#DewisDoeth y Dolig hwn

Mae profion anadl tafladwy yn cael eu dosbarthu i westai ar draws y rhanbarth fel rhan o ymgyrch Heddlu Gogledd Cymru i leihau’r nifer o ddigwyddiadau yn ymwneud ag yfed a gyrru dros gyfnod y Nadolig.

Gyda’r cyfnod partïon nawr wedi cychwyn mae’r heddlu yn cydweithio â nifer o westai sydd wedi cytuno i ddosbarthu’r profion i westeion sydd eisiau edrych am lefelau alcohol y bore wedyn.

Mae’r heddlu’n paratoi ar gyfer lansio’r Ymgyrch Atal Yfed a Gyrru a Gyrru ar Gyffuriau dros dymor y Nadolig ar 1 Rhagfyr. Bydd swyddogion yn defnyddio tactegau cudd-wybodaeth a gwybodaeth leol o lecynnau sydd ag enw drwg i ddod o hyd i bobl sy’n gyrru ar gyffuriau ac yn yfed a gyrru dros gyfnod yr Ŵyl.

Dywed Dave Cust, Prif Uwcharolygydd Dros Dro'r Uned Plismona Ffyrdd: “Oherwydd yr adborth hynod o bositif am y profion tafladwy dan ni eisoes wedi’i gael, fe wnaethom benderfynu cymryd cam gwahanol eleni drwy ddosbarthu i westai mewn ardaloedd lle rydym wedi gweld cynnydd yn y nifer o arestiadau yfed a gyrru.

“Rydym yn hynod o ddiolchgar i’r holl fusnesau sydd wedi cytuno i gydweithio â ni eleni. Mae nifer o’r gwestai yr ydym wedi cysylltu â nhw yn cynnal nosweithiau partïon Nadolig felly mi fydd y rhai sy’n aros yno yn gallu profi eu hunain y bore wedyn.

“Nid ydym mewn unrhyw ffordd yn annog pobl i yfed a phrofi eu hunain ar unwaith. Mae’r profion yma i’w defnyddio'r bore wedyn a byddent yn rhoi syniad os oes alcohol dros ben yn eu system.”

Mae’r offer Drivesafe Express yn ffordd ddefnyddiol ar gyfer unrhyw un sydd am wirio’i lefelau alcohol y bore ar ôl noson o yfed. Maent yn dangos lefelau uchel o alcohol ond nid yw o reidrwydd yn golygu ei bod hi’n iawn i yrru hyd yn oed os yw’r lefel o alcohol yn ymddangos yn isel. Mae unrhyw newid lliw ar y prawf yn dangos presenoldeb alcohol, ac yn golygu y gall y gyrrwr fod â digon o alcohol yn ei gorff o hyd iddo gael ei arestio.

Ychwanegodd y Prif Arolygydd Dros Dro Cust: “Rydym eisoes wedi derbyn adborth positif i’r profion tafladwy. Mae nifer wedi dweud wrthym fod y profion wedi eu hatal rhag gyrru'r bore wedyn pan roedd alcohol dal yn eu system.

“O’n safbwynt ni, os ydi’r profion tafladwy yma'r atal un person rhag cymryd y risg y bore wedyn maent wedi gweithio.”

Gan ddefnyddio’r hashnod #DewisDoeth mae’r ymgyrch mis o hyd yn gweld swyddogion o’r Uned Plismona Ffyrdd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i rannu eu profiadau nhw o ddelio â gwrthdrawiadau hefo rhywun sydd wedi bod yn gyrru dan ddylanwad.

“Mae gorfod dweud wrth rywun fod un annwyl iddynt wedi cael eu lladd oherwydd penderfyniad hunanol gyrrwr sydd wedi bod yn gyrru o dan ddylanwad yn un o’r rhannau gwaethaf o’u swydd,” meddai’r Prif Uwcharolygydd Neill Anderson.

“Does dim geiriau all ddisgrifio’r difrod sy’n cael ei achosi gan yrrwr sydd wedi gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.  Dyna pam rydym yn teimlo mor angerddol am yr hyn dan ni’n ei wneud. Wrth i gyfnod yr Ŵyl gychwyn rydym yn atgoffa modurwyr o’r peryglon a’r goblygiadau o yrru ar ôl bod yn yfed neu ar ôl cymryd cyffuriau.

“Bydd swyddogion yn gweithio rownd y rîl i ddal pobl. Os oes unrhyw un yn ystyried gyrru tra eu bod o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau dylent wybod y byddwn allan yna yn aros amdanynt – peidiwch â meddwl bod byw mewn ardal wledig yn eich diogelu oherwydd tydi o ddim.

“Mae ein neges yn un syml. Os ydych allan ac yn gwybod y byddwch yn yfed, sicrhewch eich bod yn trefnu sut byddwch yn mynd adref.

“Mae’r gyfraith gyrru ar gyffuriau bresennol hefyd yn ein cynorthwyo i erlyn gyrwyr mewn ffordd llawer iawn fwy syml ac mae ein ffigyrau erlyn yn uchel. Mae’r goblygiadau o gael eich dal yn newid eich bywyd.

“Rydym wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag yfed a gyrru a gyrru ar gyffuriau drwy’r flwyddyn, nid dros gyfnod y Nadolig yn unig. Hyd yn hyn eleni (Ionawr i Awst) rydym wedi arestio 630 am yfed a gyrru a 638 am yrru ar gyffuriau. Helpwch ni i gadw’r ffyrdd yn ddiogel y Nadolig hwn. Mae gwybodaeth gan y cyhoedd yn hanfodol i ni fynd i’r afael â hwn, felly os ydych chi’n ymwybodol o rywun sy’n gyrru dan ddylanwad, gwnewch y peth iawn a ffoniwch ni ar 101.”

Bydd niferoedd cyfyngedig o brofion anadl tafladwy ar gael yng ngorsafoedd heddlu sydd â chownteri blaen er mwyn galluogi aelodau o’r cyhoedd i’w casglu er mwyn eu defnyddio'r bore wedyn ar ôl bod yn yfed alcohol. Er mwyn dod o hyd i’ch gorsaf leol ewch ar (linc)

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am rai sy’n gyrru dan ddylanwad gysylltu â’r heddlu ar 101 (999 mewn argyfwng) neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Nodiadau:

Yn ystod ymgyrch 2018 (1af o Ragfyr 2018 hyd at y 1af o Ionawr 2019) fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru gynnal 2,295 o brofion anadl. Ddaru 83 unai wrthod, gwrthod neu methu’[r prawf hwnnw. Yn ystod yr un cyfnod cafodd 84 o arestiadau gyrru dan ddylanwad cyffuriau eu gwneud.