Yr Heddlu yn croesawu Cyfraith Finn

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi croesawu cyfraith newydd sy’n gwarchod cŵn a cheffylau gwasanaeth.

Llun o PD Finn

Mae’r gyfraith newydd yn golygu bod achosi niwed i anifail gwasanaeth yn drosedd yng Nghymru a Lloegr. Mae hefyd yn ei wneud yn anoddach i’r rhai sy’n achosi niwed i anifeiliaid i ddweud eu bod yn gwneud hynny oherwydd hunanamddiffyn.

Cafodd ‘Cyfraith Finn’ ei ysbrydoli gan Finn, sef ci blaidd, a gafodd ei drywanu wrth geisio dal dyn yn ardal Stevenage, Swydd Hertford yn 2016. Cafodd triniwr Finn, sef PC Dave Wardell o Uned Gŵn Swydd Bedford, Swydd Gaergrawnt a Swydd Hertford ei alw ar ôl adroddiad fod lladrad wedi digwydd. Wrth ymlid yr un o dan amheuaeth fe ollyngodd PC Wardell y ci gyda’r gorchymyn o’i ddal. Gwnaeth yr un o dan amheuaeth neidio dros ffens ond daliodd Finn arno a medrodd afael yn ei goes.

Cafodd Finn ei drywanu i’w frest a’i ben ac er hyn, ni adawodd fynd hyd nes bod swyddogion eraill wedi cyrraedd. Cafodd PC Wardell ei drywanu yn ei law hefyd. Ni chredwyd y buasai Finn yn goroesi’r ymosodiad ond fe wnaeth cyn dychwelyd ar ddyletswydd 11 wythnos wedyn.

Gwnaeth Finn ymddeol ym mis Mawrth 2017.

Cafodd y troseddwr 16 oed ei gyhuddo o achosi niwed corfforol i PC Wardell a dim ond cyhuddiadau o niwed troseddol yn gysylltiedig â Finn.

Ers hynny mae PC Wardell wedi bod yn ymgyrchu ar gyfer amddiffyniad gwell i anifeiliaid gwasanaeth ac am newid yn Neddf Lles Anifeiliaid 2006.

Dywed y Rhingyll Howard Watts o Uned Gŵn Heddlu Gogledd Cymru: “Ar ôl blynyddoedd o ymgyrchu mae’n wych gallu gweld rhywbeth mor gadarnhaol sy’n nodi pwysigrwydd ein cŵn.

“Mae ein cŵn, eu trinwyr a chydweithwyr yn rhedeg tuag at berygl ac yn gwneud gwaith gwych 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos er mwyn ein diogelu rhag niwed. Mae ond yn iawn fod ein hanifeiliaid yn cael eu gweld fel mwy nag eiddo.”

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â Chyfraith Finn ar gael drwy'r linc yma

Nodyn:

Mae’r Uned Gŵn, sy’n gweithredu dros ardal Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu Sir Gaer hefo 34 o gŵn gweithredol, sy’n cynnwys ci bach newydd.