Peidiwch â dioddef mewn distawrwydd

Mae dioddefwyr cam-drin domestig yn cael eu hatgoffa bod swyddogion Heddlu Gogledd Cymru wrth law i'w helpu, ac y byddant yn delio'n gadarn â chyflawnwyr yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Er bod disgwyliad o amgylch y byd y bydd trais yn y cartref yn codi wrth i'r pwysau ar gydberthnasau godi yn ystod yr argyfwng, mae pryder gwirioneddol hefyd fod riportio am ddigwyddiadau o'r fath yn gostwng oherwydd nad yw dioddefwyr yn cael y cyfle neu efallai'r hyder, i riportio gan eu bod yn treulio cymaint o amser gyda'u camdriniwr.

Fel rhan o ymdrech barhaus i dawelu ofnau dioddefwyr, ac i atgoffa'r camdrinwyr y bydd Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i ddelio â'r drosedd hon, yr ydym yn ceisio dosbarthu cardiau a thaflenni i archfarchnadoedd a banciau bwyd fel y gellir eu cynnwys ar-lein a gyda gwasanaethau chlicio a chasglu. Bydd y rhain yn tynnu sylw at linellau cymorth a gwybodaeth am sut i gael cefnogaeth. Os hoffech chi gymryd rhan a helpu dioddefwyr i gael y wybodaeth bwysig hon, yna cysylltwch â'ch tîm plismona cymdogaeth leol.

Byddwn hefyd yn dosbarthu taflenni er mwyn rhoi gwybod i'r cyhoedd ein bod yn cymryd camau rhagweithiol i ymgysylltu â hwy ac yn eu hannog i ddod ymlaen os ydynt yn gwybod am rywun, neu os ydynt hwy eu hunain yn cael eu cam-drin.                                                                                            

Meddai PC Mike Taggart, Swyddog Strategol Cam-drin Domestig: "Mae hon yn adeg anodd a dirdynnol i bawb, yn enwedig i ddioddefwyr cam-drin domestig, sy'n cael eu gorfodi i dreulio mwy o amser gyda'u camdrinwyr."

"Nid oes byth esgus dros gam-drin domestig o unrhyw fath; boed yn drais neu'n ymddygiad sy'n rheoli, yn gorfodi neu'n bygwth. "

"Mae ein neges i ddioddefwyr yn glir. Peidiwch â dioddef yn dawel. Rydym yma i chi a bydd ein swyddogion sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig yn eich cefnogi drwy'r amser ac yn delio'n gadarn â throseddwyr. Os ydych wedi clywed na fydd yr heddlu'n gallu, neu eu bod yn rhy brysur i'ch cefnogi, nid yw hyn yn wir, rydym yma i chi fel yr ydym wedi bod erioed. "

"Mae ein neges i'r camdrinwyr hefyd yn glir. Ni fyddwn yn goddef cam-drin domestig a byddwn yn cymryd camau priodol – rydym yn dal i weithredu yn ôl yr arfer, byddwn yn ymateb i alwadau o gam-drin domestig a byddwn yn dal i fynd i mewn i'ch eiddo os bydd angen. Ni fydd Covid-19 yn ein hatal rhag amddiffyn dioddefwyr cam-drin domestig. "

"Os ydych yn pryderu am eich ymddygiad, mae yna asiantaethau hefyd a all eich helpu i wella hyn."

"Mae amrywiaeth eang o gyrff sy'n gallu cynnig cyngor a chymorth a byddwn yn annog unrhyw un sy'n ymwneud â'r mater hwn i ymgynghori â gweithwyr proffesiynol. "

"Mewn argyfwng, rydym yn gofyn i ddioddefwyr ddefnyddio'r Ateb Tawel - wrth ffonio 999 gallwch chi wasgu 55 pan ofynnir i chi rybuddio'r triniwr galwadau eich bod mewn argyfwng go iawn."

"Isod, ceir linc i'n gwefan a rhestr o asiantaethau sy'n cynnig cymorth a chyngor a manylion am fannau eraill lle mae cymorth ar gael."

https://www.north-wales.police.uk/advice-and-support/stay-safe/domestic-abuse

 

Hourglass UK Helpline: 080 8808 8141 (freephone) Website: www.wearehourglass.org

Cyngor Henoed Cymru -   Gwybodaeth gyfrinachol a chyngor am ddim ar yr holl faterion sy’n cael effaith ar bobl dros 50 oed yng Nghymru.

Ffôn: 08000 223 444 E-bost: advice@agecymru.org.uk <mailto:advice@agecymru.org.uk>

 

Llinell gymorth Alzheimer’s Society National Dementia: 0300 222 1122 Gwefan: www.alzheimers.org.uk

 

Care & Repair Cymru – Mae Care & Repair Cymru yn gorff elusennol cenedlaethol sy’n ceisio sicrhau bod pobl hŷn hefo cartrefi sy’n ddiogel ac yn addas i’w anghenion. Maent yn gallu bod o gymorth i bobl sy’n berchen ar eu cartrefi neu’n byw mewn tŷ maen nhw’n ei rentio. Mae yna rwydwaith o asiantaethau Care & Repair Cymru ar draws Cymru. Galwch eich asiantaeth leol ar: 0300 111 3333 

Gwefan: www.careandrepair.org.uk

 

Cyngor Ar Bopeth (CABs)

Rhwydwaith genedlaethol o ganolfannau sy’n cynnig cyngor am ddim sy’n gyfrinachol ac yn annibynnol, wyneb i wyneb neu dros y ffôn.

Ffôn: 03444 77 20 20

Gallwch gael manylion o’ch CAB agosaf yn: www.citizensadvice.org.uk

 

Byw Heb Ofn

Llinell gymorth am ddim sy'n cynnig cyngor a chymorth i'r rhai yr effeithir arnynt gan drais yn erbyn merched, cam-drin domestig, neu drais rhywiol yn erbyn dynion a merched. Ffôn: 0808 8010 800 (llinellau ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ac ni fydd yr alwad yn ymddangos ar eich bil) Gwefan: https://livefearfree.gov.wales/

 

Mae yna hefyd opsiwn i sgwrsio’n fyw ar y wefan os yw hyn yn fwy diogel i chi.

 

Men’s Advice Line

Llinell gymorth gyfrinachol ar gyfer dynion sy’n dioddef cam-drin a thrais domestig.

Ffôn: 0808 801 0327 Gwefan: www.mensadviceline.org.uk

 

Protect

Mae Protect (a elwid gynt yn Public Concern at Work) yn elusen ' chwythu'r chwiban ' annibynnol. Eu nod yw diogelu cymdeithas drwy annog pobl i chwythu'r chwiban am gamweddau difrifol yn y gweithle.

Llinell Gymorth: 020 3117 2520  Gwefan: www.pcaw.org.uk

 

Samariaid

Mae gwasanaeth y Samariaid yn darparu cymorth emosiynol i bobl sy'n teimlo trallod neu anobaith, gan gynnwys y rhai a all arwain at hunanladdiad.

Llinell gymorth gyfrinachol y Samariaid: 116 123

Pryderu am eich ymddygiad eich hun neu rywun arall?

Os ydych chi-neu rywun rydych yn ei adnabod - yn cam-drin neu'n dreisgar tuag at bartner neu aelod o'r teulu, gallwch gael cymorth a chefnogaeth gyfrinachol drwy ffonio 0808 802 4040 neu e-bostio info@respectphoneline.org.uk <mailto:info@respectphoneline.org.uk>.