Ymgyrch Twilight – peidiwch â dioddef byrgleriaeth

Mae'n adeg honno o'r flwyddyn eto - mae'r nosweithiau'n byrhau, mae'r clociau wedi'u troi'n ôl ac mae Heddlu Gogledd Cymru yn lansio ymgyrch i godi ymwybyddiaeth am fyrgleriaethau domestig.

Nod Ymgyrch Twilight yw tynnu sylw at y brif neges sef "Ymddangosiad eich cartref"

Dywedodd y Rhingyll Beth Jones: "Yn draddodiadol, mae byrgleriaethau'n tueddu i gynyddu yn ystod misoedd yr hydref. Un rheswm yw oherwydd y dyddiau byrrach. Mae hyn yn ei gwneud yn haws i ladron nodi pa gartrefi sy'n wag, gan eu bod yn aml yn cael eu gadael yn dywyll wrth i bobl fod allan."

"Os oes un gair sy'n crisialu sut mae lladron yn dewis eiddo i'w dargedu, YMDDANGOSIAD ydi o!”

"Mae'r neges rydym eisiau ei chyflwyno yn syml ac uniongyrchol – gofyn i bobl adlewyrchu ar sut mae eu cartref yn ymddangos tra maent allan yn siopa, yn codi'r plant o'r ysgol ayyb. A yw eu cartref yn ymddangos yn wag? Mae'n tywyllu ond nid oes goleuadau ymlaen ac nid oes car yn y dramwyfa. O'i gymharu â'r tai cyfagos gall fod yn amlwg nad oes neb gartref."

"Gellir osgoi'r mwyafrif o fyrgleriaethau'n gyfan gwbl. Gall trigolion chwarae rôl allweddol wrth gadw byrgleriaeth a mathau eraill o drosedd yn isel. Gallent warchod eu cartrefi a phethau gwerthfawr a gweithredu ar gyngor a gânt gan yr heddlu."

Ynghyd â rhoi cyngor atal trosedd i drigolion ledled y rhanbarth, gwnaiff swyddogion o'r Timau Cymdogaethau Diogelach ynghyd â phartneriaid Diogelwch Cymunedol gyflwyno cyngor a chymorth penodol i aelodau bregus o'r gymuned er mwyn sicrhau eu bod yn cadw'u cartrefi'n ddiogel.

Dros gyfod yr ymgyrch, bydd Heddlu Gogledd Cymru yn tynnu sylw at gynghorion drwy eu sianeli cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #YmTwilight. Anogir defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol i gynorthwyo'r ymgyrch drwy ail-drydar neu rannu'r wybodaeth.

Anogir aelodau'r cyhoedd hefyd i fynd ar wefan Heddlu Gogledd Cymru sy'n cynnig gwybodaeth a chyngor gwerthfawr ar sut i ddiogelu eiddo a phethau gwerthfawr.

Os gwyddoch am rywun sy'n cyflawni byrgleriaeth, neu sydd ynghlwm â gwerthu nwyddau wedi'u dwyn, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 (i'w ddefnyddio pan nad oes argyfwng). Fel arall, defnyddiwch y sgwrs we fyw  https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support neu ffoniwch Taclo'r Tacla'n ddienw ar 0800 555 111.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.