Ci bach y Cŵn Tywys yn cychwyn ei hyfforddiant

Mae ci bach a gafodd ei enwi gan Heddlu Gogledd Cymru wedi cychwyn ar ei hyfforddiant i fod yn gi tywys.

Llun o Bobbi y ci bach

Cafodd Bobby, sef Labrador du, ei enwi gan yr Heddlu ar ôl i swyddogion a staff gasglu dros £3,000 ar gyfer Guide Dogs Cymru.

Fe dreuliodd y ci bach ei flwyddyn gyntaf yn byw yn y gymuned yn dysgu sgiliau sylfaenol, a’r wythnos yma fe gychwynnodd ei hyfforddiant i fod yn gi tywys ar ôl iddo gyrraedd pencadlys yr elusen yng Nghaerdydd.

Meddai Mel Wharmby, Goruchwyliwr Hyfforddi Cŵn Bach: “Mae o’n hogyn direidus ac mae ei bersonoliaeth yn datblygu. Mae’n gwneud yn dda â chŵn eraill ac roedd yn dod yn ei flaen yn dda yn ein gwersi cŵn bach.

“Mae’n hyderus ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mae wedi dysgu rhai o’r sgiliau bydd ei angen er mwyn bod yn gi tywys.”

Mae Bobby, sydd bellach yn 14 mis oed, wedi ei neilltuo i Hyfforddwr Symudedd y Cŵn Tywys a fydd yn dysgu iddo sut i osgoi rhwystrau er mwyn cadw ei berchennog yn ddiogel.

Mae’r ganolfan hyfforddi yn cynnwys cwrs rhwystrau, manylion croesi a phafin er mwyn dynwared sefyllfaoedd go iawn.

Meddai Caroline Abraham, Rheolwr Dosbarthu Gwasanaethau Guide Dogs Cymru: “Mae’r cŵn yn dysgu fod yr hyfforddiant yn hwyl, ac maent yn cael eu hannog i ddatrys problemau wrth iddynt fagu hyder.

“Rydym wastad yn gwobrwyo’r ymddygiad dan ni yn chwilio amdano, bod hefo bwyd, clod gan y perchennog neu gael chwarae hefo hoff Degan. Mae pob ci yn wahanol felly mi ydym yn gweld be sy’n gweithio’n well iddynt.”

Meddai Carl Foulkes, Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru: “Rydym yn hynod o falch ein bod wedi gallu casglu’r arian yma ar gyfer Guide Dogs Cymru ac rydym yn dymuno’n dda i Bobby wrth iddo gychwyn ar ei hyfforddiant.”

Wrth i’r hyfforddiant fynd yn ei flaen bydd yr hyfforddwr yn ceisio paru Bobby hefo perchennog addas, drwy feddwl am faint y ci, pa mor sydyn yw ef a’r gwaith tebygol fydd yn gorfod ei wneud.

Mi fydd y pâr wedyn yn hyfforddi hefo'i gilydd am nifer o wythnosau, a bydd Bobby wedyn yn cymhwyso i fod yn Gi Tywys.

Er mwyn dysgu mwy am enwi ci bach ewch i wefan www.guidedogs.org.uk

Nodyn:

Am ychydig dros ddwy flynedd cymerodd Heddlu Gogledd Cymru ran yn y cynllun ‘Enwi Ci Bach y Cŵn Tywys a Newidiwch Fywyd’ a chasglwyd £3,130 a oedd yn gymorth i brynu bwyd, talu am hyfforddiant a biliau’r milfeddyg.

Roedd yr ymdrech i godi arian wedi cynnwys gwerthu teisennau, swyddogion a staff yn cymryd rhan yn her y weiren wib, teithiau cerdded noddedig, casgliad arian yng Ngwasanaeth Carolau'r Gwasanaethau Brys a Diwrnod Agored Heddlu Gogledd Cymru, bore coffi a gwerthiant llyfrau ail-law.