Datblygiad calonogol mewn achos corff anhysbys

Ym mis Ionawr 2013, gwnaeth Heddlu Gogledd Cymru ddatgladdu corff anhysbys o Fynwent Porthaethwy fel rhan o Ymgyrch Orchid. Roedd rhywun ar goll wedi'i adnabod fel rhywun oedd o bosib yn cyfateb i'r dyn a oedd wedi'i ddarganfod yn Rhoscolyn ym mis Hydref 1983. Cafwyd proffil DNA ond gwnaeth dadansoddiad yn ddiweddarach ddangos nad yr unigolyn ar goll oedd y dyn.

O ganlyniad i'r cyhoeddusrwydd ynghylch hyn ac achosion eraill yn Ne Iwerddon, fe wnaeth teulu'r dyn coll, Conor Whooley, fynd at y Garda a Heddlu Gogledd Cymru. Roedd Mr Whooley wedi bod ar goll o Ddulyn ers 1983. Mae samplau DNA'r teulu a roddwyd wedyn wedi rhoi digon o dystiolaeth i ffeil gael ei chyflwyno i Grwner EM Mr Dewi Pritchard Jones er ei ystyriaeth.

Dywedodd DC Don Kenyon, y swyddog ymchwilio ar gyfer Ymgyrch Orchid: “Rydym wedi cael digon o dystiolaeth i gyfiawnhau gofyn i'r crwner ymgeisio i ailagor ei gwest i adnabod y dyn a gafwyd hyd iddo yn 1983. Mae hyn oherwydd y cyhoeddusrwydd yn Iwerddon ac ymchwiliad cydweithredol rhwng y Garda, Gwyddoniaeth Fforensig Iwerddon a Heddlu Gogledd Cymru. Rydym wedi cysylltu â theulu Conor Whooley ac maent yn derbyn cefnogaeth gan Uned Unigolion Coll y Garda. Rwy'n gobeithio bydd y newyddion cadarnhaol hyn yn annog teuluoedd pobl goll eraill i roi samplau DNA i gynorthwyo i ddatrys achosion sy'n weddill yng Ngogledd Cymru a thu hwnt.  

 

Datganiad y teulu Whooley.

Hoffai teulu Conor Whooley o Greystones, Swydd Wicklow ddiolch yn ddiffuant i Heddlu Gogledd Cymru (yn enwedig DC Don Kenyon), a Gardai Iwerddon (yn enwedig Garda Richie Lynch) am eu hymdrechion mawr wrth gynorthwyo i adnabod gweddillion eu mab a'u brawd, Conor.

Fe aeth Conor, a oedd yn 24 ar y pryd, ar goll ym mis Awst 1983 a chafwyd hyd i'w weddillion ar draeth ar Ynys Môn yn ddiweddarach y flwyddyn honno. Wedi ymgais aflwyddiannus ar ei adnabod, claddwyd Conor mewn bedd ym Mynwent Porthaethwy ar Ynys Môn, Cymru.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Heddlu Gogledd Cymru yn defnyddio profion DNA mewn ymgais i ddatrys nifer o achosion heb eu datrys ynghylch gweddillion bodau dynol anhysbys a ddarganfuwyd yn eu hardal rhwng 1968 a 2011. Mae hyn fel rhan o fenter o'r enw Ymgyrch Orchid.

Ar ôl clywed am Ymgyrch Orchid ar deledu RTÉ, gwnaeth mam Conor roi sampl DNA a gadarnhaodd ei fod wedi'i gladdu mewn bedd dinod yng Nghymru.

Mae teulu Conor yn falch o wybod fod ei orffwysfa olaf a'i fod wedi derbyn gofal gan bobl Môn a Phorthaethwy'n benodol. Maent hefyd yn gwybod fod teuluoedd eraill yn Iwerddon wedi dod o hyd i aelodau o'r teulu drwy Ymgyrch Orchid. Maent yn annog teuluoedd y bobl goll i gysylltu â'r awdurdodau i geisio cymorth ac ychwanegu eu henwau at y gronfa ddata DNA yn enwedig.