COVID-19: Ymwelwyr o'r tu allan i Gymru ymhlith y rhai a gafodd ddirwy gan yr heddlu

Dros y dyddiau diwethaf mae Heddlu Gogledd Cymru wedi canolbwyntio eu gwaith gorfodi ar gasgliadau mawr o bobl a’r rhai hynny sy’n torri’r cyfyngiadau teithio i Gymru.

Llun radio

Yn unol â heddluoedd ledled y DU, mae Heddlu Gogledd Cymru wedi gweithio i gynnal dull cyson o blismona drwy ganiatâd,  waeth pa gyfyngiadau coronafeirws sydd ar waith. Er bod y mwyafrif yn parhau i wneud eu rhan i gefnogi'r ymdrech gyfunol i arafu lledaeniad y feirws, nid oes gan swyddogion fawr o ddewis ond gorfodi'r rheoliadau ar sawl achlysur yn ystod ac ar ôl y cyfnod atal byr.

Mae enghreifftiau diweddar yn cynnwys:

  • Dau unigolyn o du allan i Gymru yn cael eu troi oddi wrth eu cartref gwyliau ar Ynys Môn
  • 15 tocyn yn cael eu dosbarthu i unigolion o Lannau Mersi a oedd wedi mynychu parti tŷ yn Rhuthun
  • Amharwyd ar barti awyr agored mawr wedi'i chynllunio ar gyfer ardal Llanberis a chafodd unigolion o'r tu allan i Gymru ddirwy

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro Nigel Harrison o Heddlu Gogledd Cymru: "Rydym yn parhau i ddiolch i'r mwyafrif helaeth o'r cyhoedd am gadw at y rheolau a dilyn y canllawiau sydd ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y feirws. Fodd bynnag, mae lleiafrif bach yn dal i ddewis diystyru'r rheolau, ac maent yn gwneud penderfyniadau ymwybodol sy'n rhoi bywydau mewn perygl – dylent ddisgwyl camau gorfodi yn eu herbyn.

"Er ein bod bellach allan o'r cyfnod atal byr yma yng Nghymru, mae cyfyngiadau o hyd y dylai pobl gadw atynt ac, fel yr wyf wedi'i wneud drwy'r pandemig, byddwn yn annog pawb i barhau i chwarae eu rhan drwy wneud y peth iawn.

"Pan fydd gennym reswm dros siarad â phobl, yn gyffredinol rydym yn gweld eu bod yn gwrando ar esboniad o'r rheoliadau ac yn gwasgaru, ac am hyn yr ydym yn ddiolchgar iawn. Fodd bynnag, byddwn yn parhau â'n dull o ymgysylltu, esbonio ac annog ond pan fydd pobl yn gwneud penderfyniadau ymwybodol sy'n rhoi bywydau mewn perygl, cymerir camau gorfod.

"Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i wneud ein rhan i reoli'r feirws. Ni ddylai unrhyw un feddwl nad yw'r rheolau'n berthnasol iddynt – maent yn berthnasol i bawb.

"Bydd patrolau'n parhau mewn ardaloedd risg uchel a byddwn yn gweithio'n rhagweithiol gyda busnesau, awdurdodau trwyddedu ac awdurdodau lleol i sicrhau bod y rheolau'n cael eu dilyn."