Hysbysiad Preifatrwydd

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd allanol ychwanegol am fwy o wybodaeth i chi am sut y gall Heddluoedd geisio casglu a chadw gwybodaeth ychwanegol amdanoch chi mewn perthynas â'r heriau digynsail yr ydym oll yn eu hwynebu yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19).


Mae’r hysbysiad hwn yn egluro sut mae Heddlu Gogledd Cymru yn prosesu data personol am unigolion. Mae’n cynnwys casglu, storio a rhannu’r wybodaeth honno. Mae hefyd yn disgrifio’r camau a gymerwn er mwyn sicrhau fod y data personol wedi’i warchod. Mae’n egluro'r hawliau sydd gan unigolion o ran eu data personol a drinnir gan Heddlu Gogledd Cymru.

Llywodraethir prosesu data personol gan Ddeddf Diogelu Data 2018 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC). Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi hysbysu gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth fel ‘Rheolwr’ [rhif cofrestru: Z4895270]. Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru yw’r Rheolwr ac mae ganddo rwymedigaeth i sicrhau y cedwir a phrosesir holl ddata personol yn unol â’r gyfraith.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cymryd y cyfrifoldeb hwnnw yn ddifrifol iawn. Mae’n cymryd gofal mawr i sicrhau y trinnir data personol yn briodol er mwyn sicrhau a chynnal ymddiriedaeth a hyder unigolion yn Heddlu Gogledd Cymru.

1. Pam ydym yn trin data personol?

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cael, cadw, defnyddio ac yn datgelu data personol am ddau bwrpas cyffredinol:

A. Y Diben Plismona – sy’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

 • Atal a Chanfod Troseddau
 • Dal ac Erlyn Troseddwyr
 • Gwarchod Bywyd ac Eiddo
 • Cadw Trefn
 • Cynnal Cyfraith a Threfn
 • Rhoi cymorth i’r cyhoedd yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r heddlu; ac
 • Unrhyw ddyletswydd neu gyfrifoldeb yr heddlu o gyfraith gyffredin neu statudol

B. Darpariaeth gwasanaethau i gefnogi'r Dibenion Plismona - sy’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

 • Gweinyddu Staff/Pensiynwyr, Iechyd a Llesiant Galwedigaethol
 • Cysylltiadau Cyhoeddus/Cyfryngau
 • Cyllid/Cyflogres/Buddion/Cyfrifon/Archwiliadau/Adolygiad Mewnol
 • Hyfforddiant/Rheoli Iechyd a Diogelwch
 • Rheoli Eiddo/Yswiriant/Cerbydau/Systemau a Chludiant
 • Cwynion
 • Fetio
 • Gwasanaethau Cyfreithiol/Darparu Gwybodaeth
 • Rheoli systemau technoleg gwybodaeth
 • Trwyddedu/Cofrestru
 • Ymchwil[1] (yn cynnwys arolygon a dadansoddeg)/Rheoli Cyflawniadau
 • Chwaraeon/Hamdden
 • Caffael
 • Cynllunio/Profi/Diogelwch
 • Datblygu strategaethau a pholisïau
 • Gohebiaeth a dadansoddi cyfryngau cymdeithasol

Gwnaiff Heddlu Gogledd Cymru ond defnyddio data personol priodol sy’n angenrheidiol i gyflawni ein dibenion penodol. Bydd yn ddigonol, perthnasol ond nid yn ormodol.

Cedwir yn gywir, wedi’i ddiweddaru a chaiff ei ddinistrio pan na fydd ei angen bellach.

[1] Mae gofyn i Heddlu Gogledd Cymru gynnal Arolygon Boddhad Cwsmeriaid er mwyn gwerthuso ein cyflawniad ac effeithiolrwydd. Gallwn gysylltu ag unigolion, fel dioddefwyr trosedd y rhai hynny sy’n hysbysu am ddigwyddiadau. Gofynnwn iddynt roi eu barn i ni am y gwasanaeth a rown i’r cyhoedd. Defnyddiwn y wybodaeth a roddir i wella ein gwasanaeth lle bynnag y gallwn. Mae Heddlu Gogledd Cymru, fel sawl heddlu, yn defnyddio cwmni preifat i ymgymryd ag arolygon o’r fath ar ein rhan. Ceir rheolaethau llym er mwyn diogelu data personol y rhai hynny sydd ynghlwm.

