Diwrnod Datblygu Arweinyddiaeth BAPA HGC

Daeth aelodau o Gymdeithas Heddlu Du ac Asiaidd Heddlu Gogledd Cymru, Uwch Arweinyddion ar draws yr Heddlu a gwesteion ynghyd yn Neuadd Soughton, Llaneurgain ar gyfer y Diwrnod Datblygu Arweinyddiaeth BAPA HGC cyntaf.

NWP BAPA

Cafodd y digwyddiad ei gynnal er mwyn codi ymwybyddiaeth o sut mae’n bosibl i ni ddatblygu gweithlu sy’n cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu cynrychioli yn gywir. Agorodd Prif Gwnstabl Foulkesi y Gynhadledd gan ddweud bod gweithredu positif yn ganolbwynt allweddol i’r heddlu a bod pawb yn gyfrifol am wneud iddo weithio.

Yn ystod y dydd cafwyd mewnbwn gan y Dirprwy Brif Gwnstabl Richard Debicki, Cadeirydd BAPA HGC Liam Ho a’r Is-gadeirydd Amit Patel ynghyd â siaradwyr gwaddii o heddluoedd eraill.  Rhannodd y cyflwynwyr brofiadau personol a phroffesiynol ynghyd â straeon o heriau hanesyddol a mwy diweddar a wynebir gan blismona.

CC Foulkes and PC Patel

Bu’r sesiynau yn llwyddiannus iawn ar y diwrnod a dywedodd un o’r rhai a fynychodd: “Roedd yr agenda a’r siaradwyr yn rhoi gwybodaeth i ni ac yn ein hysbrydoli. Mae sefyll o flaen cynulleidfa mor fawr a gwneud cyflwyniad yn rhywbeth anodd pob tro ond mae gwneud hynny  yn glir a gydag arddeliad yn gwbl ragorol. Rwyf wedi bod yn trafod y diwrnod drwy’r dydd gyda fy nhîm fy hun.”

Siaradodd Llywydd Cymdeithas Genedlaethol yr Heddlu Du, Rhingyll Tola Munro, am pam fod gweithlu sy’n gynrychioladol mor bwysig â pham bod hanes yr heddlu a’u perthynas â chymuned  BAME yn dal yn berthnasol heddiw.

Sgt Tola Munro, Gwent Police and President of the NBPA

Mynychodd  Uwcharolygydd Ricky Fields, PC Mohammed Naheem a PC Razeem Akhtar o Heddlu Swydd Stafford gan siarad am Weithredu Positif yn eu heddlu nhw. Yr oeddent yn disgrifio sut beth yw bod yn swyddog heddlu BME yn y gwaith a thu allan, beth oedd yn rhaid iddynt ei ystyried wrth ymuno â’r heddlu a’r effaith posibl ar eu cymunedau.

Roedd Nadeem Saddique hefyd yn bresennol a rhannodd ei brofiadau o hiliaeth pan oedd yn swyddog heddlu gyda Heddlu Cleveland drwy ei yrfa. Y tro cyntaf iddo gwyno am anffafriaeth hiliol oedd yn 2011 ond ni ddaeth ei achos i ben nes i dribiwnlys cyflogaeth gytuno o’i blaid yn unfrydol yn 2016.

DCC Debicki

Dywedodd Rhingyll/dros dro Liam Ho, Cadeirydd BAPA HGC: “Rwyf yn hapus iawn gyda’r digwyddiad a sut mae’r mynychwyr i gyd wedi ymateb iddo. Roedd y sesiynau’n procio’r meddwl ac yn ysbrydoledig arweiniodd at drafodaeth a llawer o fyfyrio.

“Fel swyddog BAME fy hun, rwyf yn meddwl bod hi’n bwysig i anelu tuag at gael gweithlu sy’n gynrychioladol. Mae gwaith ymchwil yn dangos os nad ydych yn adnabod unrhyw us yn yr heddlu, yna rydych yn llawer llai tebygol o ymuno â nhw. Er mwyn gwella'r niferoedd gwahanol o ddiwylliannau o fewn ein sefydliad, rydym angen dod i adnabod ein cymunedau’n well a chyfathrebu’n llwyddiannus gyda’r grwpiau sydd yn hanesyddol wedi bod yn anodd ei gyrraedd.”

