Tîm Troseddau Cefn Gwlad

Tîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ymrwymo i leihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae’n hanfodol ein bod yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i’n holl gymunedau, beth bynnag yw’r heriau maent yn eu hwynebu.

Gan fod rhan helaeth o Ogledd Cymru yn wledig, mae’n bwysig ein bod ni’n canolbwyntio ar y troseddau sy’n effeithio’r ardaloedd hyn. Mae gennym gynllun gweithredol pwrpasol sy'n ein helpu ni i ymgysylltu gyda chi, y gymuned wledig, er mwyn ymateb i’ch pryderon.

Rhai o’r materion yr ydym yn mynd i'r afael â nhw yw:

  • Gwella mesurau atal trosedd a diogelwch
  • Lladradau offer, diesel, metel sgrap a cherbydau o ardaloedd gwledig
  • Lladradau anifeiliaid
  • Troseddau bywyd gwyllt ac amgylcheddol
  • Sicrhau presenoldeb plismona mewn Marchnadoedd Ffermwyr a digwyddiadau amaethyddol
  • Lleihau arson
  • Cyfathrebu'n effeithiol â chymunedau cefn gwlad drwy ddefnyddio negeseuon testun ac e-byst
  • Delio â materion sy’n dechrau dod i'r amlwg er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd

Mae’r Tîm Troseddau Cefn Gwlad yn gwasanaethu Gogledd Cymru i gyd ac yn cynnwys rheolwr, pedwar cwnstabl llawn amser a thri Swyddog Cefnog Cymuned yr Heddlu (SCCH) llawn amser. Rydym hefyd yn cael cefnogaeth lawn yr Heddlu Gwirfoddol er mwyn cefnogi ein hamcanion plismona.

Mae’r tîm yn dadansoddi tueddiadau a phatrymau trosedd bob dydd, ac yn defnyddio’r data i dargedu problemau penodol a sicrhau bod ein hadnoddau yn cael eu defnyddio’n lle maent eu hangen fwyaf. Rydym wedi bod ar flaen y gad nifer o ymchwiliadau ac wedi llwyddo i erlyn troseddwyr am gyflawni amrywiaeth o droseddau.

Gallwch gysylltu â’r Tîm Troseddau Cefn Gwlad drwy ffonio 101.

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Twitter.

Cyfarfod y Tîm

Rheolwr y Tîm Rob TaylorRob Taylor – Rheolwr y Tîm

Roedd Rob yn swyddog heddlu am dros 30 mlynedd – 21 ohonynt fel rhingyll. Ar ôl gweithio fel rhan o dîm yr hofrennydd ac fel trafodwr gwystlon am dros 10 mlynedd fe’i penodwyd yn Swyddog Bywyd Gwyllt yr Heddlu yn 2007 ac yna’n Rheolwr y Tîm Troseddau Cefn Gwlad.

Mae ganddo brofiad helaeth, yn enwedig o ran cyfreithiau ac ymchwiliadau bywyd gwyllt, a llwyddodd i sicrhau erlyniadau mewn sawl achos cymhleth. Roedd yn gyfrifol am sefydlu a hyrwyddo’r tîm troseddau cefn gwlad presennol gan roi cyflwyniadau cyhoeddus am eu gwaith a gwneud defnydd helaeth o gyfryngau cymdeithasol. Mae hyn wedi’i efelychu gan sawl sefydliad arall ledled y DU.

Yn 2016 enillodd Rob Fedal Heddlu’r Frenhines yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am ei waith da yn taclo troseddau cefn gwlad.

Pc Dewi EvansPC Dewi Evans – Gwynedd & Ynys Môn

Ffon: 07827 306179

Cafodd PC Dewi Evans ei fagu yng nghefn gwlad Dyffryn Ogwen. Ar ôl gadael yr ysgol cwblhaodd gwrs gradd BSc mewn Bioleg y Môr a Dŵr Croyw ym Mhrifysgol Aberystwyth a MA mewn Rheolaeth Cefn Gwlad ym Mhrifysgol Bangor. Mae wedi gweithio i Gyngor Cefn Gwlad Cymru mewn amrywiaeth o swyddi gwahanol gan gynnwys warden Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coedydd Aber (Abergwyngregyn), yn monitro gwely’r môr gyda chamerâu fideo oddi ar arfordir Cymru a monitro’r hinsawdd a newidiadau hirdymor eraill ar Yr Wyddfa.

Mae hefyd wedi gweithio fel Swyddog Cadwraeth yn Nwyrain Conwy a Sir Ddinbych lle llwyddodd i ddatblygu perthynas dda gyda’r gymuned ffermio. Mae ganddo ddiddordeb brwd yng nghefn gwlad ac mae’n helpu ei ffrindiau i ffermio defaid yn rheolaidd.