2. Ein sail gyfreithiol ar gyfer brosesu data

Llywodraethir defnyddio a dadlennu data personol yn y Deyrnas Unedig gan Ddeddf Diogelu Data 2018. Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru yw’r Rheolwr ac mae ganddo rwymedigaeth i sicrhau fod Heddlu Gogledd Cymru yn trin holl ddata personol yn unol â’r ddeddfwriaeth.

Caiff ond ei gasglu a’i ddefnyddio gan yr Heddlu i gynnal ei swyddogaethau cyfreithiol a chyfreithlon fel y diffinnir gan ddeddfwriaeth, cyfraith gyffredin ac arfer gorau. Mae hyn yn unol â’r Dibenion Plismona a Phlismona Ategol a fanylir uchod.

Gan fod Heddlu Gogledd Cymru yn prosesu llawer o gategorïau data am amrywiol resymau, gall Heddlu Gogledd Cymru hefyd ddibynnu ar seiliau cyfreithiol eraill. Mae’r rhain yn cynnwys y rhai hynny sy’n angenrheidiol ar gyfer cytundeb, y rhai hynny sy’n angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol, neu y byddwch ar eich ennill yn eu cael.

Bydd seiliau cyfreithiol ychwanegol yn berthnasol pan gesglir data sensitif neu ‘gategorïau arbennig’. Mae’r rhain yn cynnwys cael caniatâd eglur, angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth, diogelwch cymdeithasol, amddiffyn yn erbyn hawliau cyfreithiol, ar gyfer budd cyhoeddus sylweddol (fel y Diben Plismona) ac ar gyfer iechyd neu feddygaeth ataliol neu alwedigaethol, ymhlith rhesymau eraill.

Ym mhob achos lle gofynnir am wybodaeth gan Heddlu Gogledd Cymru gwnawn fanylu ar adeg casglu’r data, fel arfer drwy hysbysiad preifatrwydd penodol i wasanaeth, pa sail gyfreithiol uchod a ddibynnwn arno ar gyfer prosesu’r data hwnnw.

Prosesir eich data o dan amod caniatâd pan mae Heddlu Gogledd Cymru yn defnyddio gwybodaeth at ddibenion rhestr bostio cylchlythyr neu unrhyw beth a ystyrir i fod yn ‘farchnata’.

3. Data personol pwy a driniwn?

Er mwyn cynnal y dibenion a ddisgrifiwyd o dan adran 1 uchod, gall Heddlu Gogledd Cymru gael, defnyddio a dadlennu (gweler adran 8 isod) data personol sy’n berthnasol i amrywiaeth eang o unigolion. Mae’n cynnwys y canlynol:

 • Troseddwyr a rhai a amheuir o fod yn droseddwyr
 • Dioddefwyr (presennol, gorffennol a phosibl)
 • Tystion
 • Unigolion a dderbynia rybudd
 • Unigolion sy’n derbyn gwarediadau barnwrol ac eraill gan gynnwys euogfarnau, rhwymedigaethau, gollyngiadau, rhyddfarnau, gorchmynion a wneir o dan ddeddfwriaeth
 • Troseddwyr a amheuir o dan 10 oed
 • Unigolion eraill a nodir yn angenrheidiol yn ystod ymholiadau neu weithgareddau heddlu
 • Staff, staff blaenorol a staff posibl gan gynnwys gwirfoddolwyr, gweithwyr asiantaeth, dros dro ac achlysurol
 • Perthnasau, gwarcheidwaid a chysylltiadau’r bobl yr ydym yn prosesu gwybodaeth bersonol amdanynt
 • Ymgynghorwyr ac arbenigwyr proffesiynol eraill
 • Pensiynwyr a buddiolwyr
 • Cyflenwyr a chontractwyr
 • Cwynwyr, gohebwyr, ymgyfreithwyr ac ymholwyr 
4. Pa fathau o ddata personol ydym yn ei drin?

