Yr Heddlu yn codi dros £7,800 tuag at elusen Tenovus

Ar Ddydd Sadwrn 9 Mawrth, bu 24 'carcharor' o 'dan glo' yng Ngorsaf Heddlu'r Wyddgrug i godi arian ar gyfer y rhai sy'n dioddef o ganser a'u teuluoedd yn y gymuned.

Chief Constable Carl Foulkes

Roedd Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru ac Aelod Cynulliad Gogledd Cymru Mark Isherwood AC ymhlith y carcharorion gwirfoddol a fu'n profi sut deimlad yw hi i fod ar ochr anghywir y bariau er mwyn codi arian tuag at brif elusen cancr Cymru.

Yn ystod y digwyddiad, tynnwyd lluniau'r carcharorion a gwnaed profion ar eu holion bysedd. Roedd rhaid iddynt wisgo dillad carchar a byw heb gysuron bywyd bob dydd. Tynnwyd eu ffonau symudol oddi wrthynt.

Fe'u holwyd gan swyddogion yr heddlu ar gyhuddiadau 'ffug', a bu’n rhaid iddynt fwyta bwyd carchar. Roedd rhaid iddynt wneud ymarfer corff ar iard pitw yn yr orsaf. 

Roedd rhaid i bawb ddifyrru eu hunain, a bu pawb yn symud o gwmpas y celloedd i gwrdd â charcharorion eraill drwy gydol y noson.

Rhoddwyd y carcharorion yn y celloedd yng Ngorsaf Heddlu yr Wyddgrug gan swyddogion a staff a wnaeth wirfoddoli ar gyfer y digwyddiad.

Cadets

Officers

Dywedodd Debbie Rowley, Rheolwr Rhanbarthol Codi Arian Gofal Canser Tenovus Gogledd Cymru: "Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth y digwyddiad hwn yn lwyddiant ysgubol. Cododd y carcharorion fechnïaeth a chael eu rhyddhau a'r cyfanswm ar hyn o bryd yw £7,000 gyda'r rhoddion yn dod i mewn o hyd. Hoffwn ddiolch i Heddlu Gogledd Cymru a'r Cadetiaid am eu gwaith caled. Fyddai hi ddim wedi bod yn bosib cynnal y digwyddiad hwn hebddyn nhw. Rydym wedi cael ein syfrdanu gan yr ymateb i'r digwyddiad hwn ac rydym yn chwilio am gefnogwyr newydd drwy'r amser, felly cysylltwch â ni os gallwch ein helpu."

Chief Constable mugshot

Meddai PS 1679 Gill Lehrle: “Ar ôl dioddef o ganser fy hun ym 2010 ro'n i wrth fy modd i gael y cyfle i drefnu'r digwyddiad cyntaf o'r fath yng Ngogledd Cymru er mod i ychydig yn bryderus. Hoffwn ddiolch i Debbie o elusen Tenovus am ei chefnogaeth ond yn fwyaf pwysig hoffwn ddiolch i fy nghydweithwyr a'r cadetiaid a wnaeth roi eu hamser i'r digwyddiad.  Nid yw swyddogion yr heddlu yn cael mwynhau llawer o nosweithiau Sadwrn rhydd felly dw i'n siŵr nad oedd y syniad o ofalu am 24 carcharor yn apelio rhyw lawer. Serch hynny, roedd y carcharorion yn griw dymunol iawn ac mi wnaeth pawb fwynhau'r noson. Hoffwn godi fy het i'r Prif Gwnstabl, chafodd o ddim unrhyw freintiau o gwbl, roedd yn fodlon cael ei drin fel pawb arall. I ddweud y gwir cafodd amser mwy caled nag oedd angen. Roedd hyn i gyd yn enw elusen ardderchog".

Bydd yr arian a godir gan y digwyddiad hwn yn cynorthwyo i gynnal gwasanaethau'r elusen. Mae hyn yn golygu y gall Ymgynghorwyr Cymorth Canser yr elusen barhau i gynnig cyngor ariannol am ddim. Gall ei chorau Canwch gyda Ni barhau i roi cymorth gyda gwahaniaeth. Mae nyrsys ond un alwad ffôn i ffwrdd, 365 diwrnod y flwyddyn, i unrhyw un a effeithir gan ganser.

 Gallwch rhoi arian ar JustGiving: https://www.justgiving.com/fundraising/nwplockup

Tenovus gofal canser