Cyngor yn pwysleisio’r neges diogelwch pwysau cerbydau

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn mynd i’r afael â gyrwyr a allai fod yn rhoi bywydau mewn perygl drwy orlwytho eu cerbydau.

Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos â’i bartneriaid o Heddlu Gogledd Cymru a’r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau  i godi ymwybyddiaeth o’r peryglon sy’n gysylltiedig â gorlwytho cerbydau, a chynnal gwiriadau ar hap i weld a yw pobl yn cydymffurfio â’r gyfraith.

Ers mis Medi 2017, mae 338 o gerbydau wedi’u pwyso yn Sir Ddinbych.  Adroddwyd bod rhaid i 58 o’r cerbydau hynny gymryd camau i ddiogelu eu cerbydau, cyflwynwyd 30 o rybuddion ysgrifenedig, 14 rhybudd ar lafar / cyngor a nodwyd sawl trosedd arall, yn cynnwys defnydd o ddisel coch, dim yswiriant na threth, dim trwydded, llwythau anniogel, teiars diffygiol, hongiad diffygiol, olwynion rhydd a gyrru ar gyffuriau.

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, yr Aelod Cabinet Arweiniol Tai, Rheoleiddio a’r Amgylchedd: “Mae hyn i gyd yn ymwneud â gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel, gofyn i bobl gadw at y gyfraith a diogelu bywydau pobl.

“Mae ein gwiriadau ar hap wedi canfod bod rhai unigolion a busnesau sydd yn cydymffurfio â’r gyfraith ond mae hefyd eraill sydd yn diystyru’r gyfraith yn llwyr drwy gludo nwyddau mewn cerbydau sydd yn fwy na’r terfyn pwysau ac ymddwyn yn ddifeddwl drwy beryglu bywydau yn ddiangen.

“Rydym eisiau pwysleisio’r neges y dylai gyrwyr wybod eu cyfyngiadau a chadw eu cerbydau mewn cyflwr da sy’n addas ar gyfer y ffordd. Gall methu gwneud hyn arwain at hysbysiad gwahardd ac erlyniad mewn rhai achosion. Rydym yn trin y mater hwn yn ddifrifol iawn.  We would also urge businesses involved in

“Drwy gydweithio, gallwn wneud ffyrdd Sir Ddinbych yn fwy diogel”.

Dywedodd yr heddwas Nick Power o Uned Cerbydau Masnachol Heddlu Gogledd Cymru:  “ Mae cynnal ymgyrchoedd o’r fath yn rhan o ymrwymiad parhaus i gadw ffyrdd yn ddiogel i bawb ac i gynnig tawelwch meddwl i gymunedau drwy gynnal digwyddiadau gweledol.  Byddwn yn parhau i gymryd camau yn erbyn gyrrwyr sy’n cyflawni troseddau ar ein ffyrdd.