Er mwyn cynnal y dibenion a ddisgrifiwyd o dan adran 1 uchod, gall Heddlu Gogledd Cymru gael, defnyddio a dadlennu (gweler adran 8 isod) data personol sy’n berthnasol i neu’n cynnwys y canlynol:

 • Manylion personol fel enw, cyfeiriad, e-bost, a manylion bywgraffiadol
 • Teulu, ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol
 • Sgiliau a diddordebau
 • Addysg a manylion hyfforddiant
 • Manylion cyflogaeth
 • Manylion ariannol
 • Gwasanaethau a roddir
 • Sain a delweddau gweledol
 • Trwyddedau a gedwir
 • Cyfeiriadau at gofnodion neu ffeiliau llaw
 • Gwybodaeth sy’n berthnasol i iechyd a diogelwch
 • Manylion cwynion, digwyddiadau, ymgyfreitha sifil a damweiniau

Rydym hefyd yn prosesu gwybodaeth Categori Arbennig a all gynnwys:

 • Manylion iechyd corfforol neu feddyliol
 • Tarddiad hiliol neu ethnig
 • Aelodaeth undeb llafur
 • Barnau cyfreithiol
 • Credoau crefyddol neu arall
 • Bywyd rhywiol a chyfeiriadedd rhywiol
 • DNA, olion bysedd a samplau achosol neu fiometreg

Rydym hefyd yn prosesu gwybodaeth sy’n berthnasol i ddata euogfarnau troseddol a throseddau gan gynnwys:

 • Troseddau a throseddau honedig
 • Gweithdrefnau, canlyniadau a dedfrydau troseddol
 • Cudd-wybodaeth droseddol

Cewch eich hysbysu am y rheswm am gasglu, cadw a defnyddio eich gwybodaeth bersonol lle bo’n bosibl a/neu’n briodol. Er, wrth ystyried swyddogaethau statudol yr Heddlu, gall hyn fod yn amhosibl gan y gall wneud ragfarnu swyddogaethau plismona (fel y manylwyd uchod).

5. Ble cawn ni ddata personol?

Er mwyn cynnal y dibenion a ddisgrifir o dan adran 1 uchod, gall Heddlu Gogledd Cymru gael data personol o amrywiaeth eang o ffynonellau, heblaw'r unigolyn yn uniongyrchol. Mae’n cynnwys y canlynol:

 • Asiantaethau gorfodi’r gyfraith eraill
 • Cyllid a Thollau EM
 • Asiantaethau a chyrff gorfodi’r gyfraith
 • Awdurdodau trwyddedu
 • Cynrychiolwyr cyfreithiol
 • Awdurdodau erlyn
 • Cyfreithwyr amddiffyn
 • Llysoedd
 • Carchardai
 • Cwmnïau diogelwch
 • Asiantaethau partner sydd ynghlwm â strategaethau trosedd ac anrhefn
 • Sefydliadau sector preifat sy’n gweithio gyda’r heddlu mewn strategaethau gwrth-drosedd
 • Sector gwirfoddol a sefydliadau elusennol
 • Sefydliadau cymeradwyol a phobl sy’n gweithio gyda’r heddlu
 • Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu
 • Arolygaeth Heddluoedd Ei Mawrhydi
 • Archwilwyr
 • Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd
 • Llywodraeth ganolog, asiantaethau llywodraethol ac adrannau
 • Gwasanaethau brys
 • Perthnasau, gwarcheidwaid neu unigolion eraill sy’n gysylltiedig â’r unigolyn
 • Cyflogwyr presennol, yn y gorffennol neu ddarpar gyflogwyr yr unigolyn
 • Ymgynghorwyr neu ymarferwyr gofal iechyd, cymdeithasol a llesiant
 • Addysg, sefydliadau hyfforddi a chyrff arholi
 • Cysylltiadau busnes ac ymgynghorwyr proffesiynol eraill
 • Gweithwyr a gweithredwyr Heddlu Gogledd Cymru
 • Cyflenwyr, darparwyr nwyddau neu wasanaethau
 • Unigolion sy’n gwneud ymholiadau neu gwynion
 • Sefydliadau ac ymgynghorwyr ariannol
 • Asiantaethau cyfeirio credyd
 • Sefydliadau arolygon ac ymchwil
 • Masnach, cymdeithasau cyflogwyr a chyrff proffesiynol
 • Llywodraeth leol
 • Ombwdsmyn ac awdurdodau rheoleiddiol
 • Y cyfryngau
 • Prosesyddion Data sy’n gweithio ar ran Heddlu Gogledd Cymru

