Heddlu yn goruchwylio Parc Caia yn drylwyr

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn dymuno tawelu meddwl trigolion Parc Caia, Wrecsam y bydd yr ystâd yn cael ei phlismona'n drylwyr o dan drefniadau newydd sy'n cyfuno gwaith Tîm Plismona Cymdogaethol (yn cynnwys Swyddogion Heddlu a Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu (SCCH)) a thimau Patrôl.

 Dywedodd yr Arolygydd Vic Powell: "Rydym yn ymroddedig i gadw Parc Caia yn ddiogel ac i ddelio yn effeithiol ag unrhyw ddigwyddiad. Yn y gorffennol roedd gennym yr adnoddau i allu gosod nifer sylweddol o swyddogion a SCCH i wasanaethau'r ystâd yn benodol. Nid oes gennym yr adnoddau niferus hyn bellach.

 “Y cynllun nawr yw edrych ar ôl yr ardal drwy ddefnyddio swyddogion o dîm Plismona Cymdogaeth ehangach tref Wrecsam ac mae ein timau patrôl yn gweithio yn y gymuned yn ogystal â gallu ymateb yn gyflym i ddigwyddiadau penodol.

 "Gwaith ar y cyd fydd hwn rhwng Swyddogion Heddlu a Swyddogion Cefnogi Cymuned a fydd yn gweithio gyda chynghorau cymuned, aelodau etholedig, grwpiau cymunedol, grwpiau gwirfoddol ac asiantaethau statudol.

 “Mae gennym dîm o SCCH a Swyddogion Heddlu yn gweithio ar bum ward yn Wrecsam, gyda phedwar SCCH sy'n cael eu hariannu gan yr awdurdod lleol yn cymryd cyfrifoldeb dros ddatrys problemau ac atal. Bydd goruchwylwyr yn cyflawni dyletswyddau plismona penodol bob dydd i sicrhau ein bod yn gosod yr adnoddau cywir i'r ardaloedd cywir ar yr adegau cywir i ateb y galw ac i atal troseddau.

“Mae'r ail-strwythuro yn golygu y byddwn yn parhau i fod â phresenoldeb sylweddol ym Mharc Caia ac yn gallu gosod yr adnoddau priodol i sicrhau gwasanaeth da i'r trigolion a busnesau."

Diwedd

 

.