T/Sgt Liam Ho and PC Patel

Ysgrifennodd Comisiynydd y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan, Cressida Dick CBE QPM, lythyr i gefnogi’r digwyddiad, gan ddweud: “Rwyf yn meddwl ei fod yn beth hynod o bwysig fod plismona ar draws Cymru a Lloegr yn recriwtio ac yn cefnogi’r bobl orau sydd ar gael, gan wneud yn siŵr bod ein sefydliadau yn adlewyrchu’r cymunedau gwahanol rydym yn eu gwasanaethu a chynnal amgylchedd cynaliadwy ar gyfer ein staff er mwyn iddynt ffynnu o dan arweinyddiaeth ofalgar.”

Dywedodd Andrea Beedles, Swyddog Gweithredu Positif ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru: “Mae’r Diwrnod Datblygu Arweinyddiaeth wedi bod yn llwyddiant wrth ddechrau trafodaethau positif am bwysigrwydd datblygu gweithlu cynrychioladol. Mae’r straeon sydd wedi cael eu rhannu wedi bod yn ysbrydoledig ac rwyf yn edrych ymlaen at glywed pa gamau fydd staff yn eu cymryd yn y dyfodol agos. Diolch i BAPA HGC am drefnu ac i’r holl siaradwyr deithiodd o bob cwr o’r wlad i fod yn rhan o’r diwrnod.”

 

Nodiadau

[i] Mae Gweithredu Positif yn cyfeirio at ystod o weithredoedd gall gyflogwyr eu defnyddio’n gyfreithlon i hyrwyddo unigolion o grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli i ymgeisio i ymuno â’r heddlu. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymgeisio i gynrychioli’r boblogaeth maent yn ei wasanaethu ac i gywiro tan-gynrychiolaeth drwy nifer o ffyrdd. Fel cyflogwr rydym yn ceisio sicrhau fod ein holl arferion personél , gan gynnwys recriwtio, dyrchafiadau a datblygu yn cael eu defnyddio yn gyson ac yn deg i bawb.

[ii]Siaradwyr Gwadd:

Dirprwy Brif Gwnstabl Nav Malik oedd hwylusydd y diwrnod. DBG Malik yw’r Swyddog Pacistanaidd Prydeinig Mwslemaidd uchaf yn y DU ac mae’n is-gadeirydd  Portffolio Cynrychiolaeth ac Amrywiaethyn y Gweithlu, Cyngor Prydeinig Prif Swyddogion yr Heddlu (CPPSH), ac hefyd yn gadeirydd Cynghrair Gweithredu Positif Ymarferwyr (PAPA). Fo hefyd yw Pennaeth Cyfathrebu Gweithredol mewn Plismona (OCIP)>

Detective Ringyll Tola Munro, Heddlu Gwent, yw Llywydd Presennol Cymdeithas Genedlaethol yr Heddlu Du. Ym mis Medi 2018 cafodd Tola ei enwi yn un o 100 o eiconiaid du Cymru.

Mae Uwcharolygydd Ricky Fields, Heddlu Swydd Stafford, wedi bod yn weithredol gyda gweithredu positif o fewn ei heddlu ar ran y Gymdeithas Amlddiwylliannol sydd wedi gweld gwahaniaeth yn sut mae’r heddlu’n adlewyrchu cymunedau Swydd Stafford.

Bu Nadeem Saddique yn gwasanaethu yn Heddlu Cleveland. Yn ystod ei 16 mlynedd olaf bu’n Swyddog Drylliau Tanio arbenigol ac yn ddiogelydd agos i’r teulu brenhinol a gweinidogion y llywodraeth. Yn 2011 dechreuodd Nadeem ei frwydr yn erbyn anffafriaeth o fewn y sefydliad ân yn 2016 llwyddodd o’r diwedd i brofi ei achos mewn tribiwnlys cyflogaeth. Er i’r achos fod yn llwyddiant unfrydol wrth brofi ei fod wedi  cael ei drin yn hiliol drwy ei yrfa gyda Heddlu Cleveland, nid oedd yn gallu parhau i weithio fel swyddog heddlu

Mae Rhingyll Brian Loughran, Heddlu Glannau Mersi, ar hyn o bryd yn gweithio fel rhan o’r Tîm Gweithredu Positif sy’n ceisio gwneud Glannau Mersi yn weithlu sy’n fwy cynrychioladol.