Gall Heddlu Gogledd Cymru hefyd gael data personol o ffynonellau eraill fel ei systemau CCC, camerâu corff, cofnodion hyfforddi, neu ohebiaeth.

6. Sut ydym yn trin data personol?

Er mwyn cyflawni’r dibenion a ddisgrifir o dan adran 1, gwnaiff Heddlu Gogledd Cymru drin data personol yn unol â Deddf Diogelu Data 2018. Yn benodol gwnawn sicrhau y trinnir data personol yn deg a chyfreithlon gyda chyfiawnhad priodol.

Gwnawn geisio sicrhau fod unrhyw ddata personol a ddefnyddir gennym ni neu ar ein rhan yn gywir a pherthnasol. Gwnawn hefyd sicrhau:

 • Nad yw’n ormodol;
 • Y diweddarir fel sy’n ofynnol;
 • Y gwarchodir yn briodol; ac
 • Yr adolygir, cedwir a dinistrir yn ddiogel pan nad oes ei angen bellach.

Gwnawn hefyd barchu hawliau unigol o dan Ddeddf Diogelu Data 2018.

7. Sut ydym yn sicrhau diogelwch data personol?

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ystyried diogelwch holl ddata personol o dan ein rheolaeth yn ddifrifol. Gwnawn gydymffurfio â rhannau perthnasol Deddf Diogelu Data 2018 sy’n berthnasol i ddiogelwch. Gwnawn geisio cydymffurfio â Pholisi Diogelwch Cymunedol Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu (CCPSH) a rhannau perthnasol Safon Diogelwch Gwybodaeth ISO27001.

Gwnawn sicrhau fod polisi, hyfforddiant, mesurau technegol a gweithdrefnol priodol mewn grym. Mae hyn yn cynnwys archwiliad ac arolwg, er mwyn gwarchod ein systemau llaw ac electronig rhag colli a chamddefnyddio data. Gwnawn ond caniatáu mynediad iddynt pan mae rheswm cyfreithlon i wneud hynny, ac yna o dan ganllawiau llym ynghylch sut y gellir defnyddio data personol o fewn iddynt. Rheolir a gwellir y gweithdrefnau hyn yn barhaus er mwyn sicrhau'r diogelwch diweddaraf.

8. Gyda phwy rydym yn dadlennu data personol?

Er mwyn cynnal y dibenion a ddisgrifir o dan adran 1, gall Heddlu Gogledd Cymru ddadlennu data personol i amrywiaeth eang o dderbynyddion, gan gynnwys y rhai hynny y ceir eu data personol (fel y rhestrir uchod). Gall hyn gynnwys y canlynol:

