Gwobrau Cymunedol yr Uchel Siryf 2019

Mae gwobrau blynyddol yr Uchel Siryf wedi'u cynnal yng Nghlwyd a Gwynedd i ddathlu'r gwaith gwych sy'n cael ei wneud i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y gymuned leol. Mae'r Gwobrau yn cydnabod gwirfoddolwyr a phrosiectau cymunedol ledled Gogledd Cymru. Eleni, mae nifer o wobrau wedi'u dyfarnu i weithwyr a gwirfoddolwyr Heddlu Gogledd Cymru i gydnabod y gwaith y maent wedi bod yn ei wneud yn eu cymunedau lleol i leihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Clwyd

Uchel Siryf Clwyd 2018/19 cyflwynodd Arglwyddes Hanmer y gwobrau ar y noson a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Dywedodd yr Arglwyddes Hanmer: "Rwy'n hynod ddiolchgar i AVOW ac yn arbennig i Mr Ken Rowlands am drefnu i mi weld a chlywed am gymaint o sefydliadau gwahanol ar draws y pedair sir a enwebwyd ar gyfer y noson hon. Wrth ysgrifennu at bob un o'r enwebyddion, yn llwyddiannus neu fel arall, sylweddolais faint o bobl wych sydd yng Ngogledd Cymru yn barod i roi llawer iawn o'u hamser er mwyn helpu eraill llai ffodus na hwy eu hunain.

Cafwyd enillwyr ar y cyd ar gyfer prosiect Trechu Trosedd y flwyddyn eleni, a gafodd ei ddyfarnu i Dîm Cymdogaethau Diogelach Glannau Dyfrdwy am Ymgyrch Skip Jump! ac i dîm Cymdogaethau Diogelach y Rhyl ar gyfer eu prosiect Rygbi Haf y Rhyl.

Op Skip Jump

Dan arweiniad PC James Tapley, nododd pobl ifanc yng Nghei Connah nifer o ardaloedd wedi dirywio oedd angen eu hadfywio a phenderfynasant adfer parc cymunedol. Nid oedd yr ardal yn meithrin ymdeimlad o falchder yn yr ardal leol gan ei bod yn flêr ac roedd pobl ifanc yn ymgynnull yn yr ardal gan feddwl ei bod yn dderbyniol achosi rhagor o ddifrod. Roedd y bobl ifanc oedd yn rhan o'r prosiect yn cyfarfod yn y parc bob wythnos dros yr haf i lanhau, ail-baentio ac ychwanegu planhigion i'r ardal. Roedd gwaith caled y grŵp yn talu ar ei ganfed ac roedd y gymuned leol yn gwerthfawrogi ac yn edmygu'r gwaith yn fawr.

Rhyl Summer Rugby Project

Cynhaliodd Tîm Cymdogaethau Diogelach y Rhyl, dan arweiniad PC Steph Ball ac SCCH Sabrina Illman-Roberts, sesiynau rygbi a chwaraeon i deuluoedd yn ystod gwyliau haf yr ysgol i'r holl bobl leol gymryd rhan. Buont yn gweithio gydag Undeb Rygbi Cymru a chlwb rygbi'r Rhyl i gynnwys sesiynau hyfforddi gyda hyfforddwyr cymwysedig yn ogystal â gweithgareddau hwyliog eraill i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddynt. Roedd y sesiynau hyn yn helpu i leihau nifer y galwadau domestig yn yr ardal leol ac arweiniodd hefyd i alwadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol ddiflannu o gymharu â 30 dros y flwyddyn flaenorol.

VPCs Charlotte Parry and William Robinson

Rhoddwyd gwobrau personol yr Uchel Siryf hefyd i ddau o'n Cadetiaid Heddlu Gwirfoddol. Dewiswyd y ddau Gadet i helpu i gefnogi'r Uchel Siryf ar achlysuron seremonïol a digwyddiadau swyddogol. Cafod PCG Charlotte Parry a PCG William Robinson eu gwobrwyo am fod y Cadetiaid Gwirfoddol mwyaf brwdfrydig ac ymroddgar. Cafodd hyn ei ddangos pan wnaethant gymryd cyfrifoldeb personol, dangos cymhelliant, dyfalbarhad, chydwybodolrwydd a bod yn fodel rôl ragorol i bobl ifanc ei ddilyn.

