Datganiad gan y Prif Gwnstabl am ymateb yr heddlu i Covid19

“Wrth i’r DU ymateb i’r argyfwng Coronafeirws, mae Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i fod yn gadarn yn ein hymateb yn darparu diogelwch cyhoeddus, cyfraith a threfn ac yn gwarchod ein rhanbarth.

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog neithiwr yn cyflwyno mesurau newydd er mwyn arbed bywydau a gwarchod y rhai sy’n annwyl i ni mae gan nifer ohonoch gwestiynau ac yn dod atom ni am atebion. Dwi’n cydnabod fod hwn yn gyfnod anodd i bawb. Mae argyfwng Covid-19 yn rhoi heriau unigryw i ni ond yn rhywbeth dan ni’n barod i’w wynebu.

Byddwch yn ymwybodol bod gennym gynlluniau mewn lle er mwyn ymateb i ddigwyddiadau a all amharu ar ein gwasanaethau ac rydym yn cymryd pob cam er mwyn gwarchod ein gwaith hanfodol.

Mae hwn yn sefyllfa sy’n newid o hyd. Nid oes gennym eto’r holl wybodaeth, fodd bynnag rydym yn gweithio gyda’r Llywodraeth ar y manylion wrth iddynt baratoi deddfau a chyngor. Tan hynny dwi’n eich annog i edrych ar wefannau Llywodraeth y DU a Chymru.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid allweddol er mwyn ceisio atal lledaenu’r feirws, ac er gwaetha’r sefyllfa bresennol, rydym yn parhau i fod allan yn gweithio yn cadw ein cymunedau’n ddiogel.

Fodd bynnag rydym angen i’r cymunedau weithio gyda ni – drwy aros adref.

Mae hon yn sefyllfa ddigyffelyb, ac mi fydd plismona yn parhau i addasu i’r hinsawdd sy’n newid yn aml. Os ydym yn dod ar draws pobl sy’n dewis torri’r rheolau yma, sydd yno i’n cadw ni gyd yn ddiogel, fe fyddwn yn gweithredu.

Yn anffodus gwelwyd nifer fawr o ymwelwyr i Ogledd Cymru dros y penwythnos, ond gyda’r meysydd campio a charafanio bellach wedi cau rydym yn gobeithio y bydd pobl yn parhau i wrando ar y negeseuon ac yn cadw i ffwrdd. Rydym yn annog unrhyw un sy’n meddwl ymweld â’r ardal bod angen iddynt ail-feddwl.

Mae hwn er mwyn stopio lledaenu’r feirws, lleihau’r effaith ar ein gwasanaethau iechyd sydd eisoes yn brysur – ac er mwyn arbed bywydau.

Gall ein cymunedau fod yn sicr y bydd ein Swyddogion, Swyddogion Cefnogi Cymunedol ac ein Heddlu Gwirfoddol yn gweithio ac ar batrôl yn barod i ymateb i ddigwyddiadau.

Fe fyddwch yn gweld plismona ychwanegol yn ein cymunedau ac ar ein ffyrdd dros y dyddiau nesaf.

Rydym yn parhau i gydweithio’n agos gyda’n partneriaid, yn enwedig cydweithwyr y gwasanaeth iechyd ac mae gennym Dîm o Uwch Swyddogion profiadol sy’n cadw ein dyletswyddau hanfodol.

Rydym yn gofyn i bobl ddefnyddio ein gwasanaethau yn gall, er enghraifft, drwy ddefnyddio sgwrs ar-lein neu e-bost am faterion difrys yn hytrach na ffonio 101. Mae hwn yn sicrhau fod staff ar gael i ymateb i faterion mwy pwysig. Yn barod rydym wedi derbyn sawl galwad gyda chwestiynau nad ydym ni, fel gwasanaeth yr heddlu, yn gallu ateb.

Yn anffodus rydym yn ymwybodol o achosion bach o drosedd casineb yn gysylltiedig â’r Coronafeirws. Rydym hefyd yn ymwybodol nad yw pob dim yn cael ei adrodd i ni. Rydym yn cymryd troseddau casineb o ddifri, ac er mwyn ymateb rydym angen gwybod amdanynt.

Mae Llywodraeth Prydain, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn arwain ar yr ymateb i’r argyfwng iechyd hwn a dwi’n annog pawb i fynd ar eu gwefannau i gael gwybodaeth a’r cyngor diweddaraf.

Ar adegau fel hyn rydym yn gweld y gorau yn ein cymunedau ac yn cydweithio a hoffwn ddiolch i bawb, gan gynnwys ein swyddogion a staff sy’n mynd i’r eithaf ac sy’n gweithio fel un er mwyn ymateb i’r sefyllfa.

Hoffwn hefyd ddiolch o waelod calon i’n cydweithwyr GIG ar draws y wlad, sy’n gweithio’n hynod o galed er mwyn gwarchod ein cymunedau.

Yn olaf, cadwch eich hunain a’ch teuluoedd yn ddiogel."