Mynd i'r afael ag Eithafiaeth

Atal

Mae’r dudalen hon yn egluro sut y mae Heddlu Gogledd Cymru ac Awdurdodau Lleol yn gweithio gydag asiantaethau partner a’r cyhoedd er mwyn atal pobl rhag cefnogi neu gael eu tynnu i mewn i eithafiaeth dreisgar.   Mae’n egluro hefyd  sut y gall y cyhoedd helpu i adeiladu cymunedau cryfach a mwy diogel a fydd yn gallu gwrthsefyll eithafiaeth dreisgar  o bob math.

Y bygythiad

Er bod eithafiaeth dreisgar a therfysgaeth yn dal i fod yn anarferol yn y DU, maent yn parhau i beri perygl i bob un ohonom.

Gall Gogledd Cymru, fel unrhyw le arall yn y DU, fod dan fygythiad o ganlyniad i leiafrif bychan iawn sy’n annog ac yn gogoneddu trais yn enw gwleidyddiaeth, crefydd neu fel rhan o ideoleg.

Beth yw terfysgaeth?

Mae terfysgaeth yn digwydd pan fydd grymoedd neu fygythiadau anghyfreithlon yn cael eu defnyddio i gefnogi cred neu ideoleg.  Gall y gweithredoedd troseddol hyn gynnwys bygwth rhywun oherwydd eu bod nhw’n lliw gwahanol neu oherwydd bod ganddynt gredoau crefyddol gwahanol, achosi difrod i eiddo er mwyn gwneud pwynt gwleidyddol neu ffrwydro bomiau er mwyn lladd neu anafu pobl a brawychu cymunedau cyfan. 

Pwy yw terfysgwyr?

Gallant fod o unrhyw gefndir, unrhyw  gymuned neu unrhyw grefydd.  Gallant fod yn hen neu’n ifanc.  Byddant yn credu bod eithafiaeth dreisgar yn dderbyniol wrth iddynt fynd ar ôl eu hideoleg neu eu hachos.

Pam mae hyn yn digwydd?

Gall ddigwydd pan fydd unigolyn yn teimlo’n ddig neu’n ddiymadferth ynglŷn â rhywbeth y maent yn ei gredu sy’n annerbyniol neu’n anghyfiawn, neu oherwydd eu bod yn casáu pobl nad ydynt yn cytuno â’u safbwyntiau a’u credoau nhw.   Fodd bynnag, hyd yn oed os yw’r bobl hyn yn credu  bod eu dicter yn gyfiawn, nid  yw’n golygu ei bod yn iawn iddynt fygwth ac ymosod ar bobl eraill.

Sut ydym yn mynd i’r afael â’r bygythiad?

Ers 2001 mae’r heddlu a’r gwasanaethau diogelwch wedi llwyddo i stopio sawl cynllwyn i ymosod ar y DU a thrwy hynny wedi arbed llawer o fywydau.  Dros y blynyddoedd diwethaf hefyd euogfarnwyd a charcharwyd llawer o eithafwyr.  Ond rydym yn credu’n gryf y bydd eithafwyr treisgar yn rhoi cynnig arall arni.  Felly mae’n bwysig stopio pobl rhag bod yn derfysgwyr  neu rhag cefnogi eithafiaeth dreisgar yn y lle cyntaf. 

Gwell Rhwystro’r  Clwy na’i Wella

Mae gweithredoedd terfysgol ac eithafiaeth yn droseddau a’n dyletswydd ni yw gwneud popeth bosibl i’w hatal rhag digwydd yn y lle cyntaf.  Mae asiantaethau partner megis yr heddlu, y cyngor a’r gwasanaeth iechyd yn gweithio gyda phobl gogledd Cymru i stopio unigolion rhag bod yn derfysgwyr a rhag cefnogi terfysgwyr drwy adeiladu cymunedau cryfach, mwy diogel sy’n teimlo fod ganddynt rym i wrthod eithafiaeth a therfysgaeth ar bob ffurf.

Mae’r gwaith hwn yn cael ei wneud dan y teitl Prevent ac mae’n rhan o strategaeth gwrthderfysgaeth y DU, a elwir yn CONTEST.

Fel rhan o’r gwaith hwn rydym yn helpu ac yn diogelu pobl ddiamddiffyn fel nad ydynt yn cael eu tynnu i mewn i eithafiaeth dreisgar ac rydym yn ei gwneud yn fwy anodd i eithafwyr ledaenu eu negeseuon dinistriol.  Mae ein gwaith ni yn helpu i ddod ag awdurdodau lleol, yr heddlu a chymunedau yn agosach at ei gilydd. https://digitalservices.south-wales.police.uk/en/prevent-referral-form

‘Prevent’ – y ffeithiau

Rydym yn cydnabod y gall pobl fod â phryderon ynglŷn â’r strategaeth Prevent a’r hyn y gall  olygu i Gymru.

Nid yw Prevent yn golygu ysbïo ar ein cymunedau, mae’n ymwneud â gweithio gyda thrigolion lleol ac asiantaethau partner fel cynghorau, y gwasanaeth iechyd a gwasanaethau cefnogi eraill i amddiffyn  cymunedau  a phobl fregus.

Nid yw wedi’i dargedu at grefydd nac ethnigrwydd - gall eithafwyr ddod o unrhyw gefndir.

Nid yw’n ymwneud â beio neb.  Does dim agenda cudd i wneud unrhyw un yn droseddwr nac i dargedu unrhyw gymuned neu grŵp.  Mae Prevent yn ymwneud â chydweithio â’r cyhoedd i gefnogi a diogelu pobl fregus ac adeiladu cymunedau cryfach, mwy diogel.

Cydweithio

Ym mhob cymuned yng ngogledd Cymru mae timau o swyddogion heddlu a staff awdurdodau lleol yn gweithio gydag a thros y bobl leol i daclo troseddau a materion diogelwch sy’n peri pryder iddynt.  Mae Timau Plismona Cymdogaeth (TPC) a’u cydweithwyr yn gweithio gyda thrigolion lleol i ddod o hyd i atebion i broblemau lleol.

Ein nodau

Rydym eisiau helpu pobl a’u hatal nhw rhag cael eu tynnu i mewn i drais.

Rydym eisiau delio â phroblemau fel troseddau casineb ac erledigaeth sy’n gallu gwneud i bobl deimlo’n ddiamddiffyn.

Rydym eisiau helpu i uno cymunedau yn erbyn y rhai hynny sydd a’u bryd ar achosi niwed

Sut allwch chi helpu

Mae’n bwysig bod y cyhoedd yn gweithio gyda ni fel y gallwn helpu i ddiogelu pobl a chymunedau bregus.

Mae sawl ffordd y gallwch gymryd rhan neu gynorthwyo:

  • Gallwch gysylltu â’ch Tîm Plismona’r Gymdogaeth lleol neu dîm cymunedol yr awdurdod lleol os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn ag unigolyn.
  • Gallwch ddarparu cyfleusterau a allent ein helpu ni i gynnal digwyddiadau cyswllt cymunedol fel y gallwn fod yn sicr fod ein cymunedau yn deall ein gwaith ac yn cael llais yn yr hyn yr ydym yn ei wneud.
Cysylltwch â ni

Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn â Prevent, anfonwch e-bost at: prevent@nthwales.pnn.police.uk