Yn y noson hefyd bu'r Uchel Siryf Clwyd yn cydnabod llawer o wirfoddolwyr a sefydliadau o Gonwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

 

Gwynedd

Cyflwynodd Uchel Siryf Gwynedd Kathryn Griffiths Ellis y gwobrau a gynhaliwyd yn Neuadd Goffa Chwilog.

Dywedodd Kathryn Griffiths Ellis: "Hoffwn ddiolch i Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu, y Gwasanaeth Ambiwlans, y Gwasanaeth Tân, yr RNLI, a'n holl wasanaethau Gwirfoddol. Mae pob un ohonynt mor ymrwymedig i'w tasgau, yn gweithio dan amgylchiadau anodd yn aml ond yn benderfynol o gael y canlyniadau gorau i bawb ohonom.

"Mae'r gwobrau hyn yn gyfle i ddathlu'r rheini sy'n gweithio mor galed yn cefnogi eu cymunedau ac wrth wneud hynny, gwneud trefi, pentrefi a chefn gwlad Gwynedd yn lle gwell, diogelach a hapusach i fyw."

Benllech Summer Project

Dyfarnwyd prosiect y flwyddyn i Brosiect Haf Benllech. Cafodd SCCH Carwyn Gilford, SCCH Lee Monks a PCG Adam Pritchard eu cydnabod am eu rôl yn sicrhau bod y prosiect yn llwyddiant dros wyliau'r haf. Roedd amrywiaeth mawr o weithgareddau ar gael drwy gydol yr haf i roi rhywbeth i bobl ifanc ei wneud ond hefyd i annog datblygu sgiliau newydd. Roedd y gweithgareddau'n cynnwys adeiladu tîm, hyfforddiant CPR a diffibriliwr, diogelwch dŵr a thân yn ogystal â phrosiect rhwng y cenedlaethau a oedd yn pontio'r bwlch rhwng pobl ifanc a'r henoed yn yr ardal leol.

Pwllheli Community Project

Cafodd SCCH Elizabeth Williams, SCCH Iwan Williams a SCCH Sophie Roberts ganmoliaeth uchel ar y noson hefyd i gydnabod y gwaith sy'n cael ei wneud gan brosiect cymunedol Pwllheli sy'n cefnogi pobl ifanc a'r gymuned leol.

Cafodd Cadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu, Chloe Evans a Gethin Topps eu gwobrwyo i gydnabod eu hymrwymiad fel gwirfoddolwyr ac am fod yn fodelau rôl ragorol i bobl ifanc eraill ei ddilyn.

PC Dewi Evans and PCSO Rhys Evans

Rhoddwyd Gwobrau Gwasanaeth Cymunedol yr Uchel Siryf hefyd i PC Dewi Evans a SCCH Rhys Evans i gydnabod eu gwaith diflino i gefnogi cymunedau gwledig a ffermio Gwynedd.

Yn ogystal â'r rhain mi wnaeth Uchel Siryf Gwynedd hefyd gydnabod nifer o wirfoddolwyr sy'n gwneud gwaith diflino i gefnogi cymunedau lleol ar draws Gwynedd. Un o uchafbwyntiau hyn oedd Gwobr Bersonol a roddwyd i Williams Huw Hughes am gymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau cymunedol.

William Huw Hughes

Rôl yr Uchel Siryfion yw rhoi cymorth gweithredol i'w sir, gan gynnwys y gwasanaethau brys ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith. Maent yn sicrhau lles Barnwyr yr Uchel Lys sy'n ymweld, yn cefnogi ymweliadau brenhinol ac yn cymryd rhan weithredol wrth gefnogi a hyrwyddo sefydliadau gwirfoddol.

Trechu Trosedd yw elusen swyddogol yr Uchel Siryfion sy'n ceisio cefnogi pobl ifanc sydd am wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau. Mae arian Trechu Trosedd yn rhoi cyfle unigryw i bobl ifanc ddefnyddio eu hegni a'u dychymyg i ddatblygu mentrau penodol i leihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Gellir cael rhagor o fanylion yn: www.crimebeatnorthwales.co.uk