Rhannu Straeon

Rhannu Straeon

Mae grŵp o bobl ifanc sydd wedi defnyddio gwasanaethau Amethyst SARC wedi lansio llyfryn a ffilm fer  o’r enw “Rhannu Straeon Rhannu Cryfder '.

Sharing Stories Launch

Gan ddefnyddio eu geiriau eu hunain bu’r 20 o ferched a dynion ifanc ynni ysgrifennu am ddod o hyd i'r dewrder i allu siarad allan, dod i'r ganolfan atgyfeirio ymosodiadau rhywiol, siarad â'r heddlu, mynd drwy broses y llys, y cymorth y maent wedi'i dderbyn a sut y maent wedi ymdopi.

Cafodd y syniad am lyfryn adnoddau ei grybwyll 18 mis yn ôl gan y rhai a fynychodd y ganolfan atgyfeirio ymosodiadau rhywiol, a bellach mae fersiwn wedi cael eu lansio'n swyddogol gyda'r ffilm a'r podlediad ar Fedi 5 yn TAPE, yn Hen Golwyn

Dywedodd Hannah Mart, Ymgynhorydd Plant a Phobl Ifanc (CYPSVA): "Gall y broses gyfan fod yn drawmatig o'r datgeliad cychwynnol i siarad â'r heddlu a mynd i'r llys a gwelsom sut y gallai'r bobl ifanc a gefnogwyd gennym fod yn fodelau rôl i eraill; rhannu eu taith, rhannu gwybodaeth, cynghori a helpu ei gilydd i oroesi trais rhywiol.

 "Dyma'r straeon dydych chi ddim yn eu clywed yn aml, ond yn aml mae pobl yn teimlo'r un fath. Eu geiriau nhw yn unig ydyw sy’n mynegi'r teimladau ei bod hi’n bosibl goroesi trais rhywiol. "

Mae'r llyfryn, sy'n cael ei ariannu gan PACT, y Soroptimyddion a Chronfa Trechu Trosedd yr Uwch Siryfion, yn ogystal â digwyddiadau noddedig amrywiol a drefnir gan y bobl ifanc, yn cynnwys manylion cyswllt ar gyfer yr holl rwydweithiau cefnogi gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru a ChildLine ac ar gael i bawb.

Ychwanegodd Hannah, a hwylusodd y llyfryn: "Mae wedi bod yn fraint cael gweithio gyda'r bobl ifanc ysbrydoledig hyn – i rannu profiadau uniongyrchol gyda phobl sydd mor wydn, dewr ac yn barod i fod eisiau gwneud pethau'n well i bobl eraill."

Yn ychwanegol i hyn, i gefnogi adferiad goroeswyr ifanc drwy roi llwyfan cadarnhaol iddynt a chyfle i ail-fframio eu trawma, cynyddu eu gwydnwch a lleihau unigedd, fe'i defnyddir i helpu gweithwyr proffesiynol i ddeall profiad y daith o safbwynt y goroeswr ac yn eu cefnogi'n well.

Dywedwyd: "Ni ellir newid nac ail-greu'r gorffennol ond drwy ddweud stori efallai y byddwn yn newid y lle mae'r gorffennol yn ei gymryd yn ein bywydau presennol."

Dywedodd y bobl ifanc a gymerodd ran: "Pe bawn i wedi cael y llyfryn pan ddechreuodd fy nhaith, ni fyddwn wedi teimlo mor unig, ac nad fi yw'r unig un yn erbyn gweddill y byd."

"Buaswn i'n gwybod bod yna bobl sy'n gofalu a bod goroeswyr eraill sydd wedi bod trwy'r hyn dwi'n ei deimlo ac os ydyn nhw'n gallu ei wneud o, yna mi alla i."

"Mae'n syml i' w ddarllen a dydw i ddim yn un ar gyfer llyfrau mawr llawn-geiriau felly roeddwn i’n gallu deall a pheidio teimlo'n ofnus o’r llyfryn na’r geiriau. Byddai wedi fy helpu i ddeall y broses a bod y SARC yn lle diogel ac nid yw mor frawychus ag yr ydych yn ei feddwl ar y dechrau. "

Lawr lwytho'r llyfryn yma