Ymgyrch ildio gynnau

 Mae Heddlu Gogledd Cymru ynghyd â heddluoedd ar hyd a lled y wlad yn apelio am bobl i ildio gynnau diangen yn ystod cyfnod o amnest drylliau tanio a bwledi sy’n dechrau am bythefnos o 20 Gorffennaf 2019.

Mae llawer o arfau tanio yn cael eu cadw heb i’w perchnogion sylweddoli eu bod nhw’n anghyfreithlondeb neu maent yn cael eu hanwybyddu a ' u hanghofio yng nghartrefi pobl. Mae eraill yn cael eu dosbarthu gan rwydweithiau troseddol i niweidio, bygwth a dychryn eu cymunedau lleol.

Mae'r ildio hwn yn rhoi cyfle i bobl gael gwared ar ddrylliau tanio neu fwledi  drwy fynd â nhw i orsaf heddlu leol ddynodedig a'u trosglwyddo yno. Bydd y cyfnod ildio yn rhedeg tan 4 Awst 2019. Mae ildio arfau diangen, heb eu trwyddedu yn osgoi'r perygl o droseddu ac yn golygu y gall aelodau'r gymuned gael gwared ar ddrylliau tanio mewn lle diogel.

Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd y rhai sy’n ildio’i drylliau tanio yn cael eu herlyn am feddiant anghyfreithlon ar ildio ac mae modd iddynt aros yn ddienw. Fodd bynnag, bydd hanes pob arf sy’n weithredol yn cael ei wirio am dystiolaeth o'i ddefnydd mewn troseddau.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Steve Williams o Heddlu Gogledd Cymru: "OP ystyried natur wledig ein hardal, efallai bod rhai pobl yn dal arfau tanio didrwydded y maent wedi’i hetifeddu ac a allai bod ganddynt bryderon ynglŷn â beth i'w wneud â'r arfau hyn. Efallai hefyd bod yna bobl sydd, oherwydd y newid mewn deddfwriaeth, ag arf na allant eu meddiannu’n gyfreithlon. Mae'r cyfnod ildio hwn yn caniatáu iddynt gael gwared ar yr arfau hyn mewn modd sy'n gallu tawelu ofnau o'r fath.

"Yn ffodus, nid oes gennym broblem troseddau drylliau tanio sylweddol yng Ngogledd Cymru. Fodd bynnag, nid ydym yn hunanfodlon ynglŷn â throseddau drylliau tanio ac rydym am i gynifer o arfau gael eu hildio ag sy'n bosibl felly byddwn yn annog y cyhoedd i ddod ymlaen. "

Mae ' r ymgyrch genedlaethol yr haf hwn yn canolbwyntio'n benodol ar arfau tanio, dyfeisiadau sy'n stynio a chwistrelliadau pupur. Mae'r heddlu am amlygu perygl yr eitemau hyn ac atgoffa pobl eu bod yn anghyfreithlon yn y wlad hon ac y gallent arwain at ddedfryd o garchar i unrhyw un sy'n cael ei ddal â nhw yn eu meddiant.    

 

Dywedodd y  Prif Gwnstabl Cynorthwyol Helen McMillan, arweinydd Cyngor Prif Swyddogion yr Heddlu o ran y Defnydd Troseddol o Ddrylliau Tanio:  "Roedd yr ildio arfau tanio cenedlaethol diwethaf yn 2017 yn llwyddiant ac o bosib wedi helpu i achub bywydau. Gyda Strategaeth Trais Difrifol y Llywodraeth yn mynd rhagddi, teimlwn mai dyma ' r amser iawn i ofyn i heddluoedd gynnal ymgyrch pythefnos arall i gasglu drylliau tanio a bwledi diangen. Mae gan bob arf tanio yr ydym yn ei gael y potensial i achub bywyd, felly gwnewch y peth iawn ac ildio'ch arf. 

"Rydym hefyd eisiau tynnu sylw at y ffaith bod gynnau stynio a dyfeisiadau tebyg yn anghyfreithlon yn y DU ac nad yw’n gyfreithlon i’w mewnforio nhw o dramor. Efallai eu bod yn gyfreithlon mewn rhai gwledydd eraill, ond os ydych chi'n cael eich dal gydag un yma, gallech gael eich erlyn am feddiant arf tanio a chael eich rhoi yn y carchar. Mae ildio'r haf hwn yn gyfle da i gael gwared a’r mathau hyn o ddyfeisiadau.”

Mae'r ymgyrch ildio yn cael ei chydlynu gan y Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Balistig Cenedlaethol (NABIS). Bydd y ildiad yn rhedeg am bythefnos o ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf hyd ddydd Sul 4 Awst 2019.

Ychwanegodd y Ditectif Prif Uwcharolygydd Jo Clews, Pennaeth NABIS: "Mae hon yn ymgyrch genedlaethol bwysig a gydlynir gan NABIS. Yn ystod y degawd diwethaf, mae ein harbenigwyr wedi darparu gwasanaethau fforensig balistig arloesol a phecynnau gwybodaeth i atal a chanfod troseddau gwn i’n  heddluoedd. Er bod troseddau arfau tanio yn y  DU yn parhau ar lefelau cymharol isel o'u cymharu â gwledydd eraill, ni allwn laesu dwylo a bydd yr ildiad hwn yn helpu i ddileu niwed pellach posibl yn ein cymunedau. " 

Gellir ildio arfau a bwledi yn y gorsafoedd heddlu canlynol yng Ngogledd Cymru – Wrecsam, yr Wyddgrug, y Rhyl, Llandudno, Bae Colwyn, Caernarfon, Bangor a Chaergybi. Fodd bynnag, os na all pobl ymweld â'r gorsafoedd hyn, fe'u cynghorir i gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 i wneud trefniadau eraill. Am gyngor ar y ffordd orau o gludo'r arf yn gyfrifol o’r cartref i'w gorsaf heddlu fe'u cynghorir i ffonio 101 cyn dechrau ar eu taith.

Gorsafoedd ac amserau agor dynodedig

Gorsaf Heddlu Wrecsam yn yr hen Oriel, Ffordd Rhosddu LL11 1AU. (01978) 834321. 8.30 am/7pm – dydd Llun i ddydd Sadwrn a 9am/6pm  –  ar y Sul.

Gorsaf Heddlu'r Wyddgrug, Stryd y Brenin CH7 1EF (01352) 708405. 9am/1pm, 3pm/6pm dydd Llun i ddydd Sadwrn

Gorsaf Heddlu'r Rhyl, Ffordd Wellington LL18 1DA (01745) 539409. 8.30 am/7pm – dydd Llun i ddydd Sadwrn a 9am/6pm - ar y Sul

Gorsaf Heddlu Llandudno, Ffordd Oxford LL30 1DN (01492) 805037. 9am/1pm, 3pm/6pm dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd  Iau, a dydd Gwener

Gorsaf Heddlu Bae Colwyn, Ffordd y Rhiw LL28 7TE (01492) 805306.

9am/1pm

Gorsaf Heddlu Caernarfon, Lôn Maesincla LL55 1BU. (01286) 670679. 9am/1pm, 3pm/6pm dydd Llun, dydd Mercher, a dydd Gwener

Gorsaf Heddlu Caergybi, 1 Stryd Stanley  LL65 1HL. (01407) 724090.

9am/1pm a  3pm/6pm dydd Mawrth