Ymgyrch Panatella – apêl trydydd blwyddyn.

Ar  8 Ionawr 2019 bydd hi'n dair blynedd ers marwolaeth Liam Hill a ddarganfuwyd am  1.45pm ar ddydd Gwener 8 Ionawr 2016 yn ei fflat yn 70 West Parade, y Rhyl.

Dywedodd DI Chris Bell o Dîm Digwyddiadau Difrifol yr Heddlu: “Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i wneud apêl pellach at y gymuned leol i roi cymorth i ni gyda’n ymchwiliadau i amgylchiadau marwolaeth Liam.”

“Rydym yn ymwybodol fod Liam wedi mynd i siop fetio Corbett’s Bookmakers ar Stryd Bodfor yn y Rhyl yn ystod prynhawn dydd Mercher 6 Ionawr. Yna aeth i dafarn y Bar Bow sawl gwaith cyn mynd adref ar droed tua 6.45pm.

“Gwelwyd unigolyn yn cyd-fynd a’r disgrifiad o Liam yn cerdded o’r Bar Bow ar Stryd y Dŵr i gyfeiriad West Parade ac yna ar hyd River Street, i’w gartref. Cafodd ei ddisgrifio fel ei fod o’n ymddangos yn feddw.”   

“Oddeutu 7pm, gwelodd cymdogion Liam wrth waelod y grisiau cymunedol yn ei gartref. Roedd yn dal yn ymddangos yn feddw a chafodd gymorth i godi ar ei draed ac i fyny’r grisiau i’w fflat. Dywedodd wrth dystion ei fod o wedi cael codwm, ond rydym wedi methu a darganfod y man lle cwympodd.”

Ar y pryd roedd Liam yn gwisgo siaced law glas tywyll oedd yn dod at ei ganol.

Hon oedd yr un noson y bu Everton FC yn chwarae yn erbyn Manchester City FC yng nghymal cyntaf rownd cyn-derfynol Cwpan y Gynghrair. Roedd y gêm yn dechrau am 8pm yn Goodison Park. Everton enillodd y gêm 2-1.

Drannoeth, dydd Iau 7 Ionawr siaradodd Liam ar y ffôn gyda’i fam. Yn ôl ei fam roedd yn ymddangos yn iawn ond dywedodd wrthi ei fod wedi cael codwm y noson gynt ac wedi anafu ei ysgwydd.

Oddeutu 9:30am fore dydd Gwener 8 Ionawr siaradodd Liam eto gyda’i fam Catherine ar y ffôn. Yn ystod yr alwad roedd yn amlwg iddi hi ei fod yn ddryslyd o ran beth oedd yn ei ddweud.

Ychydig ar ôl 1.45pm yr un diwrnod cafwyd hyd i Liam wedi marw yn ei fflat gan ei fam.

Lansiwyd ymgyrch gan Heddlu Gogledd Cymru i ddarganfod amgylchiadau marwolaeth Liam.

Cofnodwyd dedfryd agored mewn cwest dan gadeiryddiaeth Crwner Mr John Gittins yn ddiweddarach. Rydym yn ymwybodol fod Liam wedi marw o ganlyniad i dorri asgwrn ei benglog, ond er gwaethaf ymholiadau eang iawn nid yw swyddogion wedi gallu darganfod sut na lle cafodd yr anaf.

Ychwanegodd DI Bell: “Mae tair blynedd wedi mynd heibio a rydym yn dal i gredu fod rhywun yn y gymuned yn gwybod mwy am sut anafwyd Liam. Rydym angen y darn hanfodol yna o dystiolaeth er mwyn i ni allu datblygu’r ymchwiliad.”

“Rydym yn hynod o awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â gwybodaeth mewn perthynas â thaith Liam adref o dafarn y Bar Bow, Stryd y Dŵr y Rhyl ar 6 Ionawr 2016. Hoffwn hefyd glywed gan unrhyw un sy’n ymwybodol o sut cafodd Liam ei anaf yn y dyddiau cyn ei farwolaeth.”

 “Hoffwn ofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth ddod ymlaen er mwyn i  ni allu cael syniad o’r amgylchiadau arweiniodd at farwolaeth Liam er mwyn datblygu’r ymchwiliad a rhoi tawelwch meddwl i deulu a ffrindiau Liam.”

Wrth siarad ar ran y teulu, dywedodd chwaer Liam, Joyce: “Mae hi bellach yn 3 blynedd ers llofruddiaeth Liam, ond nid ydym yn fawr gwell o wybod yr atebion. Rydym angen eich cymorth chi er mwyn tawelwch meddwl. Mae’n rhaid bod rhywun yn gwybod rhywbeth. Byddai unrhyw fanylyn bach ydych chi yn meddwl sy’n amherthnasol yn gallu arwain at ail-agor yr achos. Rhowch yr atebion i ni plîs er mwyn cael cyfiawnder i Liam.”

Bydd posteri a thaflenni yn cael eu dosbarthu o gwmpas yr ardal er mwyn ceisio arwain at atgoffa pobl o unrhyw beth o gymorth.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu a’r heddlu drwy’r wefan: http://www.north-wales.police.uk/contact/chat-support.aspx.  Neu gallwch alw Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 gan ddyfynnu Ymgyrch Panatella. 

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.