Mae wedi bod yn gwasanaethu gyda Heddlu Gogledd Cymru ers bron i 10 mlynedd ac yn yr amser hynny mae wedi gweithio fel Swyddog Ymateb yng Nghaergybi, Swyddog Ymchwiliadau ym Mhwllheli ac fel aelod o’r Tîm Troseddau Rhagweithiol ym Mhorthmadog. Mae Dewi yn siaradwr Cymraeg rhugl.

Pc Dave AllenPC Dave Allen – Conwy & Sir Ddinbych

Ffon: 07920 084361

Mae PC Dave Allen wedi bod yn swyddog gyda Heddlu Gogledd Cymru ers 16 mlynedd. Yn ystod ei wasanaeth gyda’r Heddlu mae wedi gweithio fel Swyddog Ymateb ym Mae Colwyn, Fflint a Threffynnon. Yn y gorffennol roedd wedi’i leoli ym Mostyn gyda thîm o dri SCCH. Roedd ei rawd yn cynnwys ardal wledig fawr ac roedd yn cyfathrebu llawer yn ddyddiol gyda'r gymuned amaethyddol.

Mae gan Dave brofiad personol o’r effaith y gall lladradau a difrod i beiriannau fferm a da byw ei gael ar fywydau pobl. Gall hefyd werthfawrogi'r effaith y gall trosedd ei gael ar gymunedau cefn gwlad clos o ran y costau economaidd ac ofn pobl o drosedd.

Mae ganddo radd mewn Astudiaethau Amgylcheddol a phrofiad blaenorol o weithio fel Ymchwilydd Troseddau Bywyd Gwyllt. Mae Dave yn dysgu Cymraeg ar hyn o bryd ac mae wedi cyrraedd Lefel 3.

Dc Eryl LloydDC Eryl Lloyd – Cyfoeth Naturiol Cymru - Troseddau Amgylcheddol

Ffôn: 07854 399434

Mae DC Eryl Jones wedi bod yn swyddog heddlu ers 17 mlynedd ac mae’n dod o gefndir ffermio. Mynychodd Goleg Amaethyddol yn Northumberland cyn cwblhau cwrs gradd BSc mewn Rheolaeth Cefn Gwlad ym Mhrifysgol John Moores yn Lerpwl ac yna MSc mewn Cynhyrchu Anifeiliaid y Byd ym Mhrifysgol Bangor, a dyma pryd y gwnaeth fonitro capasiti pori defaid ar fynyddoedd Eryri.

Fe ddechreuodd Eryl ei yrfa fel Swyddog Ymateb yn Llandudno ac yna ymunodd â’r Tîm Rhagweithiol a Byrgleriaethau yn y Rhanbarth Canolog. Yna fe ymunodd â CID. Ar hyn o bryd mae wedi cael ei secondio i weithio i Asiantaeth Amgylcheddol Cymru, a elwir bellach yn Gyfoeth Naturiol Cymru)ac mae wedi bod yn gysylltiedig ag ymchwiliadau trosedd amgylcheddol cymhleth sy’n ymwneud a gweithgaredd gwastraff anghyfreithlon, troseddau pysgota a rheoleiddio Pysgodfa Gocos Afon Dyfrdwy. Mae Eryl yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu

SCCH Troseddau Cefn GwladMae’r Tîm Troseddau Cefn Gwlad yn cael cefnogaeth tri Swyddog Cefnogi Cymuned yr Heddlu (SCCH) sy’n gweithio’n ddiflino yn eu hardaloedd dynodedig yn cynnal perthynas agos gyda’n cymunedau cefn gwlad.

(O’r chwith i’r dde: Simon, Rhys, Geraint)

SCCH 2963 Simon Griffiths

Mae Simon wedi’i leoli yng Ngorsaf Heddlu Coedpoeth ac mae’n gwasanaethu Sir y Fflint a Wrecsam. Mae’n gweithio’n agos iawn â PC Paul Davies.

SCCH 2528 Geraint Jones

Mae Geraint wedi’i leoli yng Ngorsaf Heddlu Gorwen ac mae’n gwasanaethu Sir Ddinbych a Conwy. Mae’n gweithio’n agos iawn â PC Dave Allen.

SCCH 3610 Rhys Evans

Mae Rhys wedi’i leoli yng Ngorsaf Heddlu Llanberis ac mae’n gwasanaethu Ynys Môn a Gwynedd. Mae’n gweithio’n agos iawn â PC Dewi Evans.

 

Mwy o Adnoddau