Siop yn cefnogi ymgyrch i helpu cŵn heddlu sydd wedi ymddeol

Mae siop anifeiliaid anwes ar flaen y gad yn cefnogi ymgyrch ar gyfer cŵn heddlu sydd wedi ymddeol.

Llun o PC Jackie Edwards hefo Fiona a Scotty

Bydd siop PetPlace yn Abergele yn cynnal digwyddiadau elusennol drwy’r haf, gan gynnwys te prynhawn ar gyfer elusen Paws Off Duty - elusen a grëwyd yn 2015 gan swyddog yr heddlu o’r Uned Gŵn er mwyn cynorthwyo efo’r costau dyddiol o edrych ar ôl y cŵn wrth iddynt roi’r gorau i’w dyletswyddau ac ymddeol.

Mae PetPlace sydd â siopau yn Rhuthun, Y Waun, Yr Wyddgrug a Llangefni yn cynnal tê prynhawn ar ddydd Iau, Mai 16 ac yn bresennol bydd sylfaenydd yr elusen, PC Jackie Edwards gyda’i chŵn gwaith, Fiona a Scotty.

Dan reoliadau’r heddlu, mae’r heddlu yn talu am gŵn a ddefnyddir at ddibenion cyffredinol neu waith cyffuriau nes fyddant yn ymddeol, sydd yn aml pan fyddant rhwng saith a deng mlwydd oed. 

Ond, wedi iddynt adael yr heddlu, mae’r cymorth ariannol yn dod i ben a’r triniwr cŵn sydd wedyn yn gyfrifol am yr holl gostau. Os bydd y ci yn cael ei ail-gartrefu, y perchennog newydd sy’n gorfod talu.

Mae PetPlace yn cefnogi’r ymgyrch yn rheolaidd drwy werthu copïau o galendr blynyddol yr elusen ar draws eu siopau yng ngogledd Cymru.

Meddai’r Rheolwr Gyfarwyddwr, Siôn Pritchard: “Mae ymrwymiad y cŵn a’r gwasanaeth maent yn ei roi i’n cymunedau drwy ymladd trosedd yn wych, felly maent yn haeddu ein gofal pan mae’r gwasanaeth hwnnw yn dod i ben.

“Ynghyd â’r tê prynhawn bydd raffl yn cael ei gynnal ac mi fydd rai o swyddogion yr Uned Gŵn a’u hanifeiliaid yn mynychu, felly rydym yn gobeithio gweld llawer iawn o bobl yno ar y diwrnod.”

Meddai PC Jackie Edwards, sylfaenydd yr elusen ac aelod o’r Uned Gŵn: “Mae PetPlace wedi bod yn wych yn cefnogi’r elusen ac roeddynt yn allweddol yn ei wneud yn elusen gofrestredig drwy gynnal nifer o weithgareddau i godi arian.

“Ni allai ddiolch iddynt ddigon am hyn a hoffwn hefyd ddiolch i’r holl wirfoddolwyr caredig ac aelodau o’r cyhoedd sydd wedi ein cefnogi.”

Dywedodd fod talu am ffioedd meddygol ac ail-gartrefu’r cŵn yn hynod o ddrud ac yn gyfrifoldeb mawr ar y trinwyr wrth i’r anifeiliaid gael eu newid.

“Mae’n ymrwymiad mawr, ac nid jest yn ariannol. Gobeithio gallwn gasglu cymaint o arian ag sy’n bosib ar y diwrnod er mwyn parhau i ofalu amdanynt pan fyddan nhw wedi ymddeol gan eu bod yn rhoi gymaint yn ystod eu gwasanaeth. Maent yn wych ac yn cydweithio â swyddogion yr heddlu felly mae’n bwysig eu bod yn cael cartref hapus.”

“Y prif nod yw casglu cymaint o arian ag sy’n bosib er mwyn cael coffa parhaol ar gyfer ein cŵn dewr ym Mynwent Anifeiliaid Anwes yn Nhreffynnon.”

Mae’r tê prynhawn yn cael ei gynnal ar ddydd Iau, Mai 16 yn y siop PetPlace ar gylchfan Rhuddlan, Abergele lle bydd tê/coffi a sgon yn cael eu gweini am £6 gyda theisen arbennig ar gyfer cŵn. Bydd £1 o bob gwerthiant yn mynd at yr elusen a bydd raffl ar gael ar y diwrnod hefyd.

Mae PetPlace hefyd yn gweithio hefo Wagtail UK drwy hyfforddi cŵn datgeliad sy’n chwarae rhan bwysig yn y frwydr yn erbyn cyffuriau a therfysgaeth yn y DU a dramor.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan www.farmandpetplace.co.uk/Abergele

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.