ddeall beth yw eich hawliau.

Mae’n rhaid i’r heddlu eich trin yn deg a gyda pharch.

Mae’n rhaid i’r heddlu gydymffurfio â rheolau codau Yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol (PACE), sy’n nodi sut dylent eich trin chi, a beth yw eich hawliau: er enghraifft, os ydych wedi cael eich arestio mae gennych hawl i siarad â chyfreithiwr a gadael i aelod o'ch teulu neu ffrind wybod eich bod wedi cael eich arestio.

Ni fydd yr heddlu yn eich stopio dim ond oherwydd eich:

 • Oed
 • Hil
 • Cefndir ethnig
 • Cenedligrwydd
 • Crefydd
 • Oherwydd eich bod wedi cyflawni trosedd yn y gorffennol.

Gall yr heddlu eich stopio a’ch chwilio am resymau eraill gan gynnwys:

 • Fel rhan o’u hymdrechion i atal terfysgaeth
 • Os oes trais neu anrhefn ddifrifol wedi bod yn yr ardal
 • Os ydi’r heddlu yn chwilio am rywun sy’n cyd-fynd â’ch disgrifiad chi
 • Os oes gan yr heddlu resymau teg dros amau eich bod yn cario cyffuriau, arf neu eiddo wedi’i ddwyn.

Pam bod yr heddlu yn defnyddio stopio a chwilio?

Fel arfer bydd yr heddlu yn stopio ac yn chwilio unigolion mewn llefydd cyhoeddus – er enghraifft o amgylch stadiwm pêl-droed pan fydd gêm ymlaen neu mewn cymdogaethau lle mae problemau â throsedd neu fandaliaeth.

Nid yw’n golygu mai dim ond yn y llefydd hyn y bydd hyn yn digwydd. Gall yr heddlu eich stopio a’ch chwilio yn unrhyw le ar unrhyw adeg.

Gwybodaeth i chi
 • Os cewch eich stopio nid yw’n golygu eich bod yn cael eich arestio neu eich bod o angenrheidrwydd wedi gwneud rhywbeth o’i le.
 • Os cewch eich stopio, mae’n rhaid i chi aros nes cynhelir y chwiliad. Os bydd angen, byddwch yn cael eich atal rhag cerdded i ffwrdd.
 • Mae’n rhaid i Heddlu Gogledd Cymru ddefnyddio'r pwerau chwilio sydd ganddo yn deg ac yn rhesymol a dylai barchu pobl heb wahaniaethu.
 • Mae’n rhaid i Heddlu Gogledd Cymru sicrhau bod y chwiliad yn cymryd cyn lleied o amser â phosibl.
 • Mae’n rhaid i’r chwiliad gael ei gynnal yn agos at y lle y cawsoch eich stopio, oni bai am amgylchiadau lle byddai eich symud yn amddiffyn eich preifatrwydd.
 • Fe gewch ffurflen i fynd efo chi fydd yn nodi pam y cawsoch eich chwilio.
 • Nid oes gan Heddlu Gogledd Cymru bŵer i’ch stopio chi er mwyn dod o hyd i reswm i’ch chwilio.
 • Os ydych mewn lle cyhoeddus, dim ond eich côt neu siaced y bydd rhaid i chi dynnu ac unrhyw fenig y byddwch yn gwisgo, oni bai eich bod wedi’ch stopio mewn perthynas â therfysgaeth neu os bydd Heddlu Gogledd Cymru yn credu eich bod yn defnyddio dillad i guddio pwy ydych.
 • Os bydd angen i chi dynnu mwy na hyn, neu unrhyw eitemau yr ydych yn eu gwisgo am resymau crefyddol (megis sgarff neu orchudd wyneb neu dwrban) bydd yr heddlu'n mynd â chi i rywle allan o olwg y cyhoedd er mwyn parchu eich preifatrwydd. Ni fydd hyn yn golygu eich bod yn cael eich arestio. Yn yr amgylchiadau hyn, bydd y swyddog heddlu fydd yn eich chwilio yr un rhyw â chi.

Y denydd gorau o'r cynllun stopio a chwilioDefnydd Gorau o’r Cynllun Stopio a Chwilio

Ffurflen Adborth Stopio a Chwilio

Ydych chi wedi bod yn destun stopio a chwilio?

Hoffem gael eich adborth ar sut cafodd y chwiliad ei gynnal. Mae eich adborth yn werthfawr a bydd yn helpu i ddatblygu’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu i’n holl gymunedau.

Nid oes rhaid i chi roi eich manylion personol os ydych am gyflwyno’r ffurflen yn ddienw. Fodd bynnag os ydych eisiau trafod eich adborth ymhellach, yna rhowch eich enw a manylion cyswllt os gwelwch yn dda.

Llenwch y ffurflen

Search Location
Please provide an approximate time
Please give details of the officer involved in the search
Please select an option

Did you fully understand the power they were using?

Did you receive a copy of the stop and search form?

Did you feel embarrassed over being searched in public?