Dwi eisiau...
sgwrsio ar-lein gyda gweithredydd
gwneud ymholiad cyffredinol
riportio trosedd casineb
dweud diolch am y gwasanaeth a gefais
dweud fy mod yn anhapus gyda’r gwasanaeth
gwneud cwyn
cysylltu ag Adran Safonau Proffesiynol HGC
cysylltu â Dalfeydd yr Heddlu
sesiwn holi ac ateb
darllen Newyddion Cymdogaeth
cysylltu â HGC ar gyfryngau cymdeithasol
gofyn am adolygiad Sbardun Cymunedol
gwneud holi'r Uned Cyfryngau
gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth
gwneud cais Gwarchod Data
holi am drwyddedau drylliau tanio
holi am lwythi anghyffredin
holi am gynllun BeicioDiogel
cyflwyno Adroddiad Hedfan Cyffredinol drwy system Ar-lein GAR AOPA
riportio gweithgaredd/ymddygiad amheus mewn porthladd/maes awyr
Cysylltu â’n tîm recrwtio:
Tîm Ebost Ffôn
Recriwtio Swyddogion Heddlu SSFPCRecruitment@nthwales.pnn.police.uk 01492 804699
Recriwtio SCCH SSFPCSORecruitment@nthwales.pnn.police.uk 01492 804699
Recriwtio Swyddogion Gwirfoddol SSFSpecialsRecruitment@nthwales.pnn.police.uk 01492 804699
Recriwtio Staff yr Heddlu SSFPoliceStaffRecExt@nthwales.pnn.police.uk 01492 804699
Ysgrifennu atom:
Pencadlys Heddlu Gogledd Cymru
Glan-y-Don
Ffordd Abergele
Bae Colwyn
LL29 8AW
* Os ydych yn adnabod y swyddog yr ydych am gysylltu ag ef/hi, neu yn gwybod enw'r adran, rhowch enw’r unigolyn/adran yn llinell gyntaf y cyfeiriad.
Ffoniwch ni:
Adran Ffôn Oriau Cysylltu
Llwythi Anghyffredin 01492 805407 09.00 - 17.00
Llun - Gwener
BeicioDiogel 01492 804135 09.00 - 17.00
Llun - Gwener
Ymholiadau Gwarchod Data 01492 805125 09.00 - 17.00
Llun - Gwener
Trwyddedau Drylliau Tanio 01745 539394 10.00 - 14.00
Llun - Gwener
Tystysgrifau Cofrestru’r Heddlu 01492 804120 09.00 - 17.00
Llun - Gwener
Plismona’r Porthladdoedd a Chefnogaeth o’r Awyr 01407 724444 09.00 - 17.00
Llun - Gwener

Mewn argyfwng, ffoniwch 999

Ar gyfer digwyddiadau difrys, ffoniwch 101 neu 0300 330 0101

Faint mae'n ei gostio i ffonio 101?

Mae galwadau i 101 (o rwydweithiau llinellau tir a symudol) yn costio 15 ceiniog yr alwad, dim ots pa amser o’r dydd neu’r nos y galwch, na hyd eich galwad.

Mae cost yr alwad, 15c, yn mynd i’r darparwyr teleffoni i dalu am gost cludo’r galwadau. Nid yw’r heddlu na’r llywodraeth yn derbyn arian o alwadau i’r rhif 101.

Dulliau cysylltu hygyrch:
  • Neges SMS: 66767
  • Neges NGT Relay (yn flaenorol TextRelay): 18001 101
Ein partneriaid (nid rhifau ar gyfer yr heddlu)
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (ymholiadau di-frys) 01745 535805
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (ymholiadau di-frys) 01745 532900
Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr 01248 384384
Ysbyty Gwynedd (Bangor) 01248 384384
Ysbyty Glan Clwyd (Bodelwyddan) 01745 583910
Ysbyty Maelor Wrecsam 01978 291100
Comisiynydd Heddlu a Throsedd 01492 805486
Cyngor Sir Ynys Môn 01248 750057
Cyngor Gwynedd 01766 771000
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 01492 574000
Cyngor Sir Ddinbych 01824 706101
Cyngor Sir y Fflint 01352 752121
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 01978 292000