Dwi eisiau...
sgwrsio ar-lein gyda gweithredydd
gwneud ymholiad cyffredinol
riportio trosedd casineb
riportio eiddo wedi'i golli a'i ganfod
dweud diolch am y gwasanaeth a gefais
dweud fy mod yn anhapus gyda’r gwasanaeth
gwneud cwyn
cysylltu ag Adran Safonau Proffesiynol HGC
cysylltu â Dalfeydd yr Heddlu
gofyn am adolygiad Sbardun Cymunedol
gwneud holi'r Uned Cyfryngau
gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth
gwneud cais Gwarchod Data
holi am drwyddedau drylliau tanio
holi am lwythi anghyffredin
holi am gynllun BeicioDiogel
cyflwyno Adroddiad Hedfan Cyffredinol drwy system Ar-lein GAR AOPA
riportio gweithgaredd/ymddygiad amheus mewn porthladd/maes awyr
Gwasanaethau Cownteri Blaen 
Dioddefwr Troseddwr: cais am ddiweddariad 
Ysgrifennu atom:
Pencadlys Heddlu Gogledd Cymru
Glan-y-Don
Ffordd Abergele
Bae Colwyn
LL29 8AW
* Os ydych yn adnabod y swyddog yr ydych am gysylltu ag ef/hi, neu yn gwybod enw'r adran, rhowch enw’r unigolyn/adran yn llinell gyntaf y cyfeiriad.
Mewn argyfwng, ffoniwch 999

Ddefnyddio ffôn testun i ffonio llinell argyfwng Typetalk ar 18000

Ar gyfer digwyddiadau difrys, ffoniwch 101 neu 0300 330 0101

Faint mae'n ei gostio i ffonio 101?

Mae galwadau i 101 (o rwydweithiau llinellau tir a symudol) yn costio 15 ceiniog yr alwad, dim ots pa amser o’r dydd neu’r nos y galwch, na hyd eich galwad.

Mae cost yr alwad, 15c, yn mynd i’r darparwyr teleffoni i dalu am gost cludo’r galwadau. Nid yw’r heddlu na’r llywodraeth yn derbyn arian o alwadau i’r rhif 101.

Dulliau cysylltu hygyrch:
  • Neges SMS: 66767
  • Neges NGT Relay (yn flaenorol TextRelay): 18001 101
Gwasanaeth negeseuon testun brys

Os nad ydych chi’n medru gwneud galwadau ffôn, bellach, medrwch gysylltu â gwasanaethau 999 drwy neges destun o’ch ffôn symudol. Mae Argyfwng 999 yn rhan o’r gwasanaeth 999 safonol sydd wedi’i lunio’n arbennig ar gyfer pobl fyddar neu bobl sydd â nam ar eu clyw.

Cewch ond defnyddio’r gwasanaeth hwn os ydych chi wedi cofrestru â’r gwasanaeth neges destun brys yn gyntaf.

Gwasanaeth neges destun brys – Cysylltwch â 999 drwy neges destun. Rhaid i chi gofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn.
I gofrestru, tecstiwch ‘register’ i 999. Byddwch chi’n cael ateb ac yna’n dilyn y cyfarwyddiadau a anfonir atoch. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, galwch heibio i:-

 

Ffoniwch ni:
Adran Ffôn Oriau Cysylltu
Llwythi Anghyffredin 01492 805407 09.00 - 17.00
Llun - Gwener
BeicioDiogel 01492 804135 09.00 - 17.00
Llun - Gwener
Ymholiadau Gwarchod Data 01492 805125 09.00 - 17.00
Llun - Gwener
Trwyddedau Drylliau Tanio 01745 539394 10.00 - 14.00
Llun - Gwener
Tystysgrifau Cofrestru’r Heddlu 01492 804120 09.00 - 17.00
Llun - Gwener
Plismona’r Porthladdoedd a Chefnogaeth o’r Awyr 01407 724444 09.00 - 17.00
Llun - Gwener
Cysylltu â’n tîm recrwtio:
Tîm Ebost Ffôn
Recriwtio Swyddogion Heddlu SSFPCRecruitment@nthwales.pnn.police.uk 01492 805000
Recriwtio SCCH SSFPCSORecruitment@nthwales.pnn.police.uk 01492 805000
Recriwtio Swyddogion Gwirfoddol SSFSpecialsRecruitment@nthwales.pnn.police.uk 01492 805000
Recriwtio Staff yr Heddlu SSF.Recruitment@nthwales.pnn.police.uk 01492 805000
Arolwg Hyder y Cyhoedd Heddlu Gogledd Cymru:

Mae Prif Gwnstabl ac Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, wedi comisiynu arolwg hyder y cyhoedd ymhlith trigolion Gogledd Cymru. Hwn yw’r pedwerydd arolwg blynyddol. Mae’n rhoi’r cyfle i gyhoedd Gogledd Cymru roi adborth am eu cysyniad o wasanaethau a ddarperir gan yr Heddlu, teimladau o hyder a diogelwch, a’u barn gyffredinol am blismona. Gofynnir i’r cyhoedd hefyd am eu barn am y blaenoriaethau a osodwyd gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Ymgymerir yr arolwg gan Opinion Research Services, sydd wedi’u lleoli yn Abertawe. Maent yn cysylltu ag aelodau o’r cyhoedd a ddewisir ar hap rhwng nawr a diwedd mis Rhagfyr. Dylai’r arolwg ond cymryd 10-15 munud i’w gwblhau. Gall siaradwyr Cymraeg gwblhau’r arolwg yn Gymraeg gan fod yr holl gyfwelwyr yn ddwyieithog.

Ein partneriaid (nid rhifau ar gyfer yr heddlu)
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (ymholiadau di-frys) 01745 535805
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (ymholiadau di-frys) 01745 532900
Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr 01248 384384
Ysbyty Gwynedd (Bangor) 01248 384384
Ysbyty Glan Clwyd (Bodelwyddan) 01745 583910
Ysbyty Maelor Wrecsam 01978 291100
Comisiynydd Heddlu a Throsedd 01492 805486
Cyngor Sir Ynys Môn 01248 750057
Cyngor Gwynedd 01766 771000
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 01492 574000
Cyngor Sir Ddinbych 01824 706101
Cyngor Sir y Fflint 01352 752121
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 01978 292000