Ymgyrch i fynd i’r afael â beiciau modur

Yn dilyn cwynion fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru gynnal ymgyrch y penwythnos diwethaf o ran beiciau a cherbydau 4x4 oddi ar y ffordd yn siroedd Wrecsam a Dinbych.

Er ei bod yn niwlog fe arweiniodd yr ymgyrch at nifer o yrwyr 4x4 a beiciwr modur i gael sgwrs â’r heddlu a rhannwyd pedwar Hysbysiad Adran 59 i feicwyr yn ardal Coedwig Clocaenog.

Dywedodd y Rhingyll Luke Hughes o Dîm Cymdogaethau Diogelach Wrecsam Wledig: “Gall mynd ar feiciau modur oddi ar y ffordd fod yn boblogaidd iawn. Fodd bynnag, gellir defnyddio’r cerbydau hyn mewn ffordd beryglus, swnllyd a gwrthgymdeithasol sy’n creu llawer o gwynion at yr heddlu.”  

“Yn ychwanegol at berygl diogelwch iddynt eu hunain a phobl eraill, mae beicio oddi ar y ffordd anghyfreithlon yn effeithio’n fawr ar yr amgylchedd.”

“Mae arwyddion wedi’u gosod, ond mae pobl yn dewis eu hanwybyddu. Hoffem atgoffa aelodau o’r cyhoedd y gall unrhyw un a fydd yn ymgymryd â gweithgarwch oddi ar y ffordd ar lwybr trosed neu lwybr ceffylau gael eu herlyn. Mae beicwyr oddi ar y ffordd anghyfreithlon yn debygol o gael eu cerbydau wedi’u hatafaelu.”

Mae beicwyr sydd eisiau cadw o fewn y gyfraith yn cael eu hannog i gysylltu â’u swyddog hawliau tramwyo lleol am wybodaeth ar le i allu beicio neu ymuno ag un o’r llu o sefydliadau sy’n cynrychioli beicwyr.

Ychwanegodd y Rhingyll Hughes: "Rydym yn derbyn cwynion yn rheolaidd o ran defnydd anghymdeithasol o gerbydau oddi ar y ffordd. Er mwyn helpu i leihau niwed i unigolion a chymunedau, gwnawn barhau i weithio’n agos gydag asiantaethau partner i gynnal ymgyrchoedd lle rydym yn gweithredu yn erbyn y rhai hynny sy’n rhoi dim ystyriaeth i gyfreithiau traffig ffyrdd. Byddwn yn gwneud yr un peth o ran y rhai hynny sy’n amharchu'r gymuned leol a bywyd gwyllt.”

“Mae gwybodaeth a dderbynnir gan y cyhoedd yn hanfodol at weithredu positif. Cysylltwch â ni os ydych wedi gweld defnydd anghyfreithlon o feiciau modur, beiciau oddi ar y ffordd neu feiciau pedair olwyn yn yr ardal. Buasem hefyd yn gofyn am unrhyw ffilm ac iddo gael ei anfon atom gyda chymaint o fanylion â phosibl.”

Os oes gennych wybodaeth o ran y defnydd o feiciau oddi ar y ffordd, cysylltwch â’r heddlu ar 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111. Ffoniwch 999 mewn argyfwng bob amser.