Neges diogelwch cymunedol

Hoffai Diogelwch Cymunedol Heddlu Gogledd Cymru ddiolch i aelodau caredig ein cymunedau sy'n gofalu am eu cymdogion yng nghanol yr epidemig parhaus o’r Corona Feirws. Mae'r rhain yn amseroedd heb eu tebyg o’r blaen ac rydym am eich helpu i gadw'n ddiogel a gofalu am eich gilydd.

Rydym wedi cael gwybod am y tueddiadau cyfryngau cymdeithasol sy'n annog pobl i nodi eu cartrefi fel rhai sy'n ' Fregus neu'n Hunan ynysu '. Cymerwch ofal wrth ddilyn y tueddiadau hyn gan y gallwch, yn anfwriadol, hysbysebu cartrefi i droseddwyr sy'n ceisio ecsbloetio pobl fregus.

Cofiwch, er bod y rhan fwyaf o bobl yn gefnogol i’w  gilydd, mae yna leiafrif bach a fydd yn ceisio ecsbloetio sefyllfaoedd fel hyn yn droseddol. Ystyriwch hyn  – Ydw i'n rhoi fy hun mewn perygl o drosedd? Ydw i'n rhoi fy nghymdogion mewn perygl o drosedd?

 

Cymerwch agwedd ystyriol a phwyllog wrth nodi eich bod yn fregus i bobl eraill. Isod, mae ein cyngor i leihau eich risg o fod yn ddioddefwr sgamiau neu dwyll:

  • Peidiwch â hongian unrhyw beth ar du blaen eich eiddo sy'n dangos eich bod yn fregus neu'n hunan ynysu.
  • Peidiwch â rhoi manylion eich banc i unrhyw un sy'n dod i'ch cartref.
  • Peidiwch â gadael drysau heb eu cloi/yn agored er mwyn caniatáu mynediad hawdd i ofalwyr gan y gallai troseddwyr eu defnyddio. Ystyriwch sicrhau bod mwy o allweddi'n cael eu torri neu ddefnyddio system ‘allwedd ddiogel’ (key safe).
  • Sefydlwch grŵp WhatsApp stryd neu un cymunedol fel bod trigolion yn eich ardal yn gallu cyfathrebu a gofyn am gymorth heb gynyddu'r risg o drosedd.
  • Postiwch nodyn drwy ddrws cymydog os ydych yn credu ei fod yn fregus neu efallai y bod angen cymorth arno.
  • Ystyriwch y ffordd orau o drosglwyddo arian parod/nwyddau. Byddwch yn ymwybodol  bob tro o sgamwyr a allai geisio gwerthu eitemau am bris uwch er mwyn elwa o’r Corona Feirws
  • Parhewch i gefnogi eich cymuned cystal ag y gallwch.

  
Gyda mwy o bobl yn hunan ynysu neu'n gweithio o gartref, disgwylir y byddwch yn derbyn mwy o alwadau ffôn gan sgamwyr nag arfer. Cofiwch ein cyngor ni:

 

Peidiwch â datgelu manylion personol. Peidiwch byth â rhoi gwybodaeth bersonol neu ariannol (fel manylion eich cyfrif banc neu'ch PIN) dros y ffôn, hyd yn oed os yw'r galwr yn honni ei fod yn galw o'ch banc.

Rhowch y ffôn i lawr. Os ydych chi'n teimlo'n ofnus neu dan fygythiad, neu os yw'r galwr yn siarad yn ddi-baid heb roi cyfle i chi siarad, dewch a’r alwad i ben. Gall hyn deimlo  fel rhywbeth digywilydd i’w wneud, ond mae gennych chi'r hawl i beidio â chael eich gorfodi i wneud unrhyw beth.

Peidiwch â chael eich brysio. Bydd sgamwyr yn ceisio eich rhuthro i rannu eich manylion personol. Efallai y byddan nhw'n dweud bod ganddyn nhw gynnig gyda therfyn amser neu’n honni bod eich cyfrif banc mewn perygl os na fyddwch chi'n rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw'n syth.

Daliwch ati i edrych ar ein gwefan a thudalennau'r cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau rheolaidd. Os ydych yn aelod o grŵp cymunedol neu'n gwybod am gymdogion nad ydynt ar-lein, rhannwch y wybodaeth hon os gwelwch yn dda.

Dilynwch dudalennau cyfryngau cymdeithasol cymeradwy am ddiweddariadau ar y sefyllfa barhaus. Byddwn bob amser yn rhannu cyngor cyfredol ar atal troseddau ar Twitter a Facebook-@NWPComSafCent