Hyrwyddo Protocol Herbert ar Ynys Môn

Mae SCCH Iona Beckmann wedi bod yn ymweld â chartrefi gofal ar Ynys Môn i godi ymwybyddiaeth o Brotocol Herbert ac annog trigolion lleol i ymuno.

Cafodd y llun ei dynnu yng Nghartref Gofal Plas Mona Care yn Llanfair Pwllgwyngyll. Chwith i’r dde: Mair Williams (Rheolwr Plas Mona, Llanfair Pwllgwyngyll) Llio Hughes (Rheolwr Cynorthwyol), SCCH Nerys Williams a Rachel Williams (Rheolwr Busnes, Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Ynys Môn).

Cafodd y llun ei dynnu yng Nghartref Gofal Plas Mona Care yn Llanfair Pwllgwyngyll. Chwith i’r dde: Mair Williams (Rheolwr Plas Mona, Llanfair Pwllgwyngyll) Llio Hughes (Rheolwr Cynorthwyol), SCCH Nerys Williams a Rachel Williams (Rheolwr Busnes, Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Ynys Môn).

Ffurflen yw Protocol Herbert sy’n cael ei gadw mewn lle diogel, ac yn cynnwys gwybodaeth bwysig am unigolyn bregus. Bwriad y cynllun yw diogelu pobl sy’n byw gyda dementia, yn arbennig os ydynt yn dechrau mynd ar goll. Gall hyn arwain at deimladau o ddryswch, ofn a bregusrwydd o ran unigolion a’u teuluoedd.

I ymuno gyda’r cynllun yr unig beth sydd angen ei wneud yw darllen y wybodaeth canllaw ar ein gwefan, lawrlwytho a chyflawni ‘Ffurflen Wybodaeth Protocol Herbert’ a’i gadw mewn lle diogel. Bydd cael y wybodaeth hon wrth law o gymorth i’r gwasanaethau brys ac yn rhoi’r wybodaeth orau posibl iddynt os bydd angen iddynt fod yn rhan o chwiliad am rywun â dementia.

Mae SCCH Beckmann wedi siarad â’r holl gartrefi gofal ar gyfer pobl hŷn ar Ynys Môn, yn ogystal â siarad gydag asiantaethau gofal a gweithwyr cefnogol i godi ymwybyddiaeth o’r cynllun ac wedi’i phlesio fod pawb wedi cytuno i arwyddo i fod yn rhan o’r cynllun.  Dywedodd: “Gyda phoblogaeth sy’n heneiddio a diagnosis yn gwella , mae dementia yn rhywbeth sydd yn debygol o gael effaith arnom i gyd, unai’n bersonol, yn broffesiynol, neu’r ddau. Mae cael Protocol Herbert yn ei le yn tawelu meddwl  teuluoedd a ffrindiau os yw rhywun maent yn ei garu yn mynd ar goll gan fod y wybodaeth sydd ganddynt yn gallu cael ei rannu i’r holl swyddogion rheng flaen yn sydyn.”

Lawrflwythwch y ffurflen a dysgwch mwy yma.

Os ydych yn byw ar Ynys Môn ac yn dymuno cael sgwrs gyda SCCH Beckman yna gallwch gysylltu â hi drwy e-bostio Iona.Beckmann@nthwales.pnn.police.uk neu alw 07854400606.