Heddlu’n cynnal ymgyrch diogelwch y ffyrdd yn Ninbych

Cafodd nifer o ddiffygion cerbydau eu darganfod yn ystod ymgyrch diogelwch y ffyrdd a gynhaliwyd mewn tref yn Sir Ddinbych dros y penwythnos.

Llun o deiar diffygiol

Ar nos Sadwrn 5 Ionawr gwnaeth swyddogion o Uned Plismona’r Ffyrdd a’r Heddlu Gwirfoddol stopio a siarad â nifer o fodurwyr yn Ninbych fel rhan o’u hymdrechion i leihau anafiadau ar y ffyrdd.

Cynhaliwyd yr ymgyrch o 8yh ymlaen gyda swyddogion yn gwirio cerbydau a manylion gyrwyr o amgylch tref Dinbych lle cafodd sawl tocyn cosb eu rhoi am ddiffygion mewn teiars, goleuadau ac ecsôsts. Cafodd modurwyr docynnau am blatiau rhif cerbyd anghyfreithlon a chafodd sawl prawf anadl a chyffuriau ar ochr y ffordd eu cynnal.

Meddai PC John Hewitt o Uned Plismona’r Ffyrdd: “Rydym yn gobeithio bydd ymgyrch y penwythnos yn rhoi neges i fodurwyr eraill yn yr ardal a thu hwnt. Roedd yn siomedig darganfod cymaint o broblemau gyda rhai o’r cerbydau. Ond dyma pam yr ydym yn cynnal ymgyrchoedd fel hyn, er mwyn nodi'r problemau, sicrhau eu bod yn cael eu sortio, ac i atgoffa modurwyr o’u cyfrifoldebau.

Llun o egsôst diffygiol

“Mae’n bwysig fod modurwyr yn ymwybodol o’r goblygiadau o fod â cherbydau diffygiol. Dylai pob cerbyd fod yn ddiogel a cyfreithlon. Nid yn unig ar gyfer diogelwch y gyrrwr ond er lles pawb sy’n defnyddio’r ffyrdd.

“Mae’r ardal wedi gweld sawl gwrthdrawiadau angheuol a difrifol yn ddiweddar ac rydym yn cydymdeimlo’n ddwys â theuluoedd a ffrindiau pawb sydd wedi dioddef. Mae’r gwrthdrawiadau yma yn effeithio’r gymuned leol gyfan a dyna pam rydym yn teimlo mor angerddol am ddiogelwch y ffyrdd. Mae ymgyrchoedd fel hyn yn rhan o’n hymrwymiad i gadw’r ffyrdd yn ddiogel i bawb, ac fe wnawn barhau i erlyn y rhai sy’n troseddu ar ein ffyrdd.”

Llun o blât cerbyd anghyfreithlon

“Gwnaeth y swyddogion fu’n gweithio ar yr ymgyrch nos Sadwrn dderbyn adborth cadarnhaol gan drigolion lleol oedd yn hynod o gefnogol o’n gwaith. Bydd gwiriadau pellach yn cael eu cynnal yn y dyfodol agos.”

Mae swyddogion yn erfyn ar holl yrwyr i sicrhau fod eu cerbydau yn ddiogel ac yn gweithio’n gywir ac i wirio teiars a goleuadau cyn cychwyn ar eu taith.

Mae gan Heddlu Gogledd Cymru strategaeth gadarn ynghylch a gorfodi’r troseddau ‘5 Angheuol’ sef goryrru, yfed a gyrru neu yrru ar gyffuriau, gyrru peryglus gan gynnwys cymryd risg diangen, gyrru heb wisgo gwregys diogelwch a gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol.

Os oes gennych chi bryderon neu wybodaeth am unigolion sy’n gyrru wrth gyflawni un o’r troseddau ‘5 Angheuol’, cysylltwch â swyddogion ar 101 neu Daclo’r Tacla yn ddienw ar 0800 555 111.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.