Gorchymyn gwasgaru ym Mhorthmadog

Mae'r heddlu ym Mhorthmadog wedi cael gorchymyn gwasgaru i ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y dref.

Bydd y gorchymyn yn rhedeg o 2yh heddiw, dydd Sadwrn 1 Awst, am 48 awr tan 2yh ar ddydd Llun 3 Awst. Bydd yn cwmpasu canol y dref.

Mae'r grym yn galluogi swyddogion a SCCH i ddweud wrth unigolion y maent yn credu y gallent droseddu neu beri anrhefn i adael yr ardal ddynodedig am hyd at 48 awr. Bydd methu â chydymffurfio â'r gorchymyn yn achosi grym i arestio.

Rhoddwyd y gorchymyn gwasgaru yn dilyn cynnydd mewn galwadau am bobl yn ymgasglu yng nghanol y dref ac yn yfed alcohol mewn mannau cyhoeddus. Roedd hyn yn cynnwys adroddiadau am bobl yn ymddwyn mewn modd anghymdeithasol i oriau mân y bore.

Dywedodd y Rhingyll Colin Jones: "Rydym yn cymryd y mesurau angenrheidiol hyn i warchod y gymuned leol. Ni ddylai'r gymuned orfod brofi neu ddioddef ymddygiad o'r fath sydd wedi bod yn amlwg yn yr wythnosau diwethaf. Mae torri'r gorchymyn hwn yn drosedd a allai arwain at arestio ac erlyn."

“Rydym wedi ymrwymo i gael cymdogaethau mwy diogel ac i wneud Gogledd Cymru'r lle mwyaf diogel yn y DU."  

Dylai unrhyw un sy'n gweld ymddygiad gwrthgymdeithasol gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru neu ddefnyddio'r sgwrs we fyw https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support. Fel arall ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.