Cyfyngiadau'n parhau dros Ŵyl y Banc

Mae swyddogion heddlu sy'n arwain ymateb Heddlu Gogledd Cymru i'r pandemig COVID-19 yn diolch i bobl y rhanbarth wrth iddynt barhau i ddangos penderfynoldeb yn ystod yr argyfwng byd-eang.

Llun o gar heddlu ar Pont Britannia

Er y cyfyngiadau teithio mewn lle, mae'r mwyafrif o bobl yng Ngogledd Cymru yn glynu at y canllawiau drwy aros adref a dim ond teithio pan mae'n hanfodol.

Gydag ail benwythnos Gŵyl y Banc y mis hwn bron yma, mae swyddogion yn annog pobl i barhau gyda'u gwaith da drwy barhau i aros adref.

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro Nigel Harrison:  “Diolch am eich cymorth dros yr wyth wythnos ddiwethaf. Mae'r mwyafrif ohonoch wedi bod yn wych yn aros o dan do ac yn dilyn y rheolau. Ond mae angen i ni ddal i fynd. Rhaid i bawb barhau i gyfrannu at yr ymdrech genedlaethol er mwyn ymateb i achosion o'r coronafeirws. Rwy'n ddiolchgar i'r mwyafrif helaeth sydd wedi gwneud newidiadau sylweddol i'w harferion dyddiol. Rydych chi i gyd yn chwarae eich rhan go iawn wrth gynorthwyo i achub bywydau.

“Mae cyfyngiadau'n parhau'n fwy llym yma yng Nghymru. Mae'n holl atyniadau i dwristiaid ar gau o hyd – rhannau o'r parc cenedlaethol, tafarndai, tai bwyta, caffis, y parciau carafanau a gwyliau.

"Rhaid i chi aros yn lleol wrth ymarfer corff.

Ychwanegodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro Harrison: “Er ein negeseuon mynych sy'n cynnwys ar y cyfryngau cenedlaethol rydym wedi parhau i weld pobl yn teithio pellterau cwbl afresymol i ogledd Cymru sy'n hynod siomedig.  

“Rydym yn parhau i sicrhau, rhoi gwybod ac ymgysylltu â phobl fel eu bod yn gallu deall pam mae'r cyfyngiadau hyn yn eu lle. Mae ein timau'n parhau i fod hwnt ac yma yn ein cymunedau ac ar y ffyrdd. Byddwn y penwythnos hwn eto yn sicrhau bod pobl y cydymffurfio â'r cyfyngiadau.”

Mae Heddlu Gogledd Cymru hefyd yn atgoffa pobl nad yw'n gyfreithlon i yrru i ail gartrefi a thai gwyliau. Nid yw'n gyfreithlon chwaith i yrru i'r Parc Cenedlaethol a llecynnau hardd eraill i gerdded neu ymarfer corff. 

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro Harrison: “Arhoswch yn eich prif gartref. Bydd Gogledd Cymru yma o hyd wedi i'r bandemig ddod i ben ac edrychwn ymlaen at groesawu pobl yn ôl cyn gynted â phosib.

“Mae'r GIG a gweithwyr allweddol eraill yn gwneud gwaith anhygoel yn cadw'r cyhoedd yn ddiogel, ond gofynnir i chi ystyried y gwnaiff cynyddu poblogaeth ein hardal osod baich afresymol arnynt. Peidiwch â bod yr un hunanol sy'n datod yr holl waith da sydd wedi'i wneud dros y naw wythnos ddiwethaf. Mae hyn ynghylch sicrhau fod anwyliaid yn gallu mynd allan a mwynhau gogledd Cymru unwaith eto cyn gynted â phosibl. Ni ddylid fod angen yr heddlu i atgyfnerthu synnwyr cyffredin.

“Diolch am eich cefnogaeth a'ch dealltwriaeth o hyd o dan yr amgylchiadau eithriadol hyn. Byddwn yn parhau i weithio'n galed i wneud gogledd Cymru mor ddiogel â phosibl.”

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd y dirwyon mwyaf am dorri'r cyfyngiadau symud yn codi o yfory ymlaen (dydd Gwener).

Mae'r strwythur dirwyon presennol, a roddodd ddirwy o £60 am y trosedd cyntaf a oedd yn codi i £120 am yr ail drosedd neu fwy, yn cael ei disodli gan strwythur newydd lle mae'r dirwyon yn dyblu am bob trosedd. Bydd yn codi o £60 i £120 i £1,920 am y chweched trosedd.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.