Cynorthwyo Dynion sy'n Dioddef Cam-drin Domestig

Am bron i 20 mlynedd mae'r Mankind Initiative wedi bod yn cynorthwyo dynion sy'n dioddef cam-drin domestig i ffoi. Maent yn rhoi llais i ddynion sy'n dioddef drwy weithio gyda heddluoedd a sefydliadau eraill drwy'u cynorthwyo gyda'u hymgyrchoedd cyfathrebu.

Mae'r elusen yn cynorthwyo dynion sy'n dioddef yn uniongyrchol drwy eu gwefan boblogaidd ynghyd â llinell gymorth genedlaethol anhysbys (sydd yn cynnwys cyswllt gan famau a chwiorydd dioddefwyr). Mae'n darparu gwasanaeth gwrando, gwybodaeth a chyfeirio ar gyfer dynion.

Mae Covid-19 wedi gweld galwadau'n cynyddu 35% ac ymwelwyr i'r wefan yn cynyddu 150%. O'r rhai sy'n ffonio, dyma'r tro cyntaf i 60% ohonynt ddweud wrth rywun ac mae 70% ond yn ffonio oherwydd bod y llinell gymorth yn anhysbys. Mae'r wefan hefyd yn gronfa ystadegau ac ymchwil i ddynion sy'n dioddef. 

Dywed Mark Brooks, Cadeirydd Mankind: “Y prif broblemau mae dynion yn eu hwynebu yw nad ydynt yn deall mai cam-drin domestig yw'r hyn maent yn mynd drwyddo. Dyna pam mae’n bwysig nad yw gwasanaeth yn diystyru dynion yn eu hymgyrchoedd ymwybyddiaeth. Nid yw dynion yn aml yn gwybod fod gwasanaethau arbenigol iddynt ac mae llawer ag ofn na fydd neb yn eu credu pan maent yn gofyn am gymorth. Dyna'r neges sydd rhaid i ni ei throsglwyddo yn yr ymgyrchoedd ymwybyddiaeth hyn. Rydym yn cynghori dynion sydd yn y sefyllfa hon i'n ffonio ni.”

Dywedodd PC Mike Taggart, Swyddog Cam-drin Domestig Strategol: “Dwi'n meddwl ei bod yn bwysig nad ydym yn anghofio y gall dynion hefyd ddioddef cam-drin domestig. Mae angen i ni sicrhau fod llwyfannau cyfartal ar gael er mwyn cynorthwyo dynion. Rydym yn annog unrhyw ddynion sy'n teimlo eu bod yn dioddef Cam-drin Domestig i ffonio Mankind ar y wybodaeth isod os ydynt eisiau cymorth emosiynol. Ond os ydynt eisiau hysbysu am gam-drin domestig, gallent gysylltu â ni ar 101 neu 999 mewn argyfwng.”

 Gellir cysylltu â'r llinell gymorth ar 01823 334244 ac mae ar gael 10yb – 4yh o ddydd Llun i ddydd Gwener.

 Am wybodaeth i'r gwasanaethau maent yn eu darparu, ewch ar www.mankind.org.uk

Mae ganddynt hefyd wybodaeth benodol i ddynion sy'n dioddef cam-drin domestig a Covid 19 ar eu gwefan. 

Are you a man suffereing from domestic abuse? You are not alone.