Difrodi car heddlu: Carcharu pedwar dyn

Mae grŵp o ddynion wnaeth daflu cerrig at ffenest ffrynt car heddlu ac wedyn hyrddio tuag ato er mwyn atal cael eu dal wedi eu carcharu.

Yn ystod prynhawn dydd Mawrth 2 Ebrill roedd PC Emma Birrell o’r Uned Plismona Ffyrdd ar ddyletswydd pan gafodd gais i chwilio am Audi lliw arian a oedd dan amheuaeth o fod yn gysylltiedig â byrgleriaeth ddiweddar.

Fe welodd PC Birrell yr Audi wedi’i barcio ar y B5125 yn Llaneurgain toc cyn 3 o’r gloch.

Fe adawodd y car gyda PC Birrell yn ei ddilyn drwy’r pentref. Ymhen dipyn tra ar Stamford Way gwnaeth yr Audi stopio a daeth dau ddyn yn gwisgo balaclafa allan a dechrau taflu cerrig tuag at y car heddlu gan falu’r ffenestr flaen.

Cafodd yr Ystafell Reoli eu hysbysu am y digwyddiad yn syth ac roedd swyddogion cyfagos yn gwneud eu ffordd tuag at y ceir.

Fe ddilynodd PC Birrell y car, yn teithio drwy ardal Aston Hill ac Ewlo yn gyrru hyd at 80mya.

Ychydig wedyn fe wnaeth yr Audi stopio ar Old Aston Hill gan fod un o’r olwynion wedi dod i ffwrdd. Fe stopiodd PC Birrell tu ôl i’r cerbyd a tra roedd hi’n dod allan o’i char fe wnaeth yr Audi hyrddio ar gyflymder mawr tuag at y car heddlu.

Ni anafwyd y swyddog. Fodd bynnag aethpwyd â hi i’r ysbyty er mwyn i rywun gael edrych arni.

Ymhen dipyn cafodd y pedwar yn yr Audi eu harestio a chawsant eu cyhuddo o droseddau gwahanol gan gynnwys byrgleriaeth, gyrru peryglus, gyrru heb yswiriant a gyrru a hwythau wedi’u gwahardd. Cafodd un o’r swyddogion ei anafu’n ystod arestiad un o’r dynion.

 

Dywed Dave Cust, Prif Arolygydd Dros Dro o’r Uned Plismona Ffyrdd: “Roedd swyddogion eraill, gan gynnwys yr Uned Plismona Ffyrdd a swyddogion lleol ar eu ffordd i’r digwyddiad, a gwnaeth PC Birrell barhau i ddilyn y car, er nad oedd yn ymwybodol o’r perygl roedd yn ei hwynebu.

“Roedd hwn yn ddigwyddiad brawychus iddi ac fe wnaeth hi ddangos dewrder, cryfder ac ymrwymiad i’w dyletswydd er mwyn ceisio dal y pedwar dyn.

“Roedd hyn yn yrru peryglus ar ei waethaf a dim ond drwy lwc na anafwyd neb.”

Cafodd y pedwar diffynnydd eu cyhuddo a’u cadw yn y ddalfa i ymddangos o flaen y llys.

Cafodd yr achos ei glywed yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ac fe blediodd y pedwar yn euog i’r cyhuddiadau a heddiw, dydd Gwener 8 Tachwedd, dedfrydwyd y pedwar i gyfnod o garchar.

Cafodd Thomas Berry, 27, o Faes y Coleg, Tanyfron, Wrecsam ddedfryd o 20 mis o garchar.

Derbyniodd Michael Doran, 26, o’r maes carafanau ar yr hen A43 ym Mrychdyn 20 mis o garchar.

Cafodd Patrick Paul Doran, 33, o Ffordd Rhuthun yn Wrecsam ei ddefryd i 3 mlynedd o garchar.

Derbyniodd Adam William Purcell, 30, o Priestfield Road, Ellesmere Port ddedfryd o 42 mis o garchar.

Dywed y Ditectif Gwnstabl Lisa Evans o CID Wrecsam: “Mi fydd y ddedfryd, dwi’n siŵr, yn tawelu meddwl nifer o bobl yn ein cymunedau a dwi’n gobeithio y bydd yn gwneud iddynt deimlo’n fwy diogel.

“Gwnaeth y pedwar dyn anwybyddu eu dioddefwyr yn llwyr ac fe wnaethant feddwl y buasent yn gallu dianc rhag yr heddlu. Diolch i waith partneriaeth gwych gan ein swyddogion mae’r troseddwyr yma rŵan mewn cell. Rydym yn deall sut all byrgleriaeth ddinistrio bywydau a’r gymuned ehangach. Fe wnaiff Heddlu Gogledd Cymru fynd ar ôl yr unigolion yma a ni wnawn oddef y math yma o ymddygiad.”

Dywedodd Mark Jones, Ysgrifennydd Cyffredinol Ffederasiwn Heddlu Gogledd Cymru: “Mae hwn yn un o nifer o esiamplau lle mae ein swyddogion dewr yn gwarchod y cyhoedd er mwyn arestio troseddwyr treisgar. Mae Ffederasiwn yr Heddlu yn ymgyrchu’n angerddol am ddedfrydau fwy llym ar y rhai sy’n ymosod ar y gwasanaethau brys ac mae ond yn iawn fod y rhai sy’n cael eu dedfrydu yn mynd i’r carchar.”

Nodyn:

Ers y digwyddiad mae PC Emma Birrell eisoes wedi derbyn canmoliaeth gan yr Uwcharolygydd am ei gwaith hefo’r digwyddiad yma.