Mabwysiadu Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus ar gyfer y Rhyl

Mabwysiadwyd cynllun i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y dref ac ardaloedd eraill o’r Rhyl.

Yn dilyn Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus llwyddiannus am dair blynedd, cymeradwywyd ail orchymyn gan Gyngor Sir Ddinbych yn dilyn cais gan Heddlu Gogledd Cymru.

Cymeradwywyd y gorchymyn yn dilyn ymgynghoriad statudol gyda’r cyhoedd a busnesau.

Cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad un mis ar gyfer aelodau’r cyhoedd a pherchnogion busnesau i rannu eu barn ar y cynllun sy’n gosod rheolaethau mwy caeth ar yfed alcohol, loetran dan ddylanwad sylweddau a begera mewn ardal â chyfyngiad penodol o fewn tref Rhyl i atal a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae’r gorchymyn yn atal gweithgareddau o’r fath rhag digwydd ac yn galluogi rhoi rhybuddion cosb benodedig i bobl os yw unigolion yn yfed ar y stryd, begera ac yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol mewn ardaloedd penodol o ganol y dref a Gorllewin y Rhyl.

Mae grymoedd ychwanegol yn cynnwys gallu gwahanu grwpiau mawr rhag achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol nad yw’n gysylltiedig â’r defnydd o ddiod a chyffuriau, gweithredu ar sail gwybodaeth trydydd parti i symud y rhai hynny sy’n targedu'r cyhoedd yn ymosodol er mwyn begera a gallu symud pobl sy’n yfed ar y stryd gyda chynwysyddion heb eu hagor yn eu blaen.

Os yw pobl yn anwybyddu rhybudd cosb benodedig, neu’n gwrthod cydymffurfio ag o, rhaid mynd ag unigolion i’r Llys, neu i’w hachos gael ei glywed, ger bron Llys Ynadon.

Cyflwynwyd y gallu i ddynodi ardal fel ardal Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus gan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 sydd â'r nod o helpu cymunedau i ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n achosi problemau a niwsans yn eu hardaloedd.

Dywedodd y Cyng. Mark Young, Aelod Arweiniol y Cyngor ar gyfer Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chymunedau Mwy Diogel: “Roedd y Gorchymyn Gwarchod yn eithriadol o llwyddiannus a helpodd roi grymoedd ychwanegol i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

“Bydd y gorchymyn newydd hwn yn adeiladu ar waith y gorchymyn cyntaf a bydd yn cael effaith gadarnhaol ar y gymuned leol drwy leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol ymhellach ac yn helpu gwella ansawdd bwyd trigolion ac ymwelwyr yn y rhan hon o’r Rhyl.

“Mae creu canol tref diogel a chroesawgar yn allweddol i adfywio a'r weledigaeth ar gyfer canol y dref, a byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth gref gyda Heddlu Gogledd Cymru i fynd i’r afael â’r materion hyn, drwy gefnogaeth a chyngor yn ogystal â gorfodi lle bo angen.

“Hoffwn ddiolch i aelodau’r cyhoedd a pherchnogion busnes am ymateb i'ch ymgynghoriad.”

Dywedodd yr Arolygydd Rhanbarth James Keene o Heddlu Gogledd Cymru: “Rwy'n falch fod yr ail Orchymyn Gwarchod ar gyfer yr ardal o amgylch canol tref y Rhyl wedi ei gymeradwyo.

 “Mae’r gorchymyn hwn yn rhoi grymoedd ychwanegol i’r heddlu i ymdrin â niwsans neu broblemau yn yr ardal benodol sydd yn niweidiol i’r gymuned honno ac ansawdd bywyd ei aelodau.

 “Nid yw’n fwriad o gwbl i'r gorchymyn hwn gyfyngu ar ryddid personol unrhyw un, ond naill ochr â'r ddeddfwriaeth, bydd yn cynnig rhagor o hyblygrwydd i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus.  Mae gweithrediad llwyddiannus y Gorchymyn Gwarchod yn dangos ymrwymiad Heddlu Gogledd Cymru i weithio gyda phartneriaid fel Cyngor Sir Ddinbych i fynd i’r afael â’r mathau mwyaf cyson, afresymol a niweidiol o ymddygiad gwrthgymdeithasol.”