Tystiolaeth ddigidol

Yma yn Heddlu Gogledd Cymru, rydym o hyd yn meddwl am ffyrdd gwell a mwy effeithlon y gallwn weithio. Mae hyn wedi dod yn hynod bwysig yn yr amseroedd heriol yr ydym yn eu hwynebu ar hyn o bryd yn y pandemig COVID-19.

Rydym yn pontio ein prosesau o swyddogion yn teithio i gasglu tystiolaeth ddigidol ar ddisg neu gof bach i allu gwneud popeth ar-lein. Mae hyn yn golygu y bydd ein swyddogion yn gallu edrych ar eich tystiolaeth hanfodol yn gynt. Bydd hefyd yn lleihau unrhyw risgiau ynghylch trin disgiau, swyddogion yn ymweld â’ch eiddo’n ddiangen ac yn rhoi diogelwch ychwanegol i bartneriaid cyfiawnder troseddol a ninnau.

Byddwn yn gallu rhannu’r dystiolaeth ar-lein hon gyda’n partneriaid fel GEG a’r llysoedd yn eu tro. Byddant yn gallu edrych ar y dystiolaeth yn gynt a chyda llai o risg. O’i ddefnyddio hyd yma, rydym wedi gallu gwneud penderfyniadau cyhuddo mwy gwybodus.

 

 

Mae ein swyddogion bellach yn defnyddio ein system rheoli tystiolaeth ddigidol o’r enw ‘NICE Investigate’. Mae gennym staff wedi hyfforddi ar sut i’w defnyddio a byddant yn gallu’ch cynorthwyo wrth lanlwytho unrhyw dystiolaeth. Y dystiolaeth y bydd hyn yn hynod berthnasol iddynt fydd CCC, camerâu cerbyd, ffilm ffôn symudol – y rhan fwyaf o bethau sy’n lluniau digidol symudol. Mae’r adborth gan swyddogion yn hynod gadarnhaol ac maent yn gweld y newid hwn yma’n barhaol ac mae’n eu cynorthwyo go iawn i ddod yn fwy effeithiol yn yr hyn maent yn ei wneud.

Yr hyn rydym yn ei ofyn amdano rŵan yw eich cymorth chi. Mae llawer y gall ein cymunedau a busnesau lleol ei wneud i gynorthwyo’r trosglwyddiad hwn ac mae’n ein cynorthwyo i symud ymlaen fel Heddlu i’ch gwasanaethu’n well.

Os ydych yn hysbysu am ddigwyddiad ac y gofynnir i chi anfon eich tystiolaeth yn ddigidol, dyma ein harfer busnes safonol yn yr wythnosau nesaf. Gall y swyddog ofyn am eich cyfeiriad e-bost neu rif ffôn ac wedyn fe wnânt anfon dolen ddiogel i chi at ‘NICE Investigate’ lle gallwch lanlwytho eich tystiolaeth. Byddwch yn gallu mewngofnodi a lanlwytho fideo a ffilmiwyd ar eich ffôn symudol, CCC neu gamera drws. Rydych ond yn clicio’r ddolen ac yn atodi’r ffilm berthnasol. Mae hyn wedyn yn cael ei anfon yn ôl at y swyddog a all edrych arno’n syth. Os gofynnir i chi wneud hyn, yr oll rydym yn ei ofyn i chi wneud yw cydymffurfio'r gorau gallwch. Hyd yn oed os yw’n golygu bod yn greadigol - e.e. recordio eich tystiolaeth CCC ar ffôn symudol er mwyn ei anfon atom ni.

Os ydych yn berchennog busnes neu’n meddu CCC, byddai’n gymorth mawr pe gallech gofrestru eich camerâu i ni. Yn gyntaf, mae hyn yn ei gwneud yn hawsach i ni ofyn am eich ffilm o unrhyw achosion y gallwch hysbysu amdanynt. Yn ail, bydd hyn yn ein cynorthwyo i godi ffilm a ellir fod wedi cynnwys digwyddiad nad oeddech efallai’n ymwybodol ohono.

Er enghraifft, pe bai lladrad mewn siop ddrws neu ddau i lawr o’ch eiddo, efallai fod eich camera wedi gweld y troseddwr. A ninnau’n gwybod lle mae eich camerâu, gall hyn gynorthwyo ymchwiliad i adnabod y troseddwr.

Mae cofrestru eich busnes yn hawdd i’w wneud a gall ein tîm gweinyddu NICE gynorthwyo gyda’r broses hon.

Diolch eto am eich ysbryd cymunedol a’ch cymorth yn yr amser heriol hwn. Bydd y newidiadau rydym yn eu gwneud yma i aros a bydd eich cymorth yn gwneud gwahaniaeth mawr yn y ffordd newydd rydym yn gweithio’n llwyddiannus gyda’n gilydd. Cynorthwywch ni er mwyn i ni eich cynorthwyo chi.