Heddlu a phartneriaid yn cydweithio ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb

Mae Heddlu Gogledd Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi ymuno â heddluoedd Gwent, Dyfed Powys a De Cymru i lansio ymgyrch sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth o droseddau a digwyddiadau casineb.

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb Cymru Gyfan, sy’n cael ei chynnal rhwng yr 8fed a’r 15fed o Hydref, yn ymgyrch genedlaethol sy’n tynnu sylw at y ffaith nad ydi’r heddlu yn goddef troseddau casineb; gall ddinistrio bywydau, codi ofn a difetha cymunedau.

Trosedd casineb ydi unrhyw drosedd sy’n targedu unigolyn oherwydd ei anabledd, hil neu ethnigrwydd, ei grefydd neu gred, gyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth drawsrywiol.

Meddai Prif Uwcharolygydd Sacha Hatchett, Cadeirydd Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Heddlu Gogledd Cymru: “Dylai neb orfod byw mewn ofn neu boeni am y pryder y gall troseddau casineb ei achosi. Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb mi fyddwn yn codi ymwybyddiaeth o beth ydi trosedd casineb ac yn annog pobl i’w riportio i ni.

“Fel Heddlu mae trosedd casineb yn rhywbeth yr ydym yn ei gymryd o ddifrif. Fodd bynnag, mae’n drosedd cudd ac un o’n prif amcanion ydi annog mwy o bobl i’w riportio i ni drwy gynyddu hyder dioddefwyr y byddwn yn delio â’r mater yn briodol ac yn sensitif.

“Mae gan bawb yr hawl i ddisgwyl byw eu bywydau bob dydd heb ofni y byddant yn dioddef rhagfarn.

“Fy neges i ydi na ddylai’r rhai hynny sy’n meddwl eu bod wedi dioddef trosedd oherwydd eu hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd  neu hunaniaeth drawsrywiol ddioddef.  Fe ddylent ei riportio  ni oherwydd nid yw’n dderbyniol ac ni fyddwn yn ei oddef.”

Meddai Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru: “Yn anffodus mae yna nifer o resymau pam fod trosedd casineb yn amlwg ar hyn o bryd. Mae canlyniad Refferendwm UE, mewnfudo a phryderon eraill sy’n bodoli mewn cymunedau yn rhai o’r materion sydd wedi codi ofn ar bobl ac achosi tensiwn mewn cymunedau. Nawr yw’r amser i dynnu sylw at droseddau casineb, drwy Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb ac i annog dioddefwyr i riportio digwyddiadau ac i atal troseddwyr.

“Mae trosedd casineb yn hynod o bersonol.  Mae unigolyn yn cael ei dargedu oherwydd ei fod yn wahanol. Gall yr unigolyn ddioddef trais, gelyniaeth neu anffafriaeth ac efallai gall dioddefwyr gael eu bwlio, aflonyddu neu eu cam-drin. 

“Mae angen i bob un ohonom sefyll gyda’n gilydd yn erbyn trosedd casineb. Hyd yn oed os ydych yn meddwl mai rhywbeth bach sydd wedi digwydd, mae dal angen i chi ei riportio, oherwydd os ydi hyn yn digwydd i chi neu rywun yr ydych yn ei nabod dro ar ôl tro yna gall yr effaith fod yn anferthol. Plîs riportiwch o i ni.

“Eleni rydym hefyd yn targedu’r rhai hynny sy’n achosi trosedd casineb. Meddyliwch eto. Mae trosedd casineb yn drosedd sy’n gallu difetha bywydau. Does neb yn elwa o drosedd casineb. Mae angen i ni gael gwared ohono o’n cymunedau er mwyn cael cymunedau diogelach yng Ngogledd Cymru.”

Yn ystod yr wythnos mi fydd yr Heddlu a Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn tynnu sylw at yr ymgyrch drwy gyfryngau cymdeithasol ac fe anogir defnyddwyr i ddilyn yr hashnodau #TroseddCasinebCymru16 #MeddyliwchEto a #SeeItHearItReportIt

Mae rhagor o wybodaeth gan gynnwys dolenni i gyngor a chefnogaeth allanol ar gael yn /advice-and-support/stay-safe/hate-crime.aspx

I riportio troseddau casineb ffoniwch ni ar 101 neu defnyddiwch y gwasanaeth sgwrsio’n fyw ar-lein.  Mewn argyfwng ffoniwch 999 bob amser. Gallwch hefyd gysylltu â Crimestoppers yn ddienw drwy 0800 555 111.

Os nad ydych eisiau ymweld â gorsaf heddlu neu ein ffonio ni i riportio trosedd, yna mae yna ffyrdd eraill o gysylltu â ni sef drwy ein ffurflen riportio trosedd casineb ar ein gwefan neu drwy fynd i www.report-it.org.uk

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.