ProsiectEdward – Every Day Without a Road Death

“Dim marwolaethau ar y ffyrdd” – dyma yw’r neges gan Heddlu Gogledd Cymru wrth iddynt ymuno ag ymgyrch genedlaethol i leihau anafiadau ar y ffyrdd.

Bydd Prosiect Edward, menter diogelwch ar y ffyrdd, yn digwydd drwy gydol yr wythnos nesaf (Dydd Llun 14 Medi – Dydd Gwener 18) a’r nod ydy cael wythnos lle nad oes unrhyw farwolaethau neu anafiadau difrifol ar y ffyrdd mewn gwrthdrawiadau.

Wedi’i greu yn wreiddiol gan TISPOL (Rhwydwaith Plismona Traffig Ewrop) yn 2016, y thema eleni yw ‘Gyrru i’r Gwaith’. Bydd heddluoedd ar draws y DU yn edrych ar gyflymder, yn gwirio cerbydau, blinder, llwytho, ymddygiad gyrwyr a threfniadau tynnu cerbydau.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gwbl gefnogol i’r ymgyrch a fydd yn gweld swyddogion o’r Uned Plismona Ffyrdd a Gan Bwyll yn crwydro ffyrdd y rhanbarth gan dargedu gyrwyr o ran troseddau’r 5 Angheuol.

Dywed yr Uwcharolygydd Jane Banham o Heddlu Gogledd Cymru: “Mae lleihau anafusion yn flaenoriaeth i Heddlu Gogledd Cymru. Rydym eisiau i bob defnyddiwr y ffordd neilltuo amser i feddwl am eu gyrru er lles diogelwch pawb.                                                                                                                                   “Mae Prosiect Edward yn cynorthwyo hyn drwy annog defnyddwyr ffyrdd i neilltuo amser i feddwl am eu hagwedd ac ymddygiad ac i feddwl am ddiogelwch – boed fel gyrwyr, beicwyr modur, cerddwyr, seiclwyr neu farchogion.

“Mae bob math o yrru diofal yn cyfuno i wneud ein ffyrdd yn anniogel. Mae goryrru, gyrru heb wregys diogelwch, defnyddio ffôn symudol, cyffuriau ac alcohol a gyrru’n ddiofal yn elfennau o’r 5 Angheuol sy’n dylanwadu hyn.

“Dyma pam rydym yn canolbwyntio ar y rhai sy’n anwybyddu’r gyfraith ac yn berygl i bobl eraill. Rydym angen cyfleu’r neges fod y troseddau yma yn annerbyniol. Mae gan bawb ran i’w chwarae a chymryd yr amser i gadw llygad ar ein gilydd.”

Ychwanegodd: “Yn anffodus mae Gogledd Cymru wedi gweld cryn dipyn o wrthdrawiadau angheuol a difrifol dros y blynyddoedd. Mae’r gwasanaethau brys yn gweld y trychinebau sy’n dod o wrthdrawiadau o lygad y ffynnon, a’r effaith maent yn ei gael ar anwyliaid a’r rhai hynny sydd ar ôl sy’n ceisio dygymod. Un o’r swyddi anoddaf i swyddog heddlu yw ymweld â theuluoedd a dweud wrthynt fod un annwyl iddynt wedi marw. Mae’n anoddach i deuluoedd ymdrin â hyn pan gall y farwolaeth fod wedi gallu cael ei hosgoi.

“Yn anffodus rydym wedi gweld rhai modurwyr yn defnyddio'r ffyrdd yn anghyfrifol, gyda chyflymderau hynod uchel yn cael eu cofnodi ar ffyrdd allweddol a throseddau peryglus eraill fel yfed a gyrru a gyrru ar gyffuriau.

“Wrth gwrs mae hyn yn achosi pryder, ond mae'n arbennig o ingol ar hyn o bryd. Byddai gwrthdrawiadau angheuol neu ddifrifol drwy gymryd risgiau a gyrru neu feicio ar gyflymder uchel yn golygu angen defnyddio'r GIG, y gwasanaeth tân a'r heddlu. Mae'r rhain i gyd yn hynod brysur oherwydd COVID-19.

“Mae'r rhai hynny sydd mewn gwrthdrawiad difrifol yn debygol o ddarfod yn yr ysbyty, gan amddifadu pobl sy'n dioddef COVID-19 o adnoddau gwerthfawr y GIG, gofal meddygol gwerthfawr a gwelyau ysbyty o bosib.

“Mae bod yn ddiogel ar y ffyrdd yn gyfrifoldeb arnom i gyd. Cynorthwywch ni yn ein hymdrechion i leihau anafiadau a marwolaethau ar y ffyrdd drwy fod yn ofalus tra allan ar y ffyrdd.”

Gall defnyddwyr y cyfryngau cymdeithasol ddilyn yr hashnod #ProjectEdward er mwyn dysgu mwy am yr ymgyrch.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy wefan yr ymgyrch http://www.projectedward.org neu gallwch eu dilyn ar Twitter drwy @ProjectEdward