Swyddogion olaf yn gadael gorsaf canol tref

Mae gorsaf heddlu aml-lawr Wrecsam ym Modhyfryd yn cau ei drysau i'r cyhoedd yr wythnos nesaf wedi dros 40 mlynedd o wasanaeth fel pencadlys rhanbarthol rheoli'r dwyrain. 

Agorodd cyfleuster newydd ar Ffordd Davy yn Llai fis Tachwedd gyda'r rhan fwyaf o swyddogaethau, gan gynnwys CID a'r ddalfa'n trosglwyddo cyn y Nadolig. Roedd hyn yn gadael Gwasanaethau Plismona Lleol a gwasanaeth cownter blaen Wrecsam ar safle Bodhyfryd.

Bydd y timau hyn yn awr yn symud ychydig lathenni i Adeiladau'r Goron, yn 31 Stryd Caer, am sawl mis wrth i orsaf heddlu canol tref newydd sbon gael ei chwblhau yn adeilad yr Oriel - Llyfrgell yn Llwyn Isaf.

Bydd y cownter blaen ym Modhyfryd yn cau ar 15 Ionawr tra mae'n cael ei drosglwyddo i Adeiladau'r Goron.

Sefydlir uned cownter blaen symudol ger yr hen orsaf i ofalu am ddydd Mawrth a dydd Mercher 15 a 16 Ionawr a bydd ar agor rhwng 10yb a 2yh.

Tu allan i’r oriau hyn, gall aelodau o’r cyhoedd sy’n dymuno defnyddio’r gwasanaeth cownter blaen gael cymorth drwy wefan HGC, ffonio 10, defnyddio dolen ein sgwrs fyw https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support neu ddefnyddio'r ffôn allanol presennol sydd dal i weithio ar safle Bodhyfryd.

Dywedodd yr Arolygydd Vic Powell: "Mae'r orsaf yn Nhref Wrecsam wedi bod yn gartref i lawer ohonom am rai blynyddoedd, ond rydym nawr yn cael blas ar y cyfle i sefydlu yn ein llety dros dro cyn i ni symud o'r diwedd i'n cyfleuster newydd yn yr Oriel Llyfrgell. 

"Mae'r hen orsaf wedi gwasanaethu'r gymuned yn dda am y pedair degawd ddiwethaf, ond mae treigl amser wedi creu difrod ac nid yw'r eiddo bellach yn addas at ddibenion plismona cyfoes.

"Rydym yn edrych ymlaen go iawn at wasanaethu cymuned Wrecsam o'n safle dros dro newydd.  

"Bydd y cyfleuster desg flaen yn Adeiladau'r Goron ar agor fel arfer o ddydd Iau 17 Ionawr 2019. Bydd mynediad i'r cyhoedd i'r cyfleuster hwn drwy'r drws wrth y maes parcio i Adeiladau'r Goron a bydd wedi'i gyfeirio'n addas.

"Buaswn yn gofyn i unrhyw un sydd angen mynediad at wasanaethau heddlu yn Adeiladau'r Goron i beidio defnyddio'r brif fynedfa sy'n wynebu Stryd Caer gan fod hon ar gyfer staff cyngor.

"Ni fydd maes parcio penodol ar gyfer y gwasanaeth cownter heddlu oni bai am y meysydd parcio talu ac arddangos cyhoeddus gerllaw.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.