 • Dadleniadau i asiantaethau gorfodi’r gyfraith eraill (gan gynnwys asiantaethau rhyngwladol)
 • Asiantaethau partner sy’n gweithio ar fentrau lleihau trosedd
 • Partneriaid yn y byd Cyfiawnder Troseddol
 • Asiantaethau partner eraill sy’n gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru
 • Tollau tramor a chartref
 • Gwasanaethau Cymorth Dioddefwyr
 • Cyrff neu unigolion sy’n gweithio neu ar ein rhan fel contractwyr TG neu sefydliadau arolygon
 • Cwmnïau diogelwch
 • Llywodraeth leol
 • Llywodraeth ganolog
 • Ombwdsmyn ac awdurdodau rheoleiddiol
 • Y cyfryngau
 • Asiantaethau rhyngwladol sydd ynghlwm â diogelu diogelwch rhyngwladol a chenedlaethol cartref
 • Trydydd parti sydd ynghlwm ag ymchwiliadau sy’n berthnasol i ddiogelu diogelwch cenedlaethol
 • Cyrff neu unigolion eraill lle bo angen er mwyn atal niwed i unigolion
 • Awdurdodau trwyddedu
 • Darparwyr gwasanaeth
 • Teulu a chysylltiadau’r unigolion a broseswn wybodaeth amdanynt
 • Gweithwyr proffesiynol gofal iechyd
 • Cyflogwyr presennol, y gorffennol a darpar gyflogwyr
 • Addysgwyr a chyrff arholi
 • Awdurdodau gorfodi’r gyfraith ac erlyn
 • Cynrychiolwyr cyfreithiol
 • Cyfreithwyr amddiffyn
 • Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC)
 • Y gwasanaeth datgelu a gwahardd
 • Sefydliadau sector preifat sy’n gweithio gyda’r heddlu mewn strategaethau gwrth-drosedd
 • Sefydliadau sector gwirfoddol
 • Sefydliadau cymeradwyol sy’n gweithio â’r heddlu
 • Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd
 • Gwasanaethau brys
 • Cysylltiadau busnes ac ymgynghorwyr proffesiynol
 • Unigolion sy’n gwneud ymholiad neu gŵyn
 • Prosesyddion data
 • Sefydliadau ariannol
 • Asiantaethau cyfeiriadau credyd
 • Sefydliadau arolygu ac ymchwil
 • Cymdeithasau masnach a chyflogwyr a chyrff proffesiynol
 • Gwasanaeth Erlyn y Goron
 • Gwasanaeth Llysoedd EM
 • Diogelwch cenedlaethol unrhyw le yn y byd

Gwneir dadleniadau data personol ar sail bob achos. Defnyddir y data personol sy’n briodol a digonol at ddiben penodol a sail gyfreithlon, a chyda rheolaethau angenrheidiol mewn grym.

Cewch eich hysbysu lle bo’n bosibl os bwriadwn ddefnyddio neu rannu eich gwybodaeth i ddiben heb fod yn amlwg. Gwneir hyn un ai’n uniongyrchol, drwy wefan yr Heddlu neu ffyrdd eraill o gyfathrebu.

Gwnawn weithio gydag asiantaethau partner a gallwn rannu eich gwybodaeth â nhw. Ystyrir holl ymgeision i geisio gwneud y wybodaeth bersonol yn anhysbys yn y lle cyntaf. Dim ond gwybodaeth bersonol a rennir os oes sail gyfreithiol i wneud hynny ac wedi ystyried eich hawliau i breifatrwydd yn llawn.

Gwnawn fynd ati i reoli ein Hasedau Gwybodaeth mewn cydweithrediad â Pherchnogion Asedau Gwybodaeth a wnaiff reoli a monitro’r wybodaeth drwy ei gylch oes.

Gall rhai o’r cyrff neu unigolion y gwnawn ddadlennu data personol iddynt fod tu allan i’r Undeb Ewropeaidd. Nid oes gan rai o’r rhain gyfreithiau sy’n diogelu data mor helaeth yn y Deyrnas Unedig. Os gwnawn drosglwyddo data personol i diriogaethau o’r fath, gwnawn ymgymryd i sicrhau fod diogelwch priodol mewn grym i ardystio y diogelir yn ddigonol fel sy’n ofynnol gan Ddeddf Diogelu Data 2018.

Bydd Heddlu Gogledd Cymru hefyd yn dadlennu data personol i gyrff neu unigolion eraill pan mae gofyn gwneud gan, neu o dan, unrhyw ddeddf gwlad, unrhyw reol gyfreithiol, neu orchymyn llys. Gall Heddlu Gogledd Cymru ddadlennu data personol ar sail dewisol, fel y caniateir gan y gyfraith.

9. Beth yw hawliau’r unigolion y trinnir eu data personol gan Heddlu Gogledd Cymru?

Hawl Hysbysiad

Ceir hyn yn Erthyglau 13 a 14 RhDDC ac Adran 44 Deddf Diogelu Data sy’n amlinellu dyletswyddau cyffredinol Rheolwr. Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn ymdrin â’r gofyniad hwnnw.

Hawl Mynediad

Mae gan unigolion yr hawl i ymgeisio am gopi o’u data personol a gedwir gan Heddlu Gogledd Cymru. Mae’r hawl hon, a gyfeirir ati yn gyffredinol fel Mynediad at Ddata gan y Testun, yn cael ei chreu gan Erthygl 15 RhDDC ac Adran 45 Deddf Diogelu Data 2018. Caiff ei defnyddio gan unigolion sydd eisiau gweld copi o’r wybodaeth mae sefydliad yn ei chadw amdanynt (yn amodol ar eithriadau).

Hawl Cywiro

Mae Erthygl 16 RhDDC ac Adran 46 Deddf Diogelu Data 2018 yn rhoi hawl i unigolion gael data personol anghywir gael ei gywiro neu ei gwblhau os yw’n anghyflawn. Gall hyn gynnwys yr Heddlu’n darparu datganiad ategol i’r data anghyflawn.

Hawl Dileu

Mae Erthygl 17 RhDDC ac Adran 47 Deddf Diogelu Data 2018 yn rhoi’r hawl i unigolion gael dileu data personol. Adwaenir hyn fel yr ‘hawl i fod yn anghofiedig’. Nid yw’r hawl yn ddiamod ac mae ond yn berthnasol mewn amgylchiadau penodol.

Hawl Cyfyngu Prosesu

Mae Erthygl 18 RhDDC ac Adran 47 Deddf Diogelu Data 2018 yn rhoi’r hawl i unigolion gyfyngu prosesu eu data personol mewn amgylchiadau penodol. Mae hyn yn golygu y gall unigolyn gyfyngu’r ffordd mae sefydliad yn defnyddio eu data.

Hawl Symud Data

Mae Erthygl 20 RhDDC yn rhoi’r hawl i unigolion dderbyn data personol maent wedi’i roi i Reolwr mewn fformat strwythurol, a ddefnyddir yn gyffredin ac a ellir ei ddarllen gan beiriant. Mae hefyd yn rhoi’r hawl iddynt ofyn i Reolwr drosglwyddo’r data hwn yn uniongyrchol i Reolwr arall.

Hawl Gwrthwynebu

Mae Erthygl 21 RhDDC yn rhoi’r hawl i unigolion wrthwynebu:

- prosesu yn seiliedig ar fuddiannau cyfreithlon neu gyflawni gorchwyl sydd yn niddordeb y cyhoedd/gweithredu awdurdod swyddogol;

- marchnata uniongyrchol; a

- prosesu at ddibenion ymchwil gwyddonol/hanesyddol ac ystadegau.

Hawliau sy’n berthnasol i wneud penderfyniadau awtomataidd gan gynnwys proffilio

Mae Erthygl 22 RhDDC ac Adrannau 49/50 Deddf Diogelu Data 2018 yn darparu i warchod unigolion rhag prosesu a gynhelir yn unig gan wneud penderfyniadau awtomataidd sydd ag effeithiau cyfreithiol neu arwyddocaol tebyg arnynt.

Os ydych eisiau gwneud cwyn diogelu data gyda Heddlu Gogledd Cymru ynghylch prosesu eich data personol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion a roddir o dan adran 12 isod.

Os ydych yn parhau i deimlo nag ymdriniwyd â’ch pryderon ar ôl gwneud cwyn diogelu data i Heddlu Gogledd Cymru, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth gan ddefnyddio’r manylion isod:

The Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

Ffôn: 01625 545700 neu 0303 123 1113 (cyfradd leol)

Gwefan: https://ico.org.uk/

10. Am faint mae Heddlu Gogledd Cymru yn cadw data personol?

Ceidw Heddlu Gogledd Cymru ddata personol cyhyd â'i fod yn angenrheidiol at y diben y casglwyd ac y proseswyd. Cedwir cofnodion sy’n cynnwys data personol sy’n berthnasol i faterion cudd-wybodaeth, diogelwch cyhoeddus, troseddwyr treisgar a rhywiol, unigolion ar goll, achosion a dalfeydd, troseddau a digwyddiadau, drylliau tanio, ymchwiliadau cam-drin plant a thrais domestig. Mae hyn yn unol ag Arfer Proffesiynol Awdurdodedig (APA) y Coleg Plismona ar Reoli Gwybodaeth yr Heddlu. Cedwir cofnodion eraill yn unol â’n Hatodiad Adolygu, Cadw a Gwaredu.

Gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i ddadansoddi ein cyflawniad ac effeithiolrwydd. Mewn rhai achosion gall fod yn angenrheidiol i gysylltu â chi i ofyn i chi gysylltu â ni yn y dadansoddiad er mwyn casglu gwybodaeth am y gwasanaethau a ddarparwn.

Gweithredir ac adolygir polisïau a gweithdrefnau Rheoli Gwybodaeth yn barhaus er mwyn sicrhau gwelliannau parhaus yn y ffordd y trinnir gwybodaeth. Adlewyrchir unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth a datblygiadau mewn cyfraith achosion yn ôl yr angen.

Mae holl staff a chontractwyr wedi’u fetio a’u hyfforddi’n addas yn y polisïau a gweithdrefnau priodol ar gyfer sicrhau y trinnir gwybodaeth bersonol yn gywir. Mae staff yn derbyn hyfforddiant ar ddechrau cyflogaeth a hyfforddiant gloywi fel yr ystyrir yn angenrheidiol.

Gwnawn fynd ati i fonitro’r defnydd cyfreithlon ac ansawdd gwybodaeth drwy archwiliadau a monitro trosglwyddiadau. Ystyrir unrhyw doriadau yn ddifrifol ac ymgymerir ymchwiliadau disgyblaethol/troseddol fel sy’n angenrheidiol. Ni wnaiff yr Heddlu oddef unrhyw gamddefnyddio gwybodaeth.

11. Monitro

Gall Heddlu Gogledd Cymru fonitro neu gofnodi a chadw galwadau ffôn, negeseuon testun, negeseuon e-bost a chyfathrebiadau electronig eraill at a gan yr heddlu. Mae hyn er mwyn atal, rhwystro neu ganfod gweithgarwch amhriodol neu droseddol, sicrhau diogelwch, a chynorthwyo'r dibenion a ddisgrifir uchod. Nid yw’r Heddlu’n gosod ‘Hysbysiad Prosesu Teg’ wedi’i recordio o flaen llawn ar linellau ffôn a all dderbyn galwad frys (gan gynnwys rhai sydd wedi’u camgyfeirio). Mae hyn oherwydd y risg cysylltiedig o niwed a ellir eu hachosi drwy’r oedi mewn ymateb i’r alwad.

Gwnawn sicrhau y trinnir hawliau statudol i wybodaeth o dan ddarpariaethau Deddf Diogelu Data 2018; Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (Ein Data). Os cewch unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu gamarweiniol, gwnawn sicrhau yr asesir yn drwyadl a’i gywiro’n briodol.

12. Cysylltu â ni

Er mwyn arfer unrhyw un o’r hawliau o dan adran 9 uchod sy’n berthnasol i ddata personol a gedwir gan Heddlu Gogledd Cymru, dylid gwneud cais gan ddefnyddio’r manylion isod. Gall unrhyw unigolyn sydd â phryderon ynghylch y ffordd mae Heddlu Gogledd Cymru yn trin eu data personol gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data gan ddefnyddio’r manylion isod:

E-bost: dataprotectionenqs@nthwales.pnn.police.uk

Post: Swyddog Diogelu Data, Pencadlys Heddlu Gogledd Cymru, Glan y Don, Bae Colwyn, LL29 8AW

Ffôn: 01492 805125