Datgelu tîm plismona newydd i dargedu gangiau trosedd trefnedig

Mae uned plismona newydd wedi cael ei sefydlu er mwyn delio â throsedd trefnedig a gangiau cyffuriau yng Ngogledd Cymru.

Llun o'r Tîm Rhwystro

Bydd y Tîm Rhwystro o 16 o swyddogion yn defnyddio technoleg ANPR (Automatic Number Plate Technology) er mwyn adnabod cerbydau aelodau gangiau a gwneud y rhanbarth yn lle anghyfeillgar i grwpiau troseddol weithredu.

Mae hwn wedi cychwyn wrth i weithgaredd llinellau cyffuriau barhau i fod yn y  newyddion, ac wedi cael eu labelu fel ‘bygythiad parhaol’ gan yr heddlu, a’r  Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn deud ei fod yn un o broblemau mwyaf Gogledd Cymru.

Mae’r tîm yn cynnwys dau ringyll ac 14 o swyddogion ac wedi’i sefydlu gyda chymorth ariannol ychwanegol gan y Comisiynydd.

Bydd yn canolbwyntio ar unigolion a lleoliadau, gan gynnwys Grwpiau Trosedd Trefnedig ac unigolion yn ymwneud â llinellau cyffuriau sy’n achosi problemau trosedd mewn cymunedau.

Meddai’r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Sacha Hatchett: “Nod y tîm yw amharu ar y troseddwyr a gwarchod cymunedau ar draws ffyrdd Gogledd Cymru drwy ddefnyddio nifer o dechnegau gwahanol.

“Rydym yn gwrando ar bryderon ac yn ymateb i gudd-wybodaeth er mwyn gwneud popeth yn ein gallu i wneud Gogledd Cymru’r lle mwyaf diogel yn y Deyrnas Unedig.

“Mae ein hymrwymiad i ddiogelu ein cymunedau yn flaenoriaeth i ni a dwi’n siwr fydd cyflwyniad y tîm yma yn tawelu meddwl cymunedau.

“Mae llinellau cyffuriau yn cael effaith mawr ar ein trefi ar draws y wlad ac yn ymwneud ag ecsbloetio pobl ifanc a phobl fregus. Rydym eisiau cyfleu’r neges y byddem yn parhau i dargedu trosedd trefnedig ac yn parhau i weithio’n galed er mwyn gwarchod y rhai sy’n cael eu heffeithio.

Ychwanegodd PGC Hatchett: “Bydd y tîm yma yn cryfhau ein gallu presennol i amharu ar weithgareddau troseddwyr a dangos ein hymrwymiad i atal troseddwyr rhag achosi gofid ar draws Gogledd Cymru.

“Mi fydd y tîm yn cydweithio’n agos ag Uned Plismona’r Ffyrdd, yr Heddlu Arfog a swyddogion plismona lleol gyda thactegau gweithredol ac yn ymateb i ymchwiliadau difrifol.

“Mi fyddent hefyd yn cefnogi ac yn datblygu gwybodaeth newydd drwy adnabod cysylltiadau ar draws grwpiau trosedd trefnedig ac yn ymateb i  dasgau gwahanol gan Brif Swyddogion.

Meddai’r Comisiynydd Arfon Jones, sy’n gyn Arolygydd: “Mae troseddwyr trefnedig a difrifol yn defnyddio’r ffyrdd er mwyn cynnal eu gweithgareddau troseddol.

“Fydd y tîm yma yn caniatáu i ni eu hatal, atafaelu eiddo ac wedyn eu herlyn er mwyn gwarchod ein cymunedau.

“Bydd defnyddio ANPR a thechnoleg eraill yn rhoi’r cyfle i ni ymateb yn fwy sydyn ac arestio troseddwyr. Mae’r ymateb yma yn dangos ein bod yn gallu gwneud pob dim yn ein gallu er mwyn atal trosedd yn ein cymunedau.

“Yn bwysicach na hynny, mae’n cyfleu’r neges nad yw Gogledd Cymru yn lle i droseddu – rydym yn benderfynol o adnabod a dod a throseddwyr o flaen eu gwell.

“Rydym yn bwriadu gwneud Gogledd Cymru’n lle anghyffyrddus i drosedd trefnedig a dwi’n edrych ymlaen at gael y tîm newydd yma yn chwarae eu rhan drwy amharu ar drosedd trefnedig gyda’r nod o wneud Gogledd Cymru lle mwyaf diogel yn y Deyrnas Unedig i fyw, gweithio ac ymweld â hi.”

Nodyn:

  • Ers i’r tîm gychwyn ar Chwefror 3 maent wedi cymryd rhan mewn dau ymgyrch yn ymwneud â llinellau cyffuriau a byrgleriaeth ac wedi arestio sawl person ar draws y rhanbarth yn gysylltiedig â gwerthu cyffuriau, pobl sydd yn eisiau, llinellau cyffuriau, troseddau cyffuriau, bod ag arf yn eu meddiant a hefyd wedi atafaelu